Danh mục
Bài luận tiếng Anh: Tình bạn thực sự là một phước lành

Bài luận tiếng Anh: Tình bạn thực sự là một phước lành


Tình bạn là một đề tài bất tận để chắp bút, có quá nhiều điểu để viết nên có khi nào bạn bị bối rối không biết viết điều gì? Vậy hãy tham khảo một bài luận tiếng Anh tuyệt hay về tình bạn do aroma anh ngữ biên soạn: ” Tình bạn thực sự là một phước lành” nhé!

 

Bài luận tiếng Anh về tình bạn thiêng liêng

Human beings are designed in such a way that they are in constant need of love, care as well as affection during all times in their lives. This is the reason why we seek for companionship at each and every point in our life. We make friends and maintain a closely knit relationship with them because friends not only take away the feeling of void from your life; rather they also make us feel secure and accompanied as an individual.

Con người được thiết kế theo một cách khiến họ có nhu cầu liên tục về tình yêu, sự quan tâm cũng như tình cảm trong mọi thời điểm trong cuộc sống. Đó là lý do vì sao chúng ta  tìm kiếm người đồng hành tại mỗi thời điểm của cuộc sống. Chúng ta kết bạn và duy trì một mối quan hệ khăng khít với họ vì bạn bè không chỉ làm vơi đi cảm giác trống trải trong cuộc sống mà họ còn làm cho chúng ta cảm thấy an toàn và được đồng hành với tư cách một cá nhân.

Friendship is considered to be a true blessing for everyone and a person with good friends will have a support system for sharing each and every moment of their life whether it is happy or sad. I have seen friendships going on for several years and sometimes even for a lifetime with people constantly taking care of each other and maintaining a bond based on trust and care.

Tình bạn được coi là một phước lành thật sự cho tất cả mọi người và một người có những người bạn tốt sẽ có một hệ thống hỗ trợ cho việc chia sẻ từng khoảnh khắc trong cuộc sống của họ cho dù đó là vui hay buồn. Tôi biết có những tình bạn kéo dài trong nhiều năm và đôi khi là cả một đời, với những người bạn thường xuyên chăm sóc lẫn nhau và duy trì một sự kiên kết dựa trên sự tin tưởng và chăm sóc.

Especially for people living away from their homes, friends are nothing short of their family. Often known as “siblings from different mothers,” friends keep us grounded as well as also help us retain the child in us no matter how old we get or how busy we are in leading our professional as well as personal lives.

Đặc biệt đối với những người sống xa nhà, bạn bè là không gì hơn là gia đình của họ. Thường được gọi là “anh chị em từ các bà mẹ khác nhau,” bạn bè giữ cho chúng ta một cơ sở vững chắc, cũng như cũng giúp giữ lại đứa trẻ trong mỗi người cho dù chúng ta có già đi thế nào, hay chúng ta có bận rộn để dẫn dắt công việc cũng như cuộc sống cá nhân của mình thế nào.

They are the ones you can run up to in times of any crisis as well as during the happy moments of your life. Friends are our secret keepers with whom we can share everything without the fear of being judged. The world might go through a tremendous change but friends are the people we can rely on no matter what.

Họ là những người bạn có thể tìm tới bất cứ lúc nào, kế cả lúc khủng hoảng hay những khoảng khắc hạnh phúc. Bạn bè là những người giữ bí mật để chúng ta có thể chia sẻ tất cả mọi thứ mà không sợ bị phán xét. Thế giới có thể trải qua một sự thay đổi lớn nhưng bạn bè là những người mà chúng ta có thể dựa vào dù chuyện gì xảy ra.

At times, we may come across situations where we doubt our decisions as well as capabilities. In situations like these, friends help us by providing us with a reality check. They never let us down and stand besides us like a rock. True friends show faith in us and also make us believe in our capabilities keeping aside all negative feelings of jealousy, agony and hatred.

Đôi khi, chúng ta có thể trải qua các tình huống nghi ngờ quyết định cũng như khả năng của chính mình. Trong những tình huống như thế này, bạn bè giúp đỡ bằng cách đưa cho chúng ta những lời khuyên thực tế. Họ không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng và đứng vững bên cạnh chúng tôi như một tảng đá. Người bạn thật sự cho thấy niềm tin vào chúng ta và cũng làm cho chúng ta tin vào khả năng của mình, gạt đi tất cả những cảm xúc tiêu cực của sự ghen tuông, đau đớn và hận thù.

Friends simply do not care if the fault is yours or not, they will stand by you during all times. They will never stop defending you or putting their trust in you. They could have seen us in the ugliest of situations and appearances and they simply do not care about these things and still decide to stick by us through every thick and thin.

Bạn bè đơn giản là không quan tâm nếu đó là lỗi của bạn hay không, họ sẽ đứng về phía bạn mọi lúc. Họ sẽ không bao giờ ngưng bảo vệ bạn hoặc đặt niềm tin vào bạn. Họ có thể đã nhìn thấy chúng ta trong những tình huống và sự xuất hiện xấu nhất và họ chỉ đơn giản là không quan tâm về những điều này và vẫn quyết định gắn bó của chúng ta qua mọi hoàn cảnh.

In conclusion, it can be depressing for each one of us to live alone at times. In such times, friends become our ultimate support system and they are our cure for loneliness and depression. Always keeping each others’ back, friends are everything that we need for making our lives beautiful and content.

Tóm lại, thật buồn cho mỗi người mỗi lần phải sống một mình. Trong lần như vậy, bạn bè trở thành hệ thống hỗ trợ cuối cùng của chúng ta và họ là thuốc chữa bệnh cho sự cô đơn và sự chán nản. Luôn ở sau lưng hỗ trợ chúng ta, bạn bè là tất cả mọi thứ mà chúng ta cần để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp và thỏa mãn.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content