Danh mục
Hướng dẫn trả lời câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí sale executive

Hướng dẫn trả lời câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí sale executive


Ứng tuyển vị trí sale executive chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đây là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp và ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh của công ty. Vậy nên để có tăng cơ hội được lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng bạn hãy cùng AROMA tìm hiểu và luyện tập cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí sale executive dưới đây nhé!

những-câu-hỏi-tiếng-anh-vị-trí-sale-executive

I. Những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí sale executive thường gặp và gợi ý cách trả lời

1. Tell me about the biggest success that you have had in a sales position? 

(Hãy kể cho tôi biết thành công lớn nhất bạn đã đạt được trong công việc bán hàng?)

Gợi ý trả lời:

The greatest success I have achieved in sales was when I reached the highest sales target in the company’s history. By utilizing negotiation techniques, building strong relationships with customers, and using creativity to approach the market, I contributed to securing significant contracts and expanding the influence of our products.

Thành công lớn nhất mà tôi đã đạt được trong công việc bán hàng là khi tôi đã đạt được mục tiêu doanh số bán hàng cao nhất trong lịch sử của công ty. Bằng cách tận dụng các kỹ thuật đàm phán, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và sử dụng sự sáng tạo trong việc tiếp cận thị trường, tôi đã đóng góp vào việc giúp công ty đạt được một số hợp đồng lớn và mở rộng tầm ảnh hưởng của sản phẩm của chúng tôi.

2. Tell me about the failure that you have remembered most in your sales career? How did you handle that situation?

(Hãy kể về một thất bại lớn nhất bạn đã gặp trong bán hàng? Bạn đã giải quyết tình huống này ra sao?)

Gợi ý trả lời:

One of the biggest failures I encountered in sales was when I lost a crucial customer due to not meeting their needs and requirements adequately. I didn’t listen carefully and understand the issues the customer was facing, and I tried to persuade them to purchase a product without considering what they truly needed. This failure taught me a valuable lesson about the importance of building strong relationships and being attentive to customers. 

Một thất bại lớn nhất mà tôi đã gặp trong bán hàng là khi tôi đã mất một khách hàng quan trọng sau khi không đáp ứng đủ nhu cầu và yêu cầu của họ. Tôi đã không lắng nghe và hiểu rõ các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải và cố gắng thuyết phục họ mua sản phẩm mà không cân nhắc đến những gì họ thực sự cần. Thất bại này đã dạy cho tôi một bài học quý giá về tầm quan trọng của việc tạo mối quan hệ tốt và tận tâm với khách hàng.

3. What do you want to achieve in the next 3 years? 

(Bạn muốn đạt được điều gì trong thời gian 3 năm tiếp theo?)

Gợi ý trả lời:

In the next 3 years, I aim to further develop my leadership abilities and become a sales team leader. I also set goals to expand the market and increase the company’s sales volume. Additionally, I want to emphasize building relationships and gaining trust with customers to maintain long-lasting partnerships and deliver sustainable value to the company

(Trong thời gian 3 năm tiếp theo, tôi muốn tiếp tục phát triển khả năng lãnh đạo của mình và trở thành người dẫn dắt nhóm bán hàng. Tôi cũng đặt ra mục tiêu mở rộng thị trường và gia tăng doanh số bán hàng của công ty. Bên cạnh đó, tôi muốn đẩy mạnh việc tạo mối quan hệ và xây dựng lòng tin với khách hàng để duy trì mối quan hệ lâu dài và đem lại giá trị bền vững cho công ty.)

4. What is the pressure you face during the sales process? How did you get over it?

(Áp lực bạn đối mặt trong quá trình bán hàng là gì? Làm sao bạn vượt qua nó?)

Gợi ý trả lời

(During the sales process, I encountered a lot of pressure to achieve the sales target. To cope with this pressure, I often create a detailed sales plan and break down the goal into smaller, achievable steps. I prioritize the important tasks and prioritize the high-priority work towards sales goals. By staying focused on the plan and at the same time persisting in my efforts, I was able to stay focused and work through the pressure.)

Trong quá trình bán hàng tối đã gặp rất nhiều áp lực đạt được mục tiêu doanh số. Để đối phó với áp lực này, tôi thường tạo ra kế hoạch bán hàng chi tiết và chia nhỏ mục tiêu thành các bước nhỏ hơn và dễ đạt được. Tôi ưu tiên các công việc quan trọng và ưu tiên công việc theo ưu tiên cao đối với mục tiêu doanh số. Bằng cách tập trung vào kế hoạch và đồng thời kiên trì nỗ lực, tôi có thể giữ được sự tập trung và vượt qua áp lực.

5. How do you handle and tackle industry competitors?

(Làm thế nào để bạn xử lý và giải quyết các đối thủ cạnh tranh trong ngành?)

Gợi ý trả lời:

To handle and address competitors in the industry, I employ effective strategies. Firstly, I conduct thorough research on competitors, understanding their strengths and weaknesses. Based on this, I focus on presenting the unique value that my product or service offers, creating differentiation, and leaving a positive impression on customers. I always build long-term relationships with clients, providing quality service and professional support to retain existing customers and attract new ones. 

(Để xử lý và giải quyết các đối thủ cạnh tranh trong ngành, tôi sử dụng một loạt chiến lược hiệu quả. Trước tiên, tôi nghiên cứu kỹ về các đối thủ, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của họ. Từ đó, tôi tập trung vào giới thiệu giá trị đặc biệt mà sản phẩm hoặc dịch vụ của mình mang lại, tạo sự khác biệt và tạo ấn tượng tích cực cho khách hàng. Tôi luôn xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, cung cấp dịch vụ chất lượng và hỗ trợ chuyên nghiệp để giữ chân khách hàng và thu hút khách hàng mới. )

6. How do you reach out and build relationships with new customers?

(Làm thế nào để bạn tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới?)

Gợi ý trả lời

To approach and build relationships with new customers, I adhere to specific strategic steps. Firstly, I research and study potential customers. From this, I identify the target customer groups, their needs, and preferences. Next, I utilize various communication channels and digital marketing to reach out and introduce my products or services.

Để tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng mới, tôi tuân thủ một số bước chiến lược cụ thể. Đầu tiên, tôi tìm hiểu và nghiên cứu về khách hàng tiềm năng. Từ việc này, tôi xác định được nhóm khách hàng mục tiêu, nhu cầu và sở thích của họ. Tiếp theo, tôi sử dụng các kênh truyền thông và tiếp thị kỹ thuật số để tiếp cận và giới thiệu về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

7. Describe a situation when you faced a difficult customer and how did you deal with it? 

(Hãy mô tả một tình huống khi bạn phải đối mặt với khách hàng khó tính và làm thế nào để bạn giải quyết vấn đề đó?)

Gợi ý trả lời:

I once met a difficult customer who was dissatisfied with our products and services and expressed their dissatisfaction clearly and even defiantly. They have made many special requests and are not satisfied with the way we have handled their problems in the past.

Faced with this client, I offer a spirit of listening and sincerity. I listen to their opinions sincerely and make sure I understand the problem they are facing. I don’t blame anyone or any individual but instead focus on finding solutions to solve the customer’s problem.

Tôi từng gặp một khách hàng khó tính, họ không hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và đã thể hiện sự không hài lòng của họ một cách rõ ràng và thậm chí thách thức. Họ đã đưa ra nhiều yêu cầu đặc biệt và không hài lòng với cách chúng tôi giải quyết vấn đề của họ trong quá khứ.

Đối diện với khách hàng này, tôi đưa ra tinh thần lắng nghe và chân thành. Tôi lắng nghe ý kiến của họ một cách chân thành và chắc chắn rằng tôi hiểu rõ vấn đề mà họ đang gặp phải. Tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai hoặc cá nhân nào mà thay vào đó tập trung vào tìm giải pháp để giải quyết vấn đề của khách hàng.

8. How do you deal with pressure and stress in sales?

(Làm thế nào để bạn đối phó với áp lực và stress trong công việc bán hàng?)

Gợi ý trả lời:

I focus on planning and organizing work effectively. I set specific goals and break them down into specific action steps. This helps me stay focused and progress one step at a time, alleviating the overwhelming feeling of pressure. I also often use stress-reduction techniques such as meditation, exercise, or relaxation to stay calm and self-balanced in stressful situations. These activities help reduce stress and maintain peace of mind in daily work.

(Tôi tập trung vào việc lập kế hoạch và tổ chức công việc một cách hiệu quả. Tôi thiết lập mục tiêu cụ thể và chia nhỏ chúng thành các bước hành động cụ thể. Điều này giúp tôi duy trì sự tập trung và tiến triển từng bước một, giảm bớt cảm giác áp lực to lớn. Tôi cũng thường sử dụng các phương pháp giảm stress như thiền, tập luyện, hoặc thư giãn để giữ tinh thần thoải mái và tự quân bình trong những tình huống căng thẳng. Những hoạt động này giúp giảm đi sự căng thẳng và duy trì sự tĩnh tâm trong công việc hàng ngày.

9. Do you have experience working with other groups or colleagues?

(Bạn có kinh nghiệm làm việc với các nhóm hoặc đồng nghiệp khác?)

Gợi ý trả lời:

Yes, I have experience working with other teams and colleagues on a variety of projects and jobs. In my career, I have participated in diverse workgroups, from small and short-term projects to long-term and larger programs.

When working in a team, I always focus on collaboration and information sharing. I believe that an effective team needs to have active interaction and multi-dimensional sharing of opinions. I am always willing to listen and contribute my ideas constructively and honestly.

Có, tôi có kinh nghiệm làm việc với các nhóm và đồng nghiệp khác trong nhiều dự án và công việc. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã tham gia vào các nhóm làm việc đa dạng, từ những dự án nhỏ và ngắn hạn đến các chương trình dài hạn và lớn hơn.

Khi làm việc trong nhóm, tôi luôn tập trung vào việc hợp tác và chia sẻ thông tin. Tôi tin rằng một nhóm làm việc hiệu quả cần phải có sự tương tác tích cực và chia sẻ ý kiến đa chiều. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và đóng góp ý kiến của mình một cách xây dựng và trung thực

10. If your manager asked you to do something that you disagree with, what would you do?

(Nếu người quản lý của bạn yêu cầu bạn làm điều gì đó mà bạn không đồng ý, bạn sẽ làm gì?)

Gợi ý trả lời:

If I disagree with my boss, I will first rethink carefully whether something is wrong or not. If I see that my ideas and opinions are not wrong, I will continue to consider the advantages and disadvantages of my boss’s ideas. If the boss is not right, I will present to the boss clearly my plan and ideas, from which to receive the boss’s suggestions, along with the advantages of the boss’s plan to generate a new plan – the best idea possible.

Nếu tôi và sếp của tôi bất đồng ý kiến, trước tiên tôi sẽ suy nghĩ lại thật kỹ xem bản thân mình có điều gì chưa đúng hay không, tôi đang bị sai hoặc nhầm chỗ nào. Nếu như tôi thấy ý tưởng, ý kiến của mình không hề sai, thì tôi sẽ tiếp tục xem xét đến ưu điểm và nhược điểm trong ý tưởng của sếp. Nếu sếp chưa đúng, tôi sẽ trình bày cho sếp một cách rõ ràng về kế hoạch, ý tưởng của mình, từ đó nhận những lời góp ý của sếp, kết hợp với những ưu điểm trong kế hoạch của sếp để tổng hợp lại thành một kế hoạch, một ý tưởng tuyệt vời nhất có thể

11. Please provide a solution when you are rejected by the customer 

(Bạn hãy đưa ra cách giải quyết khi bị khách hàng từ chối)

When I meet a customer who rejects the company’s product, I will first agree with the opinion that the customer makes. This makes the conversation less stressful. Then try to find out what the customer is uncomfortable with the product, thereby giving out the value of the product. At the same time, I will apologize to the customer for not explaining more about the value of the product to the customer. This leads the client to find something in common that both me and the client are aiming for. 

Khi gặp khách hàng từ chối sản phẩm của công ty, đầu tiên tôi sẽ đồng tình với ý kiến mà khách hàng đưa ra. Điều này giúp cho cuộc đối thoại trở nên ít căng thẳng hơn. Sau đó cố gắng tìm hiểu điều mà khách hàng khó chịu đối với sản phẩm, từ đó đưa ra những giá trị của sản phẩm. Đồng thời tôi sẽ xin lỗi khách hàng vì chưa giải thích rõ hơn về giá trị của sản phẩm mang lại với khách hàng. Việc này dẫn dắt khách hàng tìm đến điểm chung mà cả tôi và khách hàng cùng hướng đến. 

II. 06 tố chất cần có để trở thành một sales executive chuyên nghiệp 

tố-chất-của-một-sale-executive-chuyên-nghiệp

1. Kỹ năng Sale

Chắc chắn rằng, khi đến với vị trí sale executive, kỹ năng sale của bạn phải trên nhân viên kinh doanh thông thường ít nhất một bậc. Ngoài ra, bạn cũng cần thành thạo những kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng, hiểu những điều mà họ mong muốn,… Nếu thiếu đi một trong những kỹ năng này, bạn rất khó để trở thành một sale executive giỏi. 

2. Quản lý thời gian 

Một trong những chìa khóa quan trọng để thành công trong mọi lĩnh vực đó chính là quản lý thời gian hiệu quả. Ngoài thời gian để đào tạo các nhân viên bán hàng trở nên chuyên nghiệp, bạn cần sắp xếp thời gian để tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, thực hiện các báo cáo và công việc khác mà cấp trên giao đúng deadline. 

3. Sự tự tin 

Sự tự tin thật sự rất quan trọng trong công việc, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh. Đối với vị trí sale executive, sự tự tin sẽ giúp bạn tạo dựng được những mối quan hệ tốt với khách hàng dựa trên những niềm tin thông qua các cuộc giao tiếp. Khả năng nói chuyện tự tin, lôi cuốn và sự am hiểu sâu về sản phẩm, dịch vụ sẽ mang lại cảm giác tin tưởng, giúp khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định hơn. 

4. Kỹ năng điều hành, lãnh đạo

Một trong những kỹ năng cần có của một Sale Executive chính là kỹ năng lãnh đạo. Để làm được vị trí này, bạn cần phải là một người nhanh nhạy, kịp thời đưa ra những chính sách mới nhằm thúc đẩy hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, kỹ năng lãnh đạo của một Sale Executive còn thể hiện ở việc phân công công việc hiệu quả, đúng người đúng việc. Đồng thời, bạn cũng cần có những hình thức khích lệ tinh thần làm việc mỗi khi nhân viên khi họ hoàn thành công việc một cách xuất sắc. 

5. Kỹ năng chăm sóc những khách hàng tiềm năng

Đối với một người sale executive giỏi cũng cần có kỹ năng chăm sóc khách hàng tiềm năng. Họ là những người luôn đồng hành cùng các sản phẩm/dịch vụ của công ty. Do đó, bạn phải khéo léo ứng xử và xây dựng các kịch bản chăm sóc họ một cách thường xuyên để tạo dựng lòng trung thành ở tệp khách hàng này. Đôi khi chỉ là những lời hỏi thăm, chia sẻ, động viên kịp thời cũng tạo ra những thiện cảm vô cùng quan trọng, giúp họ có thêm sự tin tưởng vào bạn và những sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. 

6. Khả năng ngoại ngữ

Đã là một sale executive thì việc có thêm về khả năng ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh vô cùng cần thiết vì khi ở vị trí này, bạn có thể gặp gỡ các khách hàng hay đối tác nước ngoài. Lúc này, khả năng nói tiếng Anh trôi chảy cùng với thần thái tự tin sẽ giúp bạn ghi một điểm cộng rất lớn trong mắt họ.

Vậy nên, nếu kỹ năng tiếng Anh của bạn chưa được tốt thì hãy nâng cao chúng qua phương pháp tự học như tham khảo tài liệu chuyên ngành, các tình huống bán hàng phổ biến hay thú vị hơn là học qua những bộ phim tiếng Anh sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm học mới lạ.

Trên đây là các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh vị trí sale executive thường gặp, hy vọng bài viết giúp ích cho bạn trong thời gian sắp tới. Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của AROMA nhé!

Và nếu bạn muốn nâng trình tiếng Anh trong thời gian ngắn, hãy tham khảo các khóa tiếng Anh dành riêng cho người đi làm tại AROMA. 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content