Danh mục
Bài luận tiếng Anh về mục tiêu cuộc sống

Bài luận tiếng Anh về mục tiêu cuộc sống


If you don’t live for something youll die for nothing”

Mỗi chúng ta đều theo đuổi một mục tiêu nào đó trong cuộc sống. Có thể là một mục tiêu gàn, cũng có thể là một đích đến xa. Hãy cùng aroma tham khảo một bài luận tiếng anh theo chủ đề thú vị này trong bài học học hôm nay.

Bài luận tiếng Anh hay về mục tiêu cuộc sống

My long-term objective is to start up an English Centre by 2020, which will be the first one in Vietnam targeting at Economics students. The centre, following a four-level structure, will aim at cultivating integrated English skills for learners to facilitate their academic study and research at universities, inspiring them to learn English with endeavour and renovate their own self-studying methods. Furthermore, learners will also benefit from practical internship opportunities at the centre, as active students will be selected for short-term non-profit training programs and directly involved in organizing quarterly English events under mentors’ guidance. Through gaining first-hand experience in particular projects, they will also actively boost their pool of soft skills, a key criterion in the recruitment policies of both multinational and domestic enterprises nowadays.

Dịch tiếng việt:

Mục tiêu dài hạn của tôi là khởi nghiệp bằng việc mở ra một Trung tâm Anh ngữ vào năm 2020, đây sẽ là một trong những hoạt động đầu tiên tại Việt Nam nhắm vào sinh viên Khoa Kinh tế. Trung tâm này, theo cấu trúc bốn cấp, sẽ tập trung vào việc phát triển các kỹ năng tiếng Anh tổng hợp cho người học để  hỗ trợ học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, khuyến khích họ nỗ lực học tiếng Anh và đổi mới phương pháp tự học của mình. Hơn nữa, học viên cũng sẽ được hưởng lợi từ các cơ hội thực tập thực tế tại trung tâm, với sinh viên tích cực sẽ được lựa chọn cho các chương trình đào tạo phi lợi nhuận ngắn hạn và tham gia trực tiếp vào việc tổ chức các sự kiện tiếng Anh hàng quý theo sự hướng dẫn của cố vấn. Thông qua việc có kinh nghiệm trực tiếp trong các dự án cụ thể, họ cũng sẽ tích cực tăng cường các kỹ năng mềm, một trong những tiêu chí quan trọng trong chính sách tuyển dụng của các doanh nghiệp đa quốc gia và trong nước hiện nay.

Vocabulary:

Endeavour (noun): Sự nỗ lực, cố gắng

Criterion (noun): Tiêu chí

Multinational (adj): đa quốc gia

Bài luận về mục tiêu cuộc sống đến từ Aroma hi vọng sẽ mang lại cho bạn những mẫu câu và từ vựng phù hợp với nội dung bạn đang tìm kiếm nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: