Danh mục
Bài thuyết trình tiếng Anh ngắn về quyền con người

Bài thuyết trình tiếng Anh ngắn về quyền con người


Ai sinh ra cũng có quyền con người với những lợi ích cơ bản nhất. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có quy định khác nhau. Nếu bạn tham gia một topic về nhân quyền, hãy tham khảo trước bài thuyết trình tiếng Anh ngắn về quyền con người sau đây!

Bai-thuyet-trinh-tieng-anh-ngan-ve-quyen-con-nguoi

Bài thuyết trình tiếng Anh ngắn về quyền con người

Title: Human rights

Good Morning to everyone present here!

I would like to utilize this opportunity to share my views on human rights and their relevance in today’s world.

Let us first understand what exactly Human rights entail. Broadly speaking, human rights are such rights which each individual becomes entitled to by virtue of his birth and nationality. These rights are considered to be indispensable for any human being irrespective of his/her nationality, race, religion, language, etc. Different countries have their own set of legislatively backed human rights which its citizens are entitled to but the basic theme across is the same – to provide each of its citizens equal rights and not to discriminate among them.

The concept of Human rights has been constantly evolving over the period of time. There have been some basic tenets in the way human societies functioned which recognized the importance of giving each individual access to certain rights. The society recognizes these rights of the individual and respects them.

The earliest civilizations tried codifying the rights as part of the law. Hammurabi’s law was one of the first recorded mentions of the rights of individuals. However, these rights across the societies varied for different individuals. Although the basic concept has been that all citizens are equal, the definition of citizens vastly varied and there were many people who would fall beyond the gambit of citizens and hence do not have a statutory backing to their human rights. Over the period of time, the efforts of various social reformers and activists across different time periods have been to bring in more people into this concept of being citizens.

The international law and theories which started taking shape around 19th century have attempted towards defining the human rights which are rights each individual is entitled to irrespective of the race, religion or culture. The qualification of being an individual defined here is in larger sense unlike the definition of citizens in the earlier societies. The efforts towards abolishing slavery, fights for equal rights to women, universal adult franchise are few of the efforts that ensured the discrimination of whom to be recognized as being eligible to have rights have been reduced and every individual by virtue of being born as human being is entitled to human rights.

In today’s world, most of the countries recognize human rights and make it a part of their constitutional provisions. The countries which have not yet recognized the basic equality of all its citizens are trying to bring in changes in and provide safeguards for all the citizens to be enfranchised of the rights. These countries face the challenge of deep rooted stigma and discrimination carried down from many centuries. Implementing and practicing at the ground level still remains a problem. Individuals and in many cases large groups of individuals are denied their basic human rights. The main reason for it is the lack of awareness of what they are entitled to.

Human rights are universal and everyone needs to be educated on these and understand that no matter where they are born and who they are, by virtue of being born as humans some rights automatically become a part and parcel of their life in a social set up.

Thank You!

Bài dịch:

Chào mọi người!

Tôi muốn tận dụng cơ hội này để chia sẻ quan điểm về nhân quyền và sự liên quan của chúng trong thế giới ngày nay.

Trước tiên chúng ta hãy hiểu chính xác quyền con người yêu cầu điều gì. Nói chung, quyền con người là những quyền mà mỗi cá nhân sẽ được hưởng lợi từ khi sinh ra và quốc tịch của mình. Những quyền này được coi là không thể thiếu đối với bất kỳ người nào, không phân biệt quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ,… Các quốc gia khác nhau có quy định riêng của họ về quyền con người được bảo vệ theo luật pháp mà công dân của họ được hưởng nhưng nền tảng cơ bản tương đồng – để cung cấp cho mỗi công dân quyền bình đẳng và không phân biệt đối xử.

Khái niệm Nhân quyền liên tục phát triển trong khoảng thời gian qua. Đã có một số nguyên lý cơ bản trong cách xã hội của con người hoạt động đã công nhận tầm quan trọng của việc trao cho mỗi cá nhân các quyền nhất định. Xã hội công nhận những quyền lợi của cá nhân và tôn trọng chúng.

Các nền văn minh đầu tiên đã cố gắng tạo ra các điều lệ như một phần của luật pháp. Luật Hammurabi là một trong những luật lệ được ghi lại đầu tiên về quyền lợi của các cá nhân. Tuy nhiên, các quyền này trong các xã hội khác nhau cho các cá nhân khác nhau. Mặc dù khái niệm cơ bản là tất cả các công dân đều bình đẳng, định nghĩa về công dân rất đa dạng và có nhiều người sẽ vượt ra khỏi ranh giới của công dân và do đó không có sự hỗ trợ theo luật định đối với nhân quyền của họ. Trong khoảng thời gian qua, những nỗ lực của các nhà cải cách xã hội và các nhà hoạt động trong các giai đoạn khác nhau đã mang lại cho nhiều người hơn tiến vào khái niệm công dân.

Luật pháp quốc tế và học thuyết bắt đầu hình thành khoảng thế kỷ 19 đã bước đầu xác định các quyền con người là quyền mà mỗi cá nhân được hưởng không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay văn hóa. Năng lực của cá nhân ở đây có ý nghĩa lớn hơn không giống như định nghĩa công dân trong các xã hội trước đó. Những nỗ lực nhằm xóa bỏ chế độ nô lệ, đấu tranh cho quyền bình đẳng đối với phụ nữ, phổ cập quyền công dân dành cho người lớn là rất ít những nỗ lực đảm bảo nạn phân biệt đối xử được công nhận trong luật và mọi cá nhân được hưởng quyền con người.

Trong thế giới ngày nay, hầu hết các nước đều công nhận quyền con người và biến nó trở thành một phần của các điều khoản hiến pháp. Các quốc gia chưa công nhận sự bình đẳng cơ bản của tất cả các công dân đang cố gắng mang lại những thay đổi và cung cấp các biện pháp bảo vệ cho tất cả các công dân. Những nước này phải đối mặt với những thách thức của sự kỳ thị và phân biệt đối xử sâu sắc bắt nguồn từ nhiều thế kỷ. Triển khai và thực hiện ở cấp độ cơ bản vẫn còn là một vấn đề. Cá nhân và trong nhiều trường hợp là nhóm lớn các cá nhân bị từ chối quyền con người cơ bản của họ. Lý do chính của nó là việc thiếu nhận thức về họ có những quyền gì.

Nhân quyền có phạm vi toàn thế giới và mọi người cần được giáo dục về điều này và hiểu rằng dù họ sinh ra ở đâu và họ là ai, bởi được sinh ra như con người, một số quyền tự động trở thành một phần của cuộc sống của họ trong xã hội.

Cảm ơn bạn!

Với bai thuyet trinh tieng anh ngan về quyền con người trên đây, AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM hy vọng bạn sẽ trình bày thật tốt và đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều người. Chúc bạn có buổi thuyết trình thành công!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: