Danh mục
Công thức học tiếng Anh chuyên ngành kế toán hiệu quả

Công thức học tiếng Anh chuyên ngành kế toán hiệu quả


Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa, để có một công việc tốt với mức lương cao, đặc biệt đối với ngành kế toán, bạn cần phải học tiếng Anh chuyên ngành kế toán và nắm vững kiến thức tiếng Anh chuyên ngành kinh tế để áp dụng vào thực tế công việc.

Cong-thuc-hoc-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-hieu-qua

Công thức học tiếng Anh chuyên ngành kế toán hiệu quả

Trong bài viết này, Aroma sẽ chia sẻ với các bạn 4 bí quyết học tiếng Anh chuyên ngành kế toán hiệu quả và 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán vô cùng hữu ích trong công việc.

 1. Nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

Để học tốt tiếng Anh chuyên ngành kế toán, điều không thể thiếu là bạn cần nắm vững những kiến thức cơ bản, chuyên môn về kế toán bằng tiếng Việt trước. Bởi vì, nếu bạn am hiểu những nguyên lý, quy tắc trong kế toán, thì khi học tiếng Anh chuyên ngành kế toán, việc bạn cần làm chỉ là chú trọng học những thuật ngữ mới. Điều đó sẽ tạo thuận lợi trong việc học và tránh gây sự nhàm chán và nản chí.

 1. Luôn duy trì sự yêu thích đối với tiếng Anh

Một rào cản cực lớn trong việc học tiếng Anh chuyên ngành kế toán chính là sự chán nản, nhụt chí vì bạn không hề yêu thích nó, nên hiệu quả mà bạn đạt được sẽ không đáng kể. Vì vậy, hãy luôn cố gắng duy trì sở thích của mình đối với tiếng Anh, ăn ngủ cùng tiếng Anh, áp dụng tiếng Anh vào những lĩnh vực trong cuộc sống hàng ngày, biến tiếng Anh thành một thói quen và là một phần gắn liền với cuộc sống của chính bạn. Chỉ cần bạn quyết tâm, bạn sẽ làm được.

 1. Chủ động đọc và dịch những tài liệu tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Nếu bạn học tiếng Anh chuyên ngành kế toán mà không có sự thực hành thì kiến thức sẽ tự mất đi. Vì vậy, để củng cố và duy trì lượng kiến thức ấy, bạn nên thực hành đọc và dịch những tài liệu kế toán bằng tiếng Anh ra tiếng Việt. Điều đó vừa giúp bạn củng cố kiến thức, vừa giúp bạn bổ sung thêm những thuật ngữ mới hoặc những kiến thức mới mà bạn chưa biết. Bạn nên mang bên mình một quyển sổ nhật ký và một quyển từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán để có thể tra từ mới và ghi chú bất cứ lúc nào.

 1. Thực hành và học hỏi thường xuyên

Ngoài những điều trên, việc trao đổi và học hỏi từ những người có kiến thức chuyên môn, những người đã đi trước là một điều vô cùng quan trọng, vừa giúp bạn củng cố kiến thức, vỡ vạc ra được nhiều thứ, vừa giúp bạn tăng thêm sự tự tin, kinh nghiệm và kỹ năng.

5. Một số thuật ngữ cần biết

 1. Accounting entry/ə’kauntiɳ ‘entri/: bút toán
 2. Accumulated /ə’kju:mjuleit/: lũy kế
 3. Accrued expenses /iks’pens/—- Chi phí phải trả
 4. Advanced payments to suppliers /sə’plaiəs/: Trả trước người bán
 5. Assets /’æsets/: Tài sản
 6. Advances to employees/,emplɔi’i:s/: Tạm ứng
 7. Book-keeper/’buk,ki:pə/: người lập báo cáo (nhân viên kế toán)
 8. Balance sheet/’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán
 9. Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản
 10. Cash/kæʃ/: Tiền mặt
 11. Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ
 12. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng
 13. Cash in transit: Tiền đang chuyển
 14. Construction in progress/progress/:  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 15. Check and take over: nghiệm thu
 16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng
 17. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả
 18. Current assets/’kʌrənt ‘æsets/:  Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 19. Deferred expenses/iks’pens/: Chi phí chờ kết chuyển
 20. Depreciation of fixed assets/di,pri:ʃi’eiʃn/, /fikst/, /’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 21. Deferred revenue/’revinju:/: Người mua trả tiền trước
 22. Depreciation of leased fixed assets/di,pri:ʃi’eiʃn/:  Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 23. Depreciation of intangible fixed assets/di,pri:ʃi’eiʃn/, /in’tændʤəbl/:  Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 24. Equity and funds/’ekwiti/, /fʌnds/:  Vốn và quỹ
 25. Expense mandate/iks’pens ‘mændeit/: ủy nhiệm chi
 26. Exchange rate differences/iks’tʃeindʤ/, /reit/, /’difrəns/:  Chênh lệch tỷ giá
 27. Expenses for financial activities/iks’pens/, /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/: Chi phí hoạt động tài chính
 28. Extraordinary income/iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/: Thu nhập bất thường
 29. Extraordinary expenses/iks’trɔ:dnri/, /iks’pens/: Chi phí bất thường
 30. Extraordinary profit/iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/: Lợi nhuận bất thường
 31. Financial ratios/fai’nænʃəl ‘reiʃiou/:  Chỉ số tài chính
 32. Figures in/’figəs/: millions VND:  Đơn vị tính: triệu đồng
 33. Financials/fai’nænʃəls/: Tài chính
 34. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 35. Finished goods: Thành phẩm tồn kho
 36. Fixed assets: Tài sản cố định
 37. Goods in transit for sale:  Hàng gửi đi bán
 38. General and administrative expenses/’dʤenərəl/, /əd’ministrətiv/:  Chi phí quản lý doanh nghiệp
 39. Gross profit/grous/, /profit/:  Lợi nhuận tổng
 40. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính
 41. Gross revenue/grous/, /’revinju:/: Doanh thu tổng
 42. Instruments and tools/’instrumənt/: Công cụ, dụng cụ trong kho
 43. Intangible fixed assets/in’tændʤəbl/: Tài sản cố định vô hình
 44. Intra-company payables/’peiəbls/:  Phải trả các đơn vị nội bộ
 45. Intangible fixed asset costs/in’tændʤəbl/:  Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 46. Inventory/in’ventri/:  Hàng tồn kho
 47. Itemize/’aitemaiz/:  Mở tiểu khoản
 48. Investment and development fund:  Quỹ đầu tư phát triển
 49. Leased fixed assets:  Tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed asset costs:  Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities/,laiə’biliti/:  Nợ phải trả
 52. Long-term financial assets:  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 53. Long-term borrowings: Vay dài hạn
 54. Long-term liabilities/,laiə’bilitis/: Nợ dài hạn
 55. Long-term security investments:  Đầu tư chứng khoán dài hạn
 56. Long-term mortgages/’mɔ:gidʒ/, collateral /kɔ’lætərəl/, deposits /di’pɔzit/: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 57. Merchandise inventory/’mə:tʃəndaiz/, /in’ventri/:  Hàng hoá tồn kho
 58. Net revenue/’revinju:/:  Doanh thu thuần
 59. Net profit: Lợi nhuận thuần
 60. Non-business expenditure source/iks’penditʃə/ :  Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-current assets /’æsets/: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 62. Non-business expenditures/iks’penditʃə/:  Chi sự nghiệp
 63. Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác
 65. Other current assets: Tài sản lưu động khác
 66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác
 67. Other receivables/ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu khác
 68. Other payables: Nợ khác
 69. Other short-term investments/in’vestmənts/: Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Payables to employees: Phải trả công nhân viên
 71. Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu
 72. Prepaid expenses/iks’pens/: Chi phí trả trước
 73. Profit from financial activities/fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 74. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế
 75. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường
 76. Provision for devaluation of stocks/,di:vælju’eiʃn/: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 77. Raw materials/rɔ: mə’tiəriəl/Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 78. Receivables from customers:  Phải thu của khách hàng
 79. Receivables/ri’si:vəbls/:  Các khoản phải thu
 80. Reconciliation/,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu
 81. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối
 82. Revenue deductions/’revinju:/, /di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ
 83. Reserve fund/ri’zə:v/, /fʌnd/: Quỹ dự trữ
 84. Sales expenses:  Chi phí bán hàng
 85. Sales returns/ri’tə:n/ : Hàng bán bị trả lại
 86. Short-term borrowings:  Vay ngắn hạn
 87. Sales rebates/ri’beits/:  Giảm giá bán hàng
 88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 89. Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 90. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn
 91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 92. Surplus of assets awaiting resolution/’sə:pləs/: Tài sản thừa chờ xử lý
 93. Stockholders’ equity: Nguồn vốn kinh doanh
 94. Tangible fixed assets/’tændʤəbl/: Tài sản cố định hữu hình
 95. Total assets:  Tổng cộng tài sản
 96. Taxes and other payables to the State budget/’peiəbl/, /’bʌdʤit/: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 97. Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn
 98. Treasury stock/’treʤəri stɔk/:  Cổ phiếu quỹ
 99. Trade creditors/’kreditəs/:  Phải trả cho người bán
 100. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ

Việc học tiếng Anh chuyên ngành kế toán không khó, chỉ cần bạn vững tâm, kiên trì và ham học hỏi thì bạn sẽ thành công. Aroma hy vọng bạn sẽ thành công trong công việc và học tập với “Công thức học tiếng Anh chuyên ngành kế toán hiệu quả” trên đây!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content