Danh mục
Bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ tết mà bạn nên tham khảo

Bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ tết mà bạn nên tham khảo


Viết luận luôn là một chủ đề khó với bất kỳ học viên nào bởi tính học thuật cao, và độ chính xác trong từng cấu trúc câu của nó. Chính vì vậy aroma rất vui khi có thể đưa tới cho c ác bạn những ví dụ cụ thể trong từng bài viết. Bài hôm nay chúng tôi muốn gửi tới các bạn là bài viết luận tiếng anh về kỳ nghỉ tết.

Tham khảo bài viết: http://aroma.vn/bai-luan-tieng-anh-mau-chu-de-gia-dinh/

tet-viet-nam

1. Bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ tết

Lunar New Year Festival often falls between late January and early February; it is among the most important holidays in Vietnam. Officially, the festival includes the 1st, 2nd and 3rd day in Lunar Calendar; however, Vietnamese people often spend about nearly a month to celebrate this special event.

Tet Holiday gets its beginning marked with the first day in the Lunar Year; however, its preparation starts long before that. One week before the holiday, in the 23rd day of the last Lunar month, is East Day—a ritual worshiping Kitchen Gods (Tao Cong). It is believed that each year on this day, these Gods go to heaven to tell Jade Emperor about all activities of households on earth. On the New Year’s Eve, they return to earth to continue their duties as taking care of families.

On the New Year’s Day, the first ones who come to visit households—called first-foot—are very important and hence need to be well chosen, as they are believed to hold in their hands the entire luck of the family in New Year (Tan Nien). After that, till the third day or even the fourth day of Tet, individuals meet relatives, friends and colleagues, wishing them all kinds of good things like happiness, health and success.

2. Từ vựng trong Bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ tết

celebration [,seli’brei∫n] ăn mừng trong ngày lễ
traditional [trə’di∫ənl] giảm nhẹ
Officially [ə’fi∫əli] chính thức
Emperor [’empərə] ngọc hoàng

tet-viet-nam-1

3. Dịch bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ tết

Tết âm lịch thường rơi vào khoảng cuối tháng Giêng và đầu tháng Hai; đó là một trong những ngày lễ quan trọng nhất ở Việt Nam. Theo thường lệ thì lễ tết bao gồm các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 trong lịch âm; Tuy nhiên, người Việt thường dành khoảng gần một tháng để ăn mừng sự kiện đặc biệt này.

Tết được bắt đầu bằng ngày đầu tiên trong năm âm lịch; Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho tết được bắt đầu trước đó rất lâu. Một tuần trước khi kỳ nghỉ, trong ngày thứ 23 của tháng 12 âm lịch, là tết ông Công ông Táo – lễ cúng các vị thần bếp (Táo Công). Người ta tin rằng mỗi năm vào ngày này, các vị thần (hai nam, một nữ) lên trầu trời để tâu với Ngọc Hoàng (Ngọc Hoàng) về tất cả các hoạt động của các hộ gia đình trên trái đất. Vào đêm giao thừa năm mới, họ trở về trần gian để tiếp tục nhiệm vụ của mình là chăm nom cho các gia đình.

Vào ngày đầu năm mới, những người đầu tiên đến chúc tết gia đình được gọi là xông đất vì thế nó rất quan trọng và vì thế cần phải được lựa chọn tốt, vì họ được cho là nắm trong tay toàn bộ may mắn của gia đình trong năm mới ( Tân Niên). Sau đó, đến ngày thứ ba hoặc thậm chí là ngày thứ tư của Tết, mọi người gặp người thân, bạn bè và đồng nghiệp, có nhu cầu cho họ tất cả mọi thứ tốt như hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Hãy tiếp tục theo dõi aroma chúng tôi để tìm hiểu về các bài luận tiếng anh hay như bài luận tiếng anh về kỳ nghỉ tết này bạn nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: