Danh mục
BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ VẤN ĐỀ SỨC KHỎE

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ VẤN ĐỀ SỨC KHỎE


Living a hectic life, people are caught up in the flow of money and fame, which is make them foget the true value of life. Health plays an incredible role of life, having a good health, we get all; loosing health, it means loosing all.

A good health is including physical health and mental health. When your body is healthy, it means the ability of the muscles to be strong, push, pull, lift … thus doing the work of limbs comfortably like carrying, controlling machines, use tools. Besides, a person has a good health, he will have a lucid head. They focus on working, studying, have a good memory and high energy.

BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ VẤN ĐỀ SỨC KHỎE
BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ VẤN ĐỀ SỨC KHỎE

How to have a good health? It’s a question that has lasted for thousands of years since people became aware. However, until now, not everyone know the proper method to stay healthy. The father of Hippocrates also said, “Let food be your medicine”, there is no valuable and effective medicine by choosing carefully, smartly the foods that you and your family Daily consumption. Besides that, we should not be subjective to the effects that spiritual joys bring to health. When you are optimistic, happy, positive thinking, our body will release healthy hormones, even the hormones secreted when you are happy can also actively support in treating the disease.

To sum up, health is the most important, invaluable asset. Money, material … will help each individual’s life become more prosperous and full but does not mean it will guarantee you a good health.

 BÀI LUẬN TIẾNG ANH VỀ VẤN ĐỀ SỨC KHỎE

Bài luận tiếng Anh về sức khỏe sẽ giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng của sức khỏe và làm thể nào để có được sức khỏe tốt. Để có một bài luận tiếng Anh về sức khỏe hay, bạn phải tìm hiểu các kiến thức để duy trì một sức khỏe tốt.

Sống một cuộc sống bận rộn, mọi người bị cuốn vào đồng tiền và danh vọng, điều này khiến họ mù mờ giá trị đích thực của cuộc sống. Sức khỏe đóng một vai trò thiết yếu của cuộc sống, có một sức khỏe tốt, chúng ta có được tất cả; mất sức khỏe, có nghĩa là mất tất cả.

Bài viết tiếng anh về sức khoẻ

Một sức khỏe tốt bao gồm sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Khi cơ thể bạn khỏe mạnh, điều đó có nghĩa là khả năng của cơ bắp là mạnh mẽ, đẩy, kéo, nâng … do đó làm việc chân tay thoải mái như mang, điều khiển máy móc, sử dụng các công cụ. Bên cạnh đó, một người có một sức khỏe tốt, anh ta sẽ có một đầu óc minh mẫn. Họ tập trung vào làm việc, học tập, có một trí nhớ tốt và năng lượng cao.

Làm thế nào để có một sức khỏe tốt? Đó là một câu hỏi đã tồn tại hàng ngàn năm kể từ khicon người có nhận thức. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, không phải ai cũng biết phương pháp thích hợp để giữ sức khỏe. Cha đẻ của Hippocrates cũng nói: “Hãy để thực phẩm là thuốc của bạn”, không có loại thuốc nào có giá trị và hiệu quả bằng cách lựa chọn cẩn thận, thông minh các loại thực phẩm mà bạn và gia đình bạn tiêu thụ hàng ngày. Bên cạnh đó, chúng ta không nên chủ quan với những tác động mà niềm vui tinh thần mang lại cho sức khỏe. Khi bạn lạc quan, vui vẻ, suy nghĩ tích cực, cơ thể chúng ta sẽ giải phóng các hormone khỏe mạnh, thậm chí các hormone tiết ra khi bạn hạnh phúc cũng có thể hỗ trợ tích cực trong việc điều trị bệnh.

Xem thêm: Bài luận tiếng anh về nghề marketting

Xem thêm: Tổng hợp các bài luận hay

Tóm lại, sức khỏe là tài sản quan trọng nhất, vô giá. Tiền bạc, vật chất … sẽ giúp cuộc sống của mỗi cá nhân trở nên thịnh vượng và đầy đủ hơn nhưng không có nghĩa là nó sẽ đảm bảo cho bạn một sức khỏe tốt.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content