Danh mục
Bài viết tiếng anh về sở thích sưu tầm sách

Bài viết tiếng anh về sở thích sưu tầm sách


Nếu bạn là một người mê sưu tầm sách thì nhất định không được bỏ qua bài viết tiếng Anh về sở thích sưu tầm sách này.

bai viet tieng anh ve so thich suu tam sach

Giới thiệu sở thích bằng tiếng Anh 1

My hobby is collecting books. I collect books whenever I have more need for some books. I collect many kinds of books such a love story books or textbooks I am learning at school, you know, Maths, History, Geography, Biology: and books about nature. I buy books from a bookshop near my house, and some other stores. I also get books from my friends. I collect books because I would like to learn from books.  They help me broaden my knowledge. In the future, I try to make my collection larger. I would open a book store of my own.

Sở thích của tôi là sưu tầm sách. Tôi sưu tầm sách bất cứ khi nào tôi cần nhiều sách hơn. Tôi sưu tầm nhiều loại sách như một cuốn truyện hay sách giáo khoa mà tôi đang học ở trường, bạn biết đấy, Toán, Lịch sử, Địa lý, Sinh học: và sách về thiên nhiên. Tôi mua sách từ một hiệu sách gần nhà tôi và một số cửa hàng khác. Tôi cũng nhận được sách từ bạn bè của tôi. Tôi sưu tầm sách vì tôi muốn học từ sách. Chúng giúp tôi mở rộng kiến thức của mình. Trong tương lai, tôi cố gắng làm cho bộ sưu tập của mình lớn hơn. Tôi sẽ mở một cửa hàng sách của riêng mình.

Bài luận mẫu viết về thể loại nhạc yêu thích bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về sở thích bằng tiếng Anh 2

This essay on book collecting is intended for potential book collectors and neophytes to this field of collecting and it will likely prove boring to those who are established book collectors and probably to some who are not. Our intention is to acquaint you with this interesting hobby, to explain the terminology or jargon, and to dispel a few myths or misconceptions.

Bài tiểu luận  về việc sưu tầm sách này dành cho những người sưu tập sách và người mới bước vào công cuộc sưu tầm và thu hút sự chú ý của những người sinh ra để trở thành nhà sưu tầm sách và có lẽ là những người không phải thế. Mục đích của chúng tôi là làm quen với sở thích thú vị này, để giải thích thuật ngữ hoặc biệt ngữ, và xua tan một vài bí mật hoặc quan niệm sai lầm.

You can collect in any of a mind-boggling number of areas — this hobby has more variety within it than any other collecting field we can imagine. You can collect your favorite author; an author you always wanted-to-read, but- never-had-the-time; a subject about which you wish to learn more — i.e. the American Indian, or the American Indian of the 19th century, or the Blackfoot Tribe or the agriculture of the Algonquins — you can collect recent in-print books, books from the 19th century, books from the first century of printing, paperback books, pulp magazines, fine leather bindings, historic newspapers, pamphlets from the period of the American Revolution or the French Revolution or Vietnam, books printed on mission presses in the Pacific, or even books about book collecting!

Bạn có thể sưu tầm trong bất kỳ trông số các lĩnh vực làm xào trộn tâm trí – sở thích này có nhiều biến thể trong nó hơn bất kỳ lĩnh vực sưu tầm nào khác chúng ta có thể tưởng tượng. Bạn có thể sưu tầm tác giả yêu thích của mình; một tác giả bạn luôn muốn đọc, nhưng không bao giờ có thời gian; một chủ đề mà bạn muốn tìm hiểu thêm – tức là người Mỹ da đỏ, hoặc người Mỹ da đỏ của thế kỷ 19, hoặc bộ lạc Blackfoot hay nông nghiệp của Algonquins – bạn có thể sưu tầm những cuốn sách in, sách từ thế kỷ 1, sách từ thế kỷ thứ nhất của in ấn, sách bìa mềm, tạp chí bột giấy, kết cấu da mịn, báo lịch sử, sách mỏng từ thời Cách mạng Mỹ hay Cách mạng Pháp hay Việt Nam, sách in trên máy truyền giáo ở Thái Bình Dương, hoặc thậm chí là sách về cuốn sách sưu tầm!

Book collecting is expensive! Not true! You can spend as little or as much as you are able and willing to spend on your collection. Some collectors purchase only new in-print books, others buy only at yard sales and library book sales, others visit their neighborhood used book shop, others order only from mail order antiquarian book catalogs, and many are now buying books on the world wide web. If you are very limited in discretionary funding or very frugal, you could even hold yourself to a maximum of $1.00 (US or the equivalent) per volume by buying at flea markets and yard sales and slowly build an interesting and potentially valuable collection.

Sưu tầm sách là tốn kém! Không đúng! Bạn có thể chi tiêu ít hoặc nhiều như bạn có thể và sẵn sàng chi cho bộ sưu tập của bạn. Một số người thu gom chỉ mua sách in mới, những người khác chỉ mua sách bán hàng và bán sách thư viện, những người khác ghé thăm cửa hàng sách ở khu phố của họ, những người khác chỉ đặt hàng từ danh mục sách cổ, và nhiều người hiện đang mua sách trên toàn thế giới web . Nếu bạn rất hạn chế trong kinh phí tùy ý hoặc rất tiết kiệm, bạn thậm chí có thể tự nắm giữ tối đa $ 1,00 (US hoặc tương đương) cho mỗi khối lượng bằng cách mua tại chợ trời và bán hàng sân và từ từ xây dựng một bộ sưu tập thú vị và có giá trị.

Bạn hãy thử viết bài viết sở thích bằng tiếng Anh sưu tầm sách của mình nhé.

Có thể bạn quan tâm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content