Danh mục
Bài luận tiếng anh: “Khi cuộc sống không có Internet”

Bài luận tiếng anh: “Khi cuộc sống không có Internet”


Tất cả chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ, nơi mà Internet phủ sóng khắp mọi nơi đi kèm với những lợi ích không thể chối cãi từ nó. Tuy nhiên, đã khi nào chúng ta tưởng tượng ra cuộc sống mà không có Internet chưa?? Hãy cùng Aroma tham khảo bài luận ti ếng anh hay về vấn đề xã hội này nhé !!

bai-luan-tieng-anh-cuoc-song-khong-co-internet

Bài luận tiếng anh: “Khi cuộc sống không có Internet”.

Because of the deep penetration of the Internet across the world, it would indeed be a big problem if the ‘Internet plug’ was pulled out from our lives. We have become dependent on the Internet for most of the things we want to do such as learning, shopping, socializing, or entertaining ourselves. It has become a way of life for many of us. In the absence of the Internet, the implications would be devastating.

Vì sự thâm nhập sâu của mạng máy tính với thế giới, sẽ là một vấn đề lớn nếu không có kết nối Internet. Chúng ta đã quá phụ thuộc vào Internet cho hầu hết những thứ chúng ta muốn làm, như học, mua sắm, hòa nhập xã hội, hay giải trí. Nó đã trở thành một phần cuộc sống của rất nhiều người. Nếu không có Internet, mọi thứ sẽ bị đảo lộn.

The impact of having no Internet on your overall living style would depend upon how often you use it, and what you use it for. If you were an Internet addict, you would find that your life has come to a screeching halt.

Ảnh hưởng của việc không có Internet sẽ phụ thuộc vào mức độ thường xuyên mà bạn sử dụng nó và việc bạn dùng nó vào việc gì. Nếu bạn là người nghiện Internet, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên kẹt cứng.

People use the Internet to stay connected to our friends and family. If you had gotten very used to socializing online, you would now be clueless as to how you could share those pictures of your recent trip you went for, with your friends spread across the globe. It would be difficult to meet and interact with people living outside your locality.

Mọi người sử dụng Internet để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. Nếu bạn đã quá quen với việc kết bạn trên mạng, bạn giờ đây sẽ không thể nào chia sẻ những bức ảnh của những chuyến đi gần đây, với bạn bè ngoài nước. Sẽ rất khó khăn để gặp gỡ và tương tác với bạn bè.

With no way to communicate using emails, instant messaging, chat, or social media, we would have to resort to those old ways of communicating with people. We would have to resort to the option of a face-to-face interaction, telephone conversation, or sending and receiving snail mail.

Không có cách nào để liên lạc qua việc sử dụng thư điện tử, tin nhắn nhanh, chat hay mạng xã hội, chúng ta phải sử dụng những cách truyền thống đó là gặp trực tiếp, điện thoại, hay thư tay.

The Internet has become a gigantic sea of information and resources. No Internet would mean no instant and easy access to information at the click of a button. You would have to walk down to your local library and actually search the whole place to get the information you are looking for, with little chances that you will find what you seek instantly. Students who were in the habit of using the Internet for completing their assignments and projects will have a tough time figuring out an alternative.

Mạng xã hội trở thành kho tri thức lớn. Không có mạng nghĩa là không có cách nào để truy cập thông tin với một cái click chuột. Bạn phải đến thư viện hay những địa điểm cần để tìm kiếm thông tin, với rất ít cơ hội mà bạn có thể tìm kiếm được. Sinh viên có thói quen sử dụng mạng để hoàn thành các bài tập và dự án sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra phương pháp thay thế.

To sum up, the Internet now plays an important role in our daily life. If there were no its existence, you couldn’t read this example essay.

Tóm lại, mạng Internet đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu không có sự tồn tại của nó, bạn sẽ không thể đọc được ví dụ mẫu này.

Trên đây là bài luận tiếng anh về cuộc sống không có internet. Chúc các bạn ngày một viết luận tiếng anh thật giỏi nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content