Danh mục
Bài luận tiếng anh về Môn học yêu thích

Bài luận tiếng anh về Môn học yêu thích


Trong suốt những năm tháng học hành, môn học nào là môn học bạn yêu thích nhất ở trường. Hãy cùng Aroma tham khảo bài luận tiếng anh theo chủ đề thú vị này nhé!!

bai-luan-tieng-anh-ve-mon-hoc-yeu-thich-cua-toi-1

Bài luận tiếng anh về Môn học yêu thích !!

My favourite subject in high school is English. I not only want to become fluent in foreign language but also desire to deeply understand the beauty of this language. In my opinion, English is one of the most powerful tools that exists nowadays to communicate to other people. It makes easier to make friends around the world. By using english, we can explore the world in a deeper way.

Môn học yêu thích của tôi ở trường trung học là tiếng Anh. Tôi không chỉ muốn trở nên thông thạo tiếng anh mà còn muốn hiểu sâu sắc về vẻ đẹp của ngôn ngữ này. Theo tôi, tiếng Anh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất tồn tại hiện nay để giao tiếp với người khác. Nó giúp cho việc kết bạn trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách sử dụng tiếng anh, chúng ta có thể khám phá thế giới một cách sâu sắc hơn.

Thanks to this language, I can understand more about different cultures. I am the kind of person who love traveling. Therefore, it’s essential to master in English if you want to communicate to the local people.In addition, you won’t feel lost in the middle of a city because you can ask the natives for help. It was such an amazing method of communication when I travelled in Japan, French or Korea without knowing the local languages.

Nhờ ngôn ngữ này, tôi có thể hiểu thêm về các nền văn hoá khác nhau. Tôi là người yêu thích du lịch. Do đó, tôi nghĩ cần phải thành thục tiếng Anh nếu bạn muốn giao tiếp với người dân địa phương. Ngoài ra, bạn sẽ không cảm thấy bị lạc giữa thành phố vì bạn có thể nhờ người bản xứ giúp đỡ. Đó là một phương pháp giao tiếp tuyệt vời khi tôi đi du lịch tại Nhật Bản, Pháp hoặc Hàn Quốc khi mà không biết tiếng địa phương.

Furthermore, I believe that English helps a lot to get access to the latest information about scientific topics such as Economics, which by the way was my major at university. If you want to be at the forefront in your professional field, nothing is better than reading the different articles. Whilst, most of them are written in English.

Hơn nữa, tôi tin rằng tiếng Anh giúp rất nhiều khi tiếp cận với các thông tin mới nhất về các chủ đề khoa học như Kinh tế, nhân tiện cũng là chuyên ngành của tôi tại trường đại học. Nếu bạn muốn là người tiên phong trong lĩnh vực chuyên môn của bạn, không có gì là tốt hơn so với đọc nhiều các bài báo khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều được viết bằng tiếng Anh.

In conclusion, I think that there are many reasons to learn English because of it’s benefits. If you really fall in love with English, you will never want to give up it for any reasons.

Xem thêm: Nên học tiếng anh giao tiếp ở nhà hay ở trung tâm

Tóm lại, tôi nghĩ rằng có nhiều lý do để học tiếng Anh vì những lợi ích mà nó mang lại. Hãy tin rằng nếu bạn thực sự yêu thích tiếng Anh, bạn sẽ không bao giờ muốn từ bỏ nó vì bất kỳ lý do gì.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content