Danh mục
Học tiếng Anh giao tiếp qua video phim Extra (tập 7) part 2

Học tiếng Anh giao tiếp qua video phim Extra (tập 7) part 2


Với bài học tiếng Anh qua video trong tập 7, chúng ta được làm quen với Chrissy, một người chị sinh đôi của Bridget. Cô ấy rất thích Nick và mong muốn Hector sẽ thành đôi với Annie. Tuy nhiên Bridget thì không nghĩ vậy. Bạn nghĩ Nick và Hector sẽ có thái độ như thế nào khi biết Chrissy? Hãy cùng theo dõi bài học tiếng Anh giao tiếp qua video tuần này nhé!

Học tiếng Anh giao tiếp qua video phim Extra (tập 7) part 2

Lời thoại của Extra tập 7 part 2: The Twin

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Come on, Hector.  You can tell me. It’s not a problem. – Đến đây nào Hector. Anh có thể kể cho tôi. Không có vấn đề gì đâu.

HECTOR: Really? – Thật sao?

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Really. – Thật chứ.

HECTOR: OK. I really like Annie. – Được rồi. Tôi thực sự thích Annie.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Go on. – Tiếp đi.

HECTOR: But she doesn’t notice me. – Nhưng cô ấy không chú ý đến tôi.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Well, ask her on a date. – Ồ, hãy hẹn cô ấy.

HECTOR: Well, should I? OK. – Tôi có thể không? Được.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Oh, and Hector, when I was at the airport today, I found this magazine. – Và Hector, khi tôi ở sân bay ngày hôm nay, tôi đã thấy cuốn tạp chí này.

HECTOR: Airport? – Sân bay à?

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Is this you? Are you this rich boy, Hector? – Đây là anh đúng không? Anh là chàng trai giàu có này đúng không, Hector?

HECTOR:Yeah, but please, don’t tell Annie. – Đúng vậy, nhưng làm ơn đừng kể với Annie.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Oh, you want her to like you, not your money. – Anh muốn cô ấy thích anh chứ không phải tiến của anh.

HECTOR: Yeah. – Đúng vậy.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: That is so sweet. Well, don’t you worry. Your secret is safe with me. – Quá ngọt ngào. Ồ, anh đừng lo lằng. Bí mật của anh sẽ được an toàn với tôi.

HECTOR: Oh, thanks. – Ôi, cảm ơn anh.

Banging noise (tiếng đập cửa)

HECTOR and NICK: Oh –ow-ow!! – Ôi!!

HECTOR: Bridget is in a really good mood today! – Bridget đang có tâm trạng tốt ngày hôm nay!

NICK: Really? Gre-at! Hi! – Thật sao? Tuyệt! Chào!

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Hi, Nick darling, or Dr Jessop. Would you help me? – Chào Nick yêu quý hay bác sỹ Jessop. Anh có thể giúp tôi không?

NICK: Sure. – Chắc chắn rồi.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Would you move this exercise bike to give me more space? – Anh hãy chuyển cái xe tập thể dục để tôi có nhiều không gian hơn được không?

NICK: Sure. Yeah. Eeyahh! – Chắc chắn rồi. Được. Được chứ!

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Oh, you’re so strong. – Ôi, anh thật quá khỏe.

NICK: I need a drink. Would you like one? – Tôi cần uống. Cô có muốn làm một ly không?

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Yes, please.  – Vâng.

NICK: Aha! Bridget, darling. Have you finished, because now we can make a little sweet music of our own, darling. – Aha! Bridget yêu quý. Cô đã xong chưa, bởi vì bây giờ chúng ta có thể tạo ra một bản nhạc ngọt ngào của riêng chúng ta.

BRIDGET: In your dreams, Nick. – Trong giấc mơ của anh thôi, Nick.

NICK: Huh? – Huh?

BRIDGET: Who moved my bike? – Ai đã chuyển xe đạp của tôi vậy?

NICK: I did, because you… – Tôi đã làm vì cô…

BRIDGET: Well, move it back then – if you’re strong enough. – Ổ, hãy chuyển nó lại nếu anh đủ sức khỏe nhé.

HECTOR: Aha! – Aha!

HECTOR: Dr Romero, at your service. – Bác sỹ Romeo xin phục vụ bạn.

ANNIE: Ooh, hello! Oh, Hector, you look great! Oh, I love doctors. – Xin chào! Ôi, Hector, anh trông thật tuyệt! Ôi, tôi thích bác sỹ.

BRIDGET: Oh, Hector you look great! Oh, I love doctors. – Hector trông thật tuyệt! Tôi thích bác sỹ.

ANNIE: I’m fed up – Nick only likes Bridget! Bridget! Bridget! But dear Hector comforts me, he is so kind. And Bridget is in a strange mood today. First she said, [“Am I interrupting?”] then two minutes later she said, [“Sweet!”]. It’s like two different people! – Tôi chán ngáy rồi. – Nick chỉ thích Bridget! Bridget! Bridget! Bridget! Nhưng Hector thân yêu an ủi tôi, anh ấy thật quá tốt. Và Bridget trong tâm trạng kỳ lạ ngày hôm nay. Đầu tiên cô ấy nói “Tôi có bị gián đoạn gì không?” hai phút sau cô ấy nói “Ngọt ngào!”. Giống như hai người khác nhau vậy!

NICK: First she asked me to move her bike: [“Would you move this exercise bike to give me more space?”] then one minute later, she told me to put it back again: [“Who moved my bike?”]. Huh! Women! – Đầu tiên cô ấy nhờ tôi chuyển cái xe đạp cuaur cô ấy: “Anh có thể chuyển cái xe đạp thể dục để tôi có nhiều không gian hơn không?” sau đó một phút, cô ấy lại nói tôi đặt nó về chỗ cũ: “Ai đã chuyển cái xe đạp của tôi vậy?”. Huh! Phụ nữ!

HECTOR: Hi, Annie. – Xin chào, Annie.

ANNIE: Oh, hi, Hector. Hector, think of a card. – Xin chào, Hector, nghĩ về một quân bài đi.

HECTOR: OK, ace of diamonds. – Được, viên kim cương.

ANNIE: No, don’t tell me. – Không đừng kể với tôi.

HECTOR: Annie? – Annie à?

ANNIE: Yes, Hector? – Ừ, Hector?

HECTOR: I have something to ask you. – Tôi có một số việc cần hỏi cô.

ANNIE: Yes, Hector? – Được, Hector?

HECTOR: The thing is, do you like to come to the cinema tomorrow night with me? – Chuyện là, cô có muốn đi xem phim vào tối mai với tôi không?

ANNIE: Pardon? – Sao cơ?

HECTOR: Would you like to come to the cinema tomorrow night – with me? – Cô có thích đi xem phim vào tối mai với tôi không?

ANNIE: Oh, well, yes, I’d like to. – Ồ, có, tôi thích lắm.

HECTOR: OK. See you then. – Được. Gặp lại cô sau.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: So Annie, did Hector ask you out? – Vậy Annie, Hector có mời cô đi chơi không?

ANNIE: To the cinema, yes. Do you want to come? – Có, đến rạp chiếu phim. Cô có muốn đi cùng không?

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Of course not! Have a great time! – Tất nhiên không! Chúc cô có khoảng thời gian tuyệt vời!

ANNIE: I wonder which film we should see.  – Tôi tự hỏi chúng tôi nên xem phim gì.

BRIDGET: When? – Lúc nào vậy?

ANNIE: When I go to the cinema with Hector, of course. – Khi tôi đi xem phim với Hector, tất nhiên rồi.

BRIDGET: What? You and Hector are going to the cinema? I don’t believe it. – Cái gì? Cô và Hector se đi xem phim à? Tôi không tin.

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Phew, I’m starving! Hmm! These are my favourite biscuits. I think there are some good films on now, Annie. – Tôi đói quá! Hmm! Đây là bánh quy yêu thích của tôi. Tôi nghĩ đây là một số bộ phim hay nhất hiện tại đấy Annie.

BRIDGET: All the films are rubbish at the moment anyway. I’m starving. Ecchh! I hate these biscuits. – Dù sao thì tất cả các bộ phim đều là rác vào lúc này. Tôi đói quá. Ôi! Tôi ghét bánh quy này!

CHRISSY [pretending to be Bridget]: Now I must phone the airport. – Bây giờ tôi phải gọi điện thoại đến sân bay.

ANNIE: Ohhhh! – Ồ!

CHRISSY [pretending to be Bridget]: What is it, Annie? – Gì vậy, Annie?

ANNIE: I don’t understand. If you are there, then who is in the bathroom? What?!! – Tôi không hiểu. Nếu cô ở đâu, thì ai ở trong phòng tắm? Cái gì vậy?

BRIDGET: What? Ahhhhhhhh! Annie, what are you doing? – Cái gì? Ahhhhhhh! Annie, cô đang làm gì vậy?

ANNIE: But you’re, you’re … ! – Nhưng cô, các cô…!

BRIDGET: … Twins. – Là chị em sinh đôi.

ANNIE: Bridget, I didn’t know! – Bridget, tôi không biết đấy!

BRIDGET: This is my twin sister Chrissy. Didn’t I tell you about her? – Đây là chị sinh đôi của tôi Chrissy. Tôi không kể với tôi về cô ấy à?

ANNIE: Ahh! Now I understand. So Nick and Hector don’t know that you are twins. – À! Giờ thì tôi hiểu rồi. Vậy Nick và Hector không biết các cô là chị em sinh đôi.

BRIDGET: No, I don’t think so. You know, we could have some fun with this … – Không, tôi không nghĩ vậy. Cô biết đấy, chúng ta có thể có một số trò vui với điều này…

ANNIE: Maybe a magic trick?  Hector! Nick! Come in! You are just in time to see my new magic trick. Take a seat. – Có thể là một trò ảo thuật? Hector! Nick! Vào đây! Các anh sẽ được xem trò ảo thuật mới của tôi. Ngồi xuống đi.

HECTOR: Wow, I can’t wait. – Ồ, tôi không thể đợi được.

ANNIE: Ladies and gentlemen. Oh, just gentlemen. Today I will make my lovely assistant Bridget disappear!  Enter, Bridget! – Thưa quý bà và các quý ông. Ồ, chỉ có các quý ông thôi. Hôm nay tôi sẽ làm cho cô trợ lý đáng yêu của tôi Bridget biến mất. Vào đây nào, Bridget!

Sound of drum roll (tiếng trống)

NICK and HECTOR: Whoo-whoooo! Whoo-whoooo! –  Whoo-whoooo! Whoo-whoooo!

ANNIE: OK, Bridget, in you go. Bridget. Bridget! I will make Bridget disappear from this box and appear in this box. – Được rồi, Bridget, cô đi vào trong. Bridget! Bridget! Tôi sẽ làm Bridget biến mất từ cái hoọp này và xuất hiện trong cái hộp này.

NICK: Oh, this I must see.- Ồ, đây là điều tôi sẽ thấy.

ANNIE: Now a tap with the magic wand. – Bây giờ một cái vỗ nhẹ với cây đũa thần.

NICK and HECTOR: Hey! Hey! – Này! Này!

ANNIE: Which means that the first box is empty. – Điều này có nghĩa cái hộp đầu tiên rỗng.

NICK and HECTOR: Whooo! Hey! – Whooo! Này!

ANNIE: Bridget, you are moving quickly today. Let’s just check that the other box is empty. – Bridget, cô di chuyển quá nhanh hôm nay. Chúng ta hãy cùng kiểm các chiếc hộp còn lại có trống rỗng.

HECTOR: Hey! She’s going round the back. – Này! Cô ấy sẽ đi quanh phía sau.

ANNIE: OK, gentlemen, place your bets, please. Which box do you think Bridget is in? – Được, thưa các quý ông, hãy đặt cược đi. Anh nghĩ Bridget ở trong hộp nào?

NICK: The box on the left. – Hộp bên trái.

HECTOR: No, no, the box on the right. – Không, không, hộp bên phải.

ANNIE: OK. Let’s see. A drum roll, please. – Được. Chúng ta hãy cùng xem. Vui lòng cho một hồi trống.

Sound of drum roll (tiếng trống)

ANNIE: Gentlemen, applause, please, for Bridget and Chrissy! Oh, I think there’s something wrong with the audience. Is there a doctor in the house? – Thưa các quý ông, hãy vỗ tay cho Bridget và Chrissy! Ồ, tôi nghĩ có điều gi sai với khán giả. Có bác sỹ nào trong ngôi nhà này không?

BRIDGET: Bye, Chrissy, come back again! – Tạm biệt, Chrissy, lần sau lại đến nhé!

CHRISSY: I will, I promise. Bye, Bridget. – Chị sẽ, chị hứa đấy. Tạm biệt, Bridget!

BRIDGET: Oh, Chrissy, I’ll miss you. Oh! She forgot her magazine. What?! It can’t be!  It is! It’s Hector! – Ôi, Chrissy, em sẽ nhớ chị. Ồ! Chị ấy quên tạp chí rồi. Cái gì?! Không thể nào! Đó là! Đó là Hector!

Bài học tiếng Anh giao tiếp qua video phim Extra (tập 7) part 2 lại là một video vui nhộn và kết thúc bất ngờ cùng sự ngạc nhiên của Nick cùng Hector. Bạn hãy đón xem các bài học tiếng Anh qua video tiếp theo cùng 4 người bạn của chúng ta nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content