Danh mục
Bài luận tiếng anh Tình bạn là gì?

Bài luận tiếng anh Tình bạn là gì?


Tình bạn vốn – một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng được trân trọng, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều điều trong cuộc sống. Có một câu danh ngôn rất hay rằng “Count your age by friends, not years” – Hãy đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm bạn sống. Trong bài học ngày hôm nay hãy cùng aroma “Viết về tình bạn” bằng tiếng Anh nhé!

Bài luận tiếng anh về tình bạn đẹp và trong sáng

There are many valuable things in life, but friendship may be one of the most important. A friend may be defined as: “ a person whom you know, like and trust”.But to all, friendship has no clearly defined terminology. The definition of a friend, and friendship, is based upon our own notions.

Tình bạn là một trong số những điều quan trọng nhất trong cuộc sống này. Bạn bè có thể được định nghĩa là: “một người mà bạn biết rõ, thích và tin tưởng”. Nhưng đối với tất cả chúng ta, tình bạn không có thuật ngữ nào có thể định nghĩa rõ ràng. Định nghĩa về một người bạn, và tình bạn,  đều dựa trên quan niệm của chúng ta.

bai-luan-tieng-anh-ve-tinh-ban

True friendship is a feeling of love, sharing and caring. It is a feeling that someone understands and appreciates you as you are, without any exaggeration, flattery and pretensions. It gives a feeling that you are “unique” and that you are “someone” and not a faceless being in the crowd. A true friend stands by you through thick and thin.

Tình bạn chân thật là một cảm giác của yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Đó là cảm giác rằng ai đó hiểu và đánh giá cao chính bản thân bạn, không có chút cường điệu, nịnh bợ và giả tạo. Nó cho bạn cảm giác rằng bạn là “độc nhất” và bạn là “một ai đó” chứ không phải là một người vô danh trong đám đông. Một người bạn đúng nghĩa sẽ luôn ở bên bạn dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ.

Lasting friendship is indeed, a blessing. Good friends are great pillars of life. They help us to stand tall and erect in life. Friendship can make or break us. It can lead to good careers and proper living. It does not matter how often you meet your friends, but how much you care and feel for another in good times as well as in bad times. True friendship is a great asset in life.

Tình bạn lâu bền thực sự là một phước lành được ban cho. Bạn bè tốt sẽ là trụ cột tuyệt vời trong cuộc sống. Họ giúp chúng ta đứng vững trong cuộc sống. Tình bạn có thể tạo ra hoặc là hủy hoại chúng ta. Nó có thể dẫn đến  một sự nghiệp tốt đẹp và cuộc sống lý tưởng. Không quan trọng bạn thường xuyên gặp bạn bè, nhưng quan trọng hơn là bạn quan tâm và cảm thấy như thế nào cho đối phương trong lúc tốt đẹp hay hoạn nạn. Tình bạn thật sự là một tài sản tuyệt vời trong cuộc sống.

Friends are needed in every stage of life. Friendship has no age limit. Every group of people-children, youth, elders, very elderly people, etc. have their friends.  Famous saying states that: “To live life without the experience of friendship, is life without living”.

Bạn bè  luôn là  điều cần thiết trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Tình bạn không có giới hạn tuổi tác. Mỗi nhóm người – trẻ em, thanh niên, người già, đều có những người bạn của riêng họ. Như có câu nói nổi tiếng nói rằng: “Một cuộc sống mà không trải qua tình bạn, kết bạn với nhau, sẽ là một cuộc sống mà không phải như chúng ta đang sống.”

 

Học tiếng anh qua các bài luận tiếng anh giúp bạn tiếp thu được một số lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp nhất định giúp bạn hoàn thiện hơn các kỹ năng tiếng Anh của mình. Hãy cùng aroma chia sẻ về tình bạn của các bạn nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: