Danh mục
Lý giải về cách thức hoạt động của ngân hàng

Lý giải về cách thức hoạt động của ngân hàng


Bản phiên âm nội dung video Lý giải ngân hàng: Tiền và tín dụng giúp các bạn đang ôn luyện kỹ năng Nghe.

The international banking system is an enigma. There are more then 30.000 different banks worldwide and they hold an unbelievable amounts of assets. The top 10 banks alone account for roughly 25 trillion US dollars. Today, banking can seem very complex but originally, the idea was to make life simpler. 

Hệ thống ngân hàng quốc tế là một bí ẩn. Có hơn 30.000 ngân hàng khác nhau trên khắp thế giới và họ nắm giữ một khối tài sản không thể tin nổi. Chỉ tính riêng tài sản của Top 10 ngân hàng đã lên tới khoảng 25 nghìn tỷ đô la Mỹ. Ngày nay, ngân hàng có vẻ thật phức tạp nhưng về nguồn gốc ra đời của nó thì là giúp cho cuộc sống đơn giản hơn.

11th century Italy was the centre of European trading. Merchants from all over the continent met to trade their goods but there was one problem: too many currencies in circulation. In Pisa, merchants had to deal with seven different types of coins and had to exchange their money constantly. This exchange business, which commonly took place outdoors on benches is where we get the word “bank” from. From the word “banco”, Italian for bench.

Vào thế kỷ 11 nước Ý là trung tâm giao thương của châu Âu. Các thương nhân từ khắp các lục địa hội tụ tại đây để buôn bán hàng hóa, tuy nhiên một vấn đề đã xảy ra: có quá nhiều loại tiền tệ để lưu thông. Tại Pisa, các thương gia phải giao dịch với bảy loại đồng xu khác nhau và phải đổi tiền liên tục. Việc kinh doanh trao đổi này thường thực hiện phổ biến ở ngoài công cộng, ngay trên những chiếc ghế dài (giống ghế ngoài công viên). Chính vì thế từ “bank” là xuất phát từ tiếng Ý “banco”, nghĩa là ghế dài.

The dangers of traveling, counterfeit money and the difficult of getting a loan got people thinking. It was time for a new business model. Pawn brokers started to give credit to businessmen while Gernoese merchants developed cashless payments. Networks of banks spread all of Europe handing out credit even to the church or European kings. What about today? 

Những hiểm nguy khi di chuyển, tiền giả và sự khó khăn khi vay mượn khiến người ta suy nghĩ lại. Đã đến lúc khởi tạo loại hình kinh doanh mới. Những kẻ môi giới cầm đồ bắt đầu cho các thương nhân vay tín dụng và các thương lái người Genoa (thành phố cảng biển Địa Trung Hải phía Tây Bắc nước Ý)  đã phát triển các phương pháp thanh toán phi tiền mặt. Mạng lưới ngân hàng lan rộng khắp châu Âu mang theo tín dụng tới tận cả nhà thờ hoặc các vị vua châu Âu. Vậy thì hiện tại thì sao?

In the nutshell, banks are in the risk management business. This is a simplified version of the way it works. People keep their money in banks and receive a small amount of interests. The bank takes this money and lend it out at much higher interest rates. It’s a calculated risk because some of the lenders will default on their credit. This process is essential for our economic system because it provides resources for people to buy things like houses or for industry to expand their business and grow. So banks take funds that are unused by savers and turn them into funds society can use to do stuff. 

Tóm gọn lại thì ngân hàng là loại hình kinh doanh quản trị rủi ro. Sau đây là lý giải đơn giản cách thức hoạt động của nó. Mọi người cất giữ tiền trong các ngân hàng và nhận một khoản lãi nhỏ. Ngân hàng cầm tiền đó đi cho vay với lãi suất cao hơn rất nhiều. Các rủi ro đều đã được tính toán bởi một số nhà cho vay sẽ mặc định tín dụng của họ. Quy trình này là cần thiết cho hệ thống kinh tế bởi nó mang các nguồn tài chính cho mọi người mua nhiều thứ như nhà cửa hoặc cho doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển. Vậy nên ngân hàng gây các quỹ bằng tiền nhàn rỗi của người gửi tiết kiệm và chuyển chúng thành các quỹ cộng đồng có thể sử dụng cho nhiều việc khác.

Other sources of income for banks include accepting saving deposit, the credit card business, buying and selling currencies, custodian business and cash management services. The main problem with banks nowadays is that a lot of them have abandoned their traditional role as providers of long term financial products in favour of short term gains that carry much higher risks.

Các nguồn thu nhập khác của ngân hàng bao gồm Cho gửi tiết kiệm, kinh doanh thẻ tín dụng, mua bán tiền tệ, quản lý kinh doanh và các dịch vụ quản trị tiền tệ. Vấn đề chính là có rất nhiều ngân hàng ngày nay phải bỏ bớt vai trò truyền thống như những người cung cấp các sản phẩm tài chính dài hạn để khuyến khích các lợi ích ngắn hạn có rủi ro cao hơn.

During the financial boom, most major banks adopted financial constructs that were barely comprehensible and did their own trading in a bid to make fast money and earn their executives and traders millions in bonuses. This was nothing short of gambling and damaged whole economies and societies. 

Trong suốt cuộc bùng nổ tài chính, hầu hết các ngân hàng chính đã thông qua các cấu trúc tài chính “trên giời” rồi tiến hành các giao dịch đấu giá để tạo tiền nhanh hơn, tìm kiếm các chuyên viên, giao dịch viên bằng lời mời có hàng triệu tiền thưởng. Nó không kém gì cờ bạc và phá hủy toàn bộ nền kinh tế và xã hội.

Like back in 2008, when banks like Lehman Brothers gave credit to basically anyone who wanted to buy a house and thereby put the bank in an extremly dangerous risk position. This led to the collapse of the housing market in the US and parts of Europe causing stock prices to plummet, which eventually led to a global banking crisis and one of the largest financial crisis in history. 

Ví dụ như năm 2008, khi các ngân hàng như Lehman Brothers ồ ạt cho vay tín dụng để mua nhà rồi từ đó tự đẩy mình vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nó đã dẫn tới sự sụp đổ của thị trường nhà ở tại Mỹ và một số nơi tại châu Âu, gây nên giá cổ phiếu giảm lao dốc và cuối cùng là khủng hoảng ngân hàng toàn cầu, một trong những cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử.

Hundreds of billions of dollars just evaporated. Millions of people lost their jobs and lots of money. Most of the world’s major banks had to pay billions in fines and bankers became some of the least trusted professionals. The US government and the Europe Union had to put together huge bailout packages to purchase bad assets and stop the banks from going bankrupt. New regulations were put into force to govern the banking business, compulsory bank emergency funds were enforced to absorb shocks in the event of another financial crisis. 

Hàng trăm trên hàng tỉ đô la bốc hơi trong chốc lát. Hàng triệu người mất việc, mất cả tiền. Hầu như các ngân hàng chính của thế giới phải trả hàng tỉ tiền phạt và những người làm ngân hàng trở thành những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Chính phủ Mỹ và Liên minh châu Âu đã phải cùng nhau cấp các gói cứu trợ để mua lại các tài sản “xấu”, cứu các ngân hàng khỏi sự phá sản. Những chính sách mới có hiệu lực để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bắt buộc các quỹ khẩn cấp được thiết lập để thích ứng với những cú sốc trong trường hợp xảy ra các khủng hoảng tài chính khác.

But other pieces of tough new legislation were successfully blocked by the banking lobby. Today, other models of providing financing are gaining ground fast. Like new investment banks that charge a yearly fee and do not get commission on sales that providing the motivation to act in the best interests of their clients. Or credit unions: cooprative initiatives that were established in the 19th century to circumvent credit sharks. In a nutshell, they provide the same financial services as banks, but focus in shared value rather than profit maximization. 

Nhưng những nhà vận động hành lang đã chặn thành công một số điều luật cứng rắn. Ngày nay một số mô hình cung cấp tài chính đang phát triển nhanh. Như một số ngân hàng đầu tư kiểu mới, lấy một khoản thường niên và không lấy hoa hồng trên doanh thu, đang thúc đẩy điều kiện thu lãi tốt nhất cho khách hàng. Hoặc các liên minh tín dụng: các sáng kiến hợp tác đã được thiết lập vào thế kỷ 19 để tiêu diệt những con “cá mập” tín dụng. Tóm lại, họ cung cấp các dịch vụ như ngân hàng

The self proclaimed goal is to help members create opportunities like starting small businesses, expanding farms or building family homes while investing back into communities. They are controlled by their members who also elect the board of directors democratically. Worldwide, credit union systems vary significantly ranging from a handful of members to organizations worth serval billion US dollars and hundreds of thousands of members. 

Mục tiêu của họ là giúp các thành viên tạo cơ hội như bắt đầu kinh doanh nhỏ, mở rộng nông trại hoặc xây dựng gia đình trong khi đầu tư ngược lại cộng đồng. Họ được kiểm soát bởi những thành viên điều hành đã qua cuộc bầu cử công bằng. Trên thế giới các hệ thống liên minh tín dụng khác nhau đáng kể từ những nhóm có số lượng thành viên chỉ bằng đầu ngón tay cho tới những tổ chức đáng giá vài tỷ đô la Mỹ với hằng trăm hàng nghìn thành viên.

The focus on benefits for their members impacts the risk credit unions are willing to take. Which explains why Credit Unions although hurting survived the last financial crisis way better than the traditional banks. Not to forget the explosion of crowdfunding in recent years. Aside from making awesome video games possible, platforms arose that enabled people to get loans from large groups of small investors circumventing the bank as a middle man. But it also works for industry. 

Việc tập trung vào lợi ích cho các thành viên ảnh hưởng tới rủi ro của các liên minh tín dụng sẵn sàng chịu. Điều này lý giải tại sao các Liên minh tín dụng mặc dù te tua trong cuộc khủng hoảng tài chính nhưng vẫn còn tốt hơn chán các ngân hàng truyền thống. Đừng quên cuộc bùng nổ gọi vốn vài năm trở lại đây. Bên cạnh việc tạo ra những trò chơi điện tử tuyệt vời, các nền tảng mọc lên kết nối mọi người có thể nhận các khoản vay các từ nhóm lớn những nhà đầu tư nhỏ, ngăn chặn ngân hàng như người trung gian. Nhưng nó chỉ làm được trong ngành công nghiệp thôi.

Lots of new technology companies started out on Kickstarter or Indiegogo. The funding individual gets the sastisfation of being part of a bigger thing and invest in ideas they believe in. While spreading the risk so widely that if the project fails, the damage is limited. 

Rất nhiều công ty công nghệ khởi nghiệp trên Kickstarter hay Indiegogo. Cá nhân đi tài trợ cảm thấy sẵn lòng khi được trở thành một phần của một điều lớn lao nào đó và đầu tư vào những ý tưởng mà họ tin tưởng. Phân tán rủi ro rộng rãi đến mức nếu dự án thất bại, thiệt hại bị hạn chế.

And last but not least, micro credit. Lots of very small loans mostly handed out in developing countries that help people escape porverty. People who were previously unable to get access to the money they needed to start a business because they weren’t to worth the time. Nowadays, the granting of micro credit has envolved into a multi – billion dollar business. So banking might not be up your street but the banks role of providing funds to people and businesses is crucial for our society and has to be done. Who wil do it and how it will be done in the future, it up for us to decide though. 

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tín dụng vi mô. Rất nhiều khoản vay rất nhỏ chủ yếu ở các nước đang phát triển đã giúp mọi người thoát khỏi tình trạng nghèo. Đó là những người trước đây không có đủ số tiền cần thiết để bắt đầu kinh doanh vì họ bị coi là vô giá trị. Ngày nay, việc cấp phép tín dụng vi mô đã hình thành một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la. Vì vậy, ngân hàng có thể không phải lựa chọn của bạn nhưng vai trò của ngân hàng trong việc cung cấp vốn cho người dân và doanh nghiệp là rất quan trọng đối với xã hội và phải được thực hiện. Ai sẽ làm điều đó và làm thế nào nó sẽ được thực hiện trong tương lai, chúng ta mới là người ra quyết định.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content