Danh mục
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trồng 1 nghìn tỷ cây xanh

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trồng 1 nghìn tỷ cây xanh


Đây là bài viết phiên âm và phiên dịch từ video What If We Planted a Trillion Trees
Nguồn: What If

It’s dawn, it’s dark, and you don’t know what kind of weather is waiting for you outside your tent. It doesn’t matter anyway. In rain, hail, sleet, snow or blistering heat, you’re on the front lines, shovel in hand, wearing over 20 kg (50 lbs) of gear, battling against nature to save the environment. On a good day, you might plant 2.000 trees in a 10 hours shift. But imagine if you had do this everyday for the next 570.000 years. This is “What if”, an here’s what would happen if we planted 1 trillion trees. 

Trời bừng sáng, trời tối dần và bạn không biết được kiểu thời tiết nào đang chờ đợi bạn phía ngoài túp lều cả. Dù sao thì việc đó không quan trọng. Trong cơn mưa, mưa đá, tuyết, mưa tuyết, bỏng nắng, bạn đang trên tiền tuyến, xẻng trong tay, mặc lên người hơn 20 kg thiết bị và đương đầu với thiên nhiên để bảo vệ môi trường. Một ngày đẹp trời, bạn có thể trồng được 2000 cái cây trong một ca 10 tiếng. Nhưng hãy thử tưởng tượng nếu bạn làm việc đó mỗi ngày trong 570.000 năm tới. Giả sử thôi, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn trồng được một nghìn tỉ cái cây.

It’s true, tree planting is no picnic. Bear, bugs, blisters, unpredictable terrain, unpredictable weather. Up North, it wouldn’t be uncommon for a tree planter to pee on their own hands to keep them from freezing. Tree – planting is undoubtedly one of the world’s hardest jobs. So why would anyone do it? 

Thật đấy, trồng cây không phải như đi picnic đâu. Gấu, bọ, mụn ghẻ, địa hình hiểm trở không ngờ, thời tiết thất thường. Ở cực Bắc, chẳng có gì là lạ khi những người làm nghề trồng cây phải đi tiểu lên tay để giữ ấm. Trồng cây chắc chắn là một trong những công việc khắc nghiệt nhất trên thế giới. Vậy tại sao vẫn có người làm việc đó?

Because if they didn’t, life would be much worse for everyone. Since 1900, Earth’s average temperature has risen by one degree. That doesn’t sound like much but just wait ‘til you feel it. If our planet becomes just 2 degrees hotter than it was in 20th century, heat waves, flooding, crop failure and animal extinction will be common place. Doing nothing about it would just be reckless, demonstrating an extreme indifference, not just to human life but to all life on Earth. You might even call it Secondary degree murder. 

Bởi nếu họ không làm, sự sống sẽ ngày càng tồi tệ. Từ năm 1900, nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng thêm 1 độ. Nghe có vẻ không nhiều lắm nhưng cứ chờ thử cho đến khi bạn cảm nhận được mà xem. Nếu hành tinh của chúng ta tăng lên 2 độ nóng hơn thế kỷ 20, các hiện tượng sóng nhiệt (là một giai đoạn nắng nóng quá mức), lũ lụt, mùa màng thất bát và sự tuyệt chủng của các loài động vật sẽ đồng loạt diễn ra cùng một lúc. Nếu chúng ta cứ mặc kệ thì đó sẽ là một suy nghĩ liều lĩnh, phản ánh cho sự thờ ơ cực độ, với không chỉ loài người mà còn toàn bộ sự sống trên Trái Đất. Bạn có thể gọi nó là Cuộc tàn sát cấp độ 2.

Some ideas that have been put forward for cooling the planet include a giant space umbrella to shield the Earth from the Sun. Or a giant space mirror to reflect sun ray back into space. Meanwhile, back on Earth, we’ve already got trees to absorb the harmful carbon emission that warm our planet, while also expelling oxygen so that we can breathe. Problem is we don’t have enough of them to do the job. 

Một vài ý tưởng được đưa ra giúp làm mát hành tinh bao gồm tạo một chiếc dù khổng lồ bảo vệ Trái Đất khỏi mặt trời. Hay một tấm gương khổng lồ phản xạ ánh sáng mặt trời vào không gian. Trong khi đó, quay trở lại với mặt đất, chúng ta phải trồng cây để hấp thụ khí thải carbon vốn đang làm Trái Đất nóng lên cũng như tạo ra oxy để chúng ta hít thở. Vấn đề là chúng ta không đủ cây để làm việc đó.

While the world is currently home to roughly 3 trillion trees, we lose about 10 billion of them every year. And you might expect, we’ve become more efficience at stripping our forests than we are planting them. At the consequence, 20% of the planet’s greenhouse emission are caused by deforestation, compared to 14% by transportation. If you planted a trillion trees, we could offset a decade’s worth of those emmisions. Time that we desperately need. But it will truly require an international effort to realize this goal.

Trong khi thế giới hiện tại có khoảng 3 nghìn tỷ cây, cứ mỗi năm chúng ta lại mất đi khoảng 10 tỉ cây. Và bạn có thể mong đợi gì, khi chúng ta khá năng suất trong việc phá rừng lấy gỗ hơn là trồng cây gây rừng. Về hậu quả, 20% khí thải từ hiệu ứng nhà kính gây nên bởi phá rừng, so với 14% là từ phương tiện giao thông. Nếu trồng một nghìn tỷ cây xanh, chúng ta có thể bù lại tổng lượng khí thải tạo ra trong một thập kỷ.

If every human on Earth planted just 150 trees, we could meet our 1 trillion trees goal quite easily. But that’s just not very realistic. And while the world’s tree planters work long hard days to pick up the slack, there still aren’t enough of them to get the job done in time. A study at Yale University concluded that if we continue our current rate of deforestation without planting more trees, our planet will be completely treeless within 300 hundred years.

Nếu mỗi năm con người trồng được chỉ 150 cây, chúng ta có thể đạt được mục tiêu 1 nghìn tỷ cây xanh một cách dễ dàng. Nhưng nó không thực tế cho lắm. Kể cả khi những người trồng rừng trên khắp thế giới phải làm rất vất vả thay chúng ta, họ vẫn không có đủ thời gian để hoàn thành mục tiêu ấy. Một nghiên cứu tại ĐH Yale kết luận rằng nếu chúng ta tiếp tục mức độ phá rừng hiện tại mà không trồng thêm cây, hành tinh của chúng ta sẽ chẳng còn cây trong 300 năm nữa. 

Already it’s been calculated that world has lost half of its trees since the last Ice Age. Before we revisit the space umbrella idea, let’s consider some of the more feasible options that are on the table. Tree – planting drones, for example, can plant up 100.000 trees a day, the equivalent of about 50 veteran tree planters. 

Người ta đã tính được thế giới mất một nửa số cây vào cuối Kỷ Băng Hà. Trước khi chúng ta xem lại ý tưởng Chiếc dù không gian, hãy xem xét những ý tưởng khả thi hơn. Ví dụ như drone trồng cây có thể trồng 100.000 cây một ngày tương đương với 50 người trồng cây kỳ cựu. 

And while a lot of students take up tree planting as a lucrative summer job, the more innovative ones have found other ways to cash in. But whether we do it by drones or by robots. It’s time to bring out the big guns in this battle for our planet. 

Và trong khi rất nhiều học sinh sinh viên chọn tự tay trồng cây là công việc làm thêm hè sinh lời thì cũng có những bạn dùng các cách làm cải tiến, sáng tạo hơn để kiếm tiền. Nhưng cho dù chúng ta làm điều đó bằng drone hay robot. Đã đến lúc đưa ra những khẩu súng lớn trong trận chiến bảo vệ hành tinh của chúng ta. Trồng một nghìn tỷ cây vẫn còn ở phía trước trong tương lai.

NHỮNG TỪ VỰNG QUAN TRỌNG

Hail: mưa đá

Sleet: mưa tuyết

Trillion: nghìn tỷ

Greenhouse emissions: khí nhà kính

Extinction: tuyệt chủng

Offset: bù lại

Pick up the slack: làm phần việc mà những thành viên khác trong nhóm chưa hoàn thành

Deforestation: việc phá rừng

Drone: máy bay không người lái

Equivalent: tương đươngBÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content