Danh mục
Học tiếng Anh giao tiếp qua video phim Extra (tập 7) part 1

Học tiếng Anh giao tiếp qua video phim Extra (tập 7) part 1


Mỗi tập phim của Extra luôn đem đến cho người học những bất ngời thú vị xoay quanh 4 người bạn. Hôm nay, bạn sẽ biết một điều bất ngờ khác nữa liên quan đến Bridget. Bạn đoán xem đó là điều gì? Và cùng theo dõi video học tiếng Anh giao tiếp miễn phí Extra (tập 7) part 1 nhé!

Cùng theo dõi video học tiếng Anh giao tiếp miễn phí Extra (tập 7) part 1

Lời thoại Extra tập 7: The twin

BRIDGET [reading email message]: “I got the photos, thanks. Your friends look cute. Do they know about me?”  – Chị đã nhận được ảnh, cảm ơn em. Các bạn của em trông thật dễ thương. Họ có biết về chị không?

“Well, they know I have a sister, but they don’t know I have an identical twin!” – Ồ, họ biết em có một chị gái, nhưng họ không biết em có chị em song sinh!

“Well, don’t tell them and we’ll have some fun. I’ll see you on the 16th of June. My plane lands at 3. I’ll get a taxi from the airport.  – Ồ, đừng nói với họ và chúng ta sẽ có trò vui. Chị sẽ gặp em vào ngày 16 tháng sáu. Chuyến bay của chị sẽ hạ cánh lúc 3 giờ. Chị sẽ bắt tắc xi từ sân bay.

Love you, Chrissy.” – Yêu em, Chrissy.

HECTOR [speaking on the phone in Spanish]: No, mama, no es … … – Không, mẹ, không… (tiếng Tây Ban Nha)

BRIDGET and HECTOR: Mothers! – Các bà mẹ!

HECTOR: My mother thinks I am 10 years old. – Mẹ tôi cứ nghĩ tôi mới 10 tuổi..

BRIDGET: My Mum treats me like a baby too. Mẹ tôi cũng cư sử như thể tôi vẫn là một đứa trẻ.

HECTOR: My Mum doesn’t understand me. – Mẹ tôi không hiểu tôi.

BRIDGET: My Mum doesn’t understand me, but Chrissy is perfect. – Mẹ tôi không hiểu tôi nhưng Chrissy lại hoàn toàn hiểu.

HECTOR: Who is Chrissy? – Chrissy là ai?

BRIDGET: Oh, she’s my sister. – Ồ, cô ấy là chị gái tôi.

Sound of telephone ringing (tiếng chuông điện thoại)

BRIDGET: Oh, excuse me. Hi? Oh, hello Mother. Yes Mother, I have remembered she’s arriving today. – Ồ, xin lỗi. Xin chào? Ồ, chào mẹ. Vâng mẹ, con nhớ là chị ấy sẽ đến hôm nay.

HECTOR: Oh, hi Nick. I’ve come to get my weights. – Ồ, chào Nick. Tôi đến để nhận cân nặng của tôi.

NICK: Ah, Mr Romero. Take off your trousers and like down, please. – À, Anh Romero. Hãy cởi quần ra và để xuống.

HECTOR: Pardon, Nick? – Sao cơ, Nick?

NICK: Ah, please, call me Doctor Jessop. – À, hãy gọi tôi là bác sỹ Jessop.

Sound of emergency siren (tiếng còi cấp cứu)

HECTOR: Doctor Jessop? – Bác sỹ Jessop à?

NICK: Hector, I want a part in the TV show Hospital Fever. I need to practise. Anyway, women love men in white coats. – Xin chào, tôi muốn một vai trong chương trình truyền hình Hospital Fever. Tôi cần luyện tập. Dù sao thì phụ nữ cũng thích đàn ông mặc áo khoác trắng.

HECTOR: Really? – Thật sao?

NICK: Ha-ha-ha! So, where does it hurt? – Ha ha ha! Vậy, Anh bị đau ở đâu?

HECTOR: Where does what hurt? – Bị đau ở đâu cái gì?

NICK: You are my patient so you must hurt somewhere. – Anh là bệnh nhân vì vậy anh phải bị thương ở đâu đó.

HECTOR: OK, oh, my arm, my arm hurts. – Được, ồ, tay tôi, tay tôi bị đau.

NICK: Your leg or your arm? Leg, arm, arm, leg. – Chân hay tay anh? Chân, tay, tay, chân.

HECTOR: Oh, OK, my leg, my leg. – Ồ, được rồi, chân tôi, chân tôi.

NICK: OK. Sit down please, Mr Romero. Hmm, cross your legs. Ha! Now, don’t worry, Mr Romero, this won’t hurt at all. Arrgghhhh! Oooh, oooh! – Được rồi. Ngồi xuống đi anh Romero. Hmm, bắt chéo chân. Ha! Bây giờ đừng lo lắng anh Romero, cái này hoàn toàn không đau. Arrgghhhh! Ôi, ôi!

HECTOR: Sorry, Nick, it was an accident. – Xin lỗi Nick, nó chỉ là tai nạn thôi.

NICK: OK. You have good reflexes. – Được. Anh có phản xạ rất tốt.

HECTOR: Good. – Tốt.

NICK: Now, Mr Romero, please say “Ah!” – Bây giờ, anh Romero, hãy nói “A”

HECTOR: Huh? – Hử?

NICK: Mmm! I thought so. – Mmm! Tôi nghĩ vậy.

HECTOR: What? – Cái gì?

NICK: You had cornflakes for breakfast. – Tôi đã ăn ngô vào buổi sáng.

HECTOR: Oh. – Ồ

NICK: Now I must give you an injection. – Bây giờ tôi phải tiêm thuốc cho anh.

HECTOR: An injection? – Mũi tiêm à?

NICK: Yes, an injection. – Đúng vậy, một mũi tiêm.

Sound of knocking on door (Tiếng gõ cửa)

BRIDGET: It’s open. – Cửa đang mở ạ.

CHRISSY: Ta-daaa! – Ta-daaa!

BRIDGET: Chrissy!! You’re early. Come in, come in! – Chrissy!! Chị đến sớm thế. Vào đây, vào đây!

BRIDGET and CHRISSY: Twinnies! – Sinh đôi!

CHRISSY: Oh Bridget, darling, it’s lovely to see you. – Ồ Bridger, em yêu dấu, thật đáng yêu khi gặp em.

BRIDGET: And you, Chrissy. How was your flight? – Còn chị thì sao, Chrissy. Chuyến bay của chị thế nào?

CHRISSY: Great, but can you believe it, they lost my luggage. – Tuyệt vời, nhưng em có tin nổi không, họ làm mất hành lý của chị.

BRIDGET: Incredible. Oh Chrissy, look at you. You never change. You’re still a teenager. – Thật khó tin. Ồ,  Chrissy, hãy nhìn em này. Chị không bao giờ thay đổi. Chị vẫn là một thiếu nữ.

CHRISSY: Oh, didn’t we have fun then. – Ồ, chúng ta đã không vui vẻ sau đó đúng không.

BRIDGET: Yeah, at school. – Đúng vậy, ở trường.

CHRISSY: “It wasn’t me Miss, it was Bridget!” – Đó không phải em đâu cô ơi, đó là Bridget!

BRIDGET: “It wasn’t me Miss, it was Chrissy!” We shared everything. – Đó không phải em đâu cô ơi, đó là Chrissy! Chúng ta đã chia sẻ mọi thứ.

CHRISSY: Yes, we did. “He loves me.” – Đúng vậy. “Anh ấy yêu chị”

BRIDGET: “No, he loves me, me, me!” Anyway, here we are now. – Không, anh ấy yêu em, em, em, em! Du sao, bây giờ chúng ta đang ở đây.

CHRISSY: Bridget, do you have some clothes I could borrow? I travelled in this dress. I need something more comfortable. – Bridget, em có quần áo cho chị mượn không? Chị đi trong bộ váy này. Chị cần cái gì đó thoải mái hơn.

BRIDGET: Something like this? I bought two for the price of one. – Cái gì đó giống cái này hả? Em đã mua hai cái với giá một cái đấy.

CHRISSY: Bridget, this looks really good. – Bridget, cái này nhìn trông thực hay.

BRIDGET: Great. – Tuyệt.

HECTOR: Sorry, I can’t exercise. I’ve hurt my back. – Rất tiếc, tôi không thể tập nữa. Tôi bị đau lưng rồi.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Why, Hector. You are so muscular. – Tại sao vậy, Hector. Anh trông rất khỏe mạnh mà.

HECTOR: Oh, thanks. How is your Mum? – Ồ cảm ơn cô. Mẹ của cô thế nào rồi?

CHRISSY [pretending to be Bridget]: She is such a good friend. She really understands me. – Bà ấy giống như một người bạn tốt. Bà ấy thực sự hiểu tôi.

HECTOR: But I thought that… – Nhưng tôi đã nghĩ là…

NICK: It’s OK. I’m here. Where’s the emergency? – Được rồi. Tôi đây. Ca cấp cứu ở đâu?

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Well, hello, Nick, the actor. Ooh, I love doctors. – Xin chào Nick, diễn viên. Ồ, tôi thích các bác sỹ.

Sound of telephone ringing (Tiếng chuông điện thoại)

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Excuse me. Hello? Hello, Mummy. – Xin lỗi. Xin chào? Chào mẹ.

NICK: This is it! Women love doctors. Bridget can’t resist me. – Thấy không! Phụ nữ thích bác sỹ. Bridget không thể cưỡng lại tôi.

HECTOR: Really? – Thật sao?

NICK: Hey, darling, come to Nick. – Bạn yêu dấu, đến với Nick nào.

CHRISSY: See you soon, Mummy. Love you lots. Bye! … So Doctor, where were we?  Ooh, I think I have a temperature. – Gặ mẹ sau. Con yêu mẹ rất nhiều. Tạm biệt!… Vậy bác sỹ, chúng ta đang ở đâu vậy? Ồ, tôi nghĩ tôi sốt rồi.

NICK: Madam, I think I can help. Tell me where it hurts. – Thưa bà, tôi nghĩ tôi có thể giúp. Hãy nói cho tôi biết chõ bị đau.

ANNIE: Hi, Hector! Hi, Nick! Hi, Bridget! – Xin chào, Hector! Chào Nick! Chào Bridget!

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Annie, darling! How are you? Doesn’t Nick look good as a doctor? – Annie, bạn yêu! Cô khỏe không? Nick trông không đẹp trai như một bác sỹ đúng không?

ANNIE: Yes, he looks very, very good. – Có chứ, anh ấy trông rất rất đẹp trai.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Now you must excuse me, I must do my make-up. – Bây giờ thì xin lỗi, tôi phải đi trang điểm.

NICK: Ooooh! – Ồ!

BRIDGET: Guess what? My twin sister Chrissy has arrived from Australia.  She lost her luggage, so she has borrowed my clothes.  – Đoán xem? Chị gái tôi Chrissy đã đến từ Australia. Chị ấy bị mất hành lý, vì vậy chị ấy mượn quần áo của tôi.

NICK: That’s it! Women love doctors! Today I practised for a part as a doctor and Bridget couldn’t resist me! – Thấy không! Phụ nữ thích các bác sỹ! Ngày hôm nay tôi đã tập cho một vai bác sỹ và Bridget không thể cưỡng lại tôi!

HECTOR: Bridget is in a really strange mood today. A moment ago, she said that her mother was her best friend. – Bridget thực sự kỳ lạ trong ngày hôm nay. Mootk lúc trước, cô ấy nói mẹ cô ấy là bạn tốt nhất của cô ấy.

ANNIE: So? – Vậy sao?

HECTOR: But an hour ago, she said that her mother treated her like a baby. I am confused. – Nhưng một giờ trước, cô ấy nói mẹ cô ấy đối xử với cô ấy như một đứa trẻ. Tôi thật bối rối.

NICK: I wonder what Bridget was like when she was younger. – Tôi tự hỏi Bridget trông như thế nào khi còn nhỏ.

HECTOR: I wonder what Annie was like. Tôi tự hỏi rằng Annie trông như thế nào.

ANNIE: I wonder what Nick was like. Nick? – Tôi tự hỏi rằng Nick trông như thế nào. Nick ơi?

NICK: Huh! I know what Hector was like.  Anyway, I must continue rehearsing as Doctor Jessop, especially as Bridget loves doctors so much. Aha! – Huh! Tôi biết Hctor trông như thế nào. Dù sao, tôi cũng phải tiếp tục diễn thử vai bác sỹ Jessop, đặc biệt khi Bridget thích bác sỹ rất nhiều. Aha!

Sound of door slamming (Tiếng sập cửa)

ANNIE: Ohhh! Nick only likes Bridget, Bridget, Bridget.  – Ồ! Nick chỉ thích Bridget, Bridget, Bridget.

BRIDGET: Am I interrupting? – Tôi có bot lỡ gì không?

ANNIE: No. – Không.

HECTOR: Yes. – Có.

BRIDGET: Excuse me! – Xin lỗi!

ANNIE: But why? Nick never notices me. Ohhh! And he looks so handsome in his doctor’s coat. – Nhưng tại sao? Nick không bao giời chú ý đến tôi. Ohhh! Và anh ấy trông quá đẹp trai trong áo bác sỹ.

HECTOR: Really? – Thật sao?

CHRISSY  [pretending to be Bridget]: Aha! Sweet! – Aha! Anh bạn!

ANNIE: But I thought that … – Nhưng tôi nghĩ là…

CHRISSY [pretending to be Bridget]: … Your faces! Are you two … ? – Khuôn mặt của hai bạn! Có phải hai người…?

ANNIE: No! – Không!

HECTOR: Yes. – Có.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Aw, but you look so nice together. – Nhưng các bạn nhìn trông rất đẹp đôi.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: So Hector, are you and Annie dating? – Vậy Hector, anh và Annie đang hẹn hò à?

HECTOR: Well… – Ồ…

Đoạn video học tiếng Anh giao tiếp miễn phí trên vô cùng thú vị và có rất nhiều câu thoại hay. Bạn hãy đón xem tiếp video Extra (tập 7) part 2 để biết diễn biến câu chuyện cùng tính cách thú vị của Chrissy nhé.

>>> Tìm hiểu thêm những điều thú vị với:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content