Danh mục
Bài luận tiếng anh về lựa chọn nghề nghiệp

Bài luận tiếng anh về lựa chọn nghề nghiệp


Lựa chọn nghề nghiệp là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Không phải ai cũng được theo đuổi nghề mà mình yêu thích, và mỗi quyết định nghề nghiệp đưa ra đều rất khó khăn. Hãy cùng Aroma tham khảo bài luận tiếng anh về nghề nghiệp sau đây nhé !!!

Bài luận tiếng anh về lựa chọn nghề nghiệp !!

Everyone always has expectation to be rich or to have his or her own company. Some people dream of becoming leaders, politicians and famous stars. There are others who are interested in becoming poets, writers and novelists while most of us generally have a desire of becoming engineers, doctors and scientists of great repute.
Mọi người luôn mong muốn trở nên giàu có hoặc có công ty riêng của họ. Một số người mơ ước trở thành nhà lãnh đạo, chính trị gia và các ngôi sao nổi tiếng. Có những người khác quan tâm đến việc trở thành các nhà thơ, nhà văn và tiểu thuyết gia, trong khi hầu hết chúng ta đều mong muốn trở thành kỹ sư, bác sĩ và nhà khoa học có uy tín.
It is not easy to choose a career that is suitable or relevant to your major today. Hundreds of students are leaving schools and universities every year to seek employment in the various professions, though employment opportunities are not increasing proportionately. As a result, the rate of unemployment is increasing rapidly every year.
Thật không dễ dàng để chọn một nghề phù hợp hoặc có liên quan đến ngành học của bạn ngày nay. Hàng trăm sinh viên ra trường hàng năm để tìm kiếm việc làm trong các ngành nghề khác nhau, mặc dù cơ hội việc làm không tăng theo tỷ lệ. Do đó, tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng nhanh chóng hàng năm.
Before graduating from school or university, you may have many plans and be confident that choosing a career will not be difficult. However, after graduation, you will find that there are others with better qualifications waiting to enter the same position. It means that the job which you are willing to follow, could be taken by others. In reality, many employees are working in the fields that are not actually relevant to his or her major in schools.
Trước khi tốt nghiệp, bạn có thể có nhiều kế hoạch và tự tin rằng lựa chọn nghề nghiệp sẽ không khó. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ thấy rằng có những người khác có trình độ tốt hơn cũng đang chờ đợi để xin vào cùng một vị trí. Nó có nghĩa là công việc mà bạn sẵn sàng theo đuổi, có thể bị chiếm bởi những người khác. Trên thực tế, nhiều nhân viên đang làm việc trong các lĩnh vực không thực sự phù hợp với chuyên ngành của mình.
In conclusion, I believe that the dream of becoming a mill-owner or a multi­millionaire can become true or turn out to be nothing. However, following a career sometimes is just a life of simplicity and goodness devoted to the service of humanity. Before any decisions to career, you should remember that: “the motto of this life is ‘simple living and high satisfaction”.
Tóm lại, tôi tin tưởng rằng ước mơ trở thành chủ nhà máy hoặc một triệu phú có thể trở thành sự thật hoặc sẽ tan biến . Tuy nhiên, theo đuổi một ngành nghề đôi khi chỉ đơn giản là một cuộc sống giản đơn và đóng góp sự tốt đẹp cho cộng đồng chung. Do đó, trước bất kỳ quyết định nào về nghề nghiệp, bạn nên nhớ rằng: “Phương châm của cuộc sống này là: cuộc sống giản đơn và sự hài lòng cao”.

 Cùng tham khảo nhiều  bài luận tiếng anh theo chủ đề phía dưới nhé!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content