Danh mục
Bài luận tiếng anh về khả năng lãnh đạo

Bài luận tiếng anh về khả năng lãnh đạo


Khả năng lãnh đạo là một khả năng cần có ở một người quản lý, và những người có khả năng về quản lý. Tuy nhiên, khôn g phải ai cũng có thể trở thành một người lãnh đạo tài ba. Hãy cùng Aroma tìm hiểu về vấn đề xã hội này nhé !!!

bai-luan-ve-kha-nang-lanh-dao-1

Bài luận tiếng anh về khả năng lãnh đạo.

What makes a creative leader? Creativity, as an intangible quality, is difficult to describe in fundamental terms. Likewise, leadership is another virtue that cannot be easily qualified as the impacts of true leadership are far-ranging and difficult to measure. Couple these two qualities together and what you get is an exceptionally abstract concept that becomes even more challenging to qualify.
Điều gì tạo nên một nhà lãnh đạo sáng tạo? Tính sáng tạo, như một thứ vô hình, rất khó mô tả theo bất cứ thuật ngữ cơ bản nào. Tương tự như vậy, lãnh đạo là một thứ vô hình khác mà không thể dễ dàng đạt được vì những tác động của vai trò lãnh đạo thực sự là rất lớn và rất khó đo lường được. Kết nối hai phẩm chất này lại với nhau và những gì bạn nhận được là một khái niệm trừu tượng thậm chí còn khó để định nghĩa hơn.

Leaders help themselves and others to do the right things. They set direction, build an inspiring vision, and create something new. The ability to come up with new ideas is a defining characteristic of creative leaders. They’re able to step out of the common view and imagine new possibilities that set the course for others to follow.
Các nhà lãnh đạo giúp chính họ và những người khác tạo nên những điều đúng đắn. Họ định hướng, xây dựng một tầm nhìn đầy cảm hứng, và tạo ra một cái gì đó mới mẻ. Khả năng đưa ra những ý tưởng mới là một đặc tính xác định của các nhà lãnh đạo sang tạo. Họ có thể bước ra khỏi tầm nhìn chung và tiên đoán bất cứ khả năng mới nào để xác lập một lộ trình công việc để nhân viên của mình làm theo.

Creative Leaders anticipate failure. They eliminate fear of failure to encourage more innovative ideas. They are not perfectionists who never get it wrong or, worse still. They are also not the conservatives who never take a risk.
Những nhà lãnh đạo sang tạo luôn lường trước được sự thất bại. Họ giúp loại bỏ nỗi sợ hãi để khuyến khích nhiều ý tưởng cải tiến hơn. Họ không phải là những người cầu toàn, những người mà không bao giờ làm sai. Và họ cũng sẽ không bao giờ là những người bảo thủ, người mà không dám liều lĩnh.

Leadership is a mindset in action. So don’t wait for the title. Leadership isn’t something that anyone can give you—you have to earn it and claim it for yourself. Each of us has a tremendous capacity for becoming a creative leader as we are unique.
Lãnh đạo là một trạng thái tư duy được thể hiện trong hành động. Vì vậy, đừng chờ đợi nó đến chỉ như một hư danh. Khả năng lãnh đạo không phải là điều mà bất cứ ai có thể trao cho bạn – mà bạn phải dành được nó bằng chính bản thân mình. Mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tố chất rất lớn để trở thành một nhà lãnh đạo đầy sang tạo vì mỗi chúng ta là điều độc nhất vô nhị.

Học tiếng anh qua các bài luận tiếng anh giúp bạn tiếp thu được một số lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nhất định giúp bạn hoàn thiện hơn các kỹ năng tiếng Anh của mình. Hãy cùng aroma tìm hiểu vấn đề xã hội này qua bài viết tiếng anh trên nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: