Danh mục
Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh cho vị trí Sales Supervisor

Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh cho vị trí Sales Supervisor


Sales Supervisor (giám sát bán hàng) là một vị trí đòi hỏi chuyên môn cao và kỹ năng thành thạo, đặc biệt là khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Trong bài viết này, AROMA sẽ cùng bạn tìm hiểu những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh cho vị trí sales supervisor và cách trả lời giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng ngay từ vòng phỏng vấn nhé!

phỏng-vấn-tiếng-anh-vị-trí-sales-supervisor

VỊ TRÍ SALES SUPERVISOR LÀ GÌ ?

Sales supervisor (giám sát viên bán hàng) là người đảm nhận vai trò giám sát và hỗ trợ các sales executive (nhân viên bán hàng) trong một doanh nghiệp. Người thuộc vị trí này có trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của đội ngũ nhân viên, cũng như định hướng và theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu về doanh số.

Ngoài ra, họ cũng đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên của mình được đào tạo, động viên và hỗ trợ để nâng cao hiệu suất bán hàng và đạt được thành công trong công việc.

PHÂN BIỆT SALES SUPERVISOR VÀ SALES MANAGER

Sales supervisor và sales manager (quản lý bán hàng) đều là hai vị trí quản lý trong lĩnh vực bán hàng, nhưng có một số điểm khác nhau quan trọng:

Phạm vi quản lý:

 • Sales supervisor thường quản lý một nhóm nhỏ các nhân viên bán hàng hoặc đại diện bán hàng. Công việc của họ tập trung vào hỗ trợ và giám sát các hoạt động hàng ngày của nhóm dưới quyền để đảm bảo mục tiêu doanh số.
 • Sales manager có quyền quản lý lớn hơn và có thể quản lý nhiều nhóm bán hàng hoặc cả bộ phận bán hàng của công ty. Công việc của họ tập trung vào lập kế hoạch chiến lược, quản lý toàn diện hoạt động của cả phòng để đạt mục tiêu kinh doanh của công ty.

Quyền lực quyết định:

 • Sales supervisor sẽ làm việc dưới sự hướng dẫn của Sales manager hoặc các cấp quản lý cao hơn và không có quyền lực quyết định chiến lược lớn của công ty.
 • Sales manager có quyền lực quyết định về các chiến lược bán hàng, quản lý tài nguyên và các chiến dịch tổng thể của phòng bán hàng.

Vậy có thể hiểu hai vị trí này có phạm vi quản lý và trách nhiệm công việc khác nhau. Supervisor tương đương với trưởng nhóm bán hàng và Manager tương đương với trưởng phòng bán hàng/kinh doanh.

TỐ CHẤT CỦA MỘT SALES SUPERVISOR MÀ NHÀ TUYỂN DỤNG TÌM KIẾM

tố-chất-của-một-sales-supervisor
 • Kinh nghiệm bán hàng: Để trở thành sales supervisor, bạn cần có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng. Thông thường, 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong vị trí bán hàng hoặc quản lý bán hàng sẽ được yêu cầu cho vị trí này.
 • Kiến thức chuyên môn: Bạn cần phải hiểu rõ về sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp, cũng như kiến thức thị trường và lĩnh vực công ty đang hoạt động.

Download tài liệu học tiếng Anh cho dân sales PDF

 • Kỹ năng lãnh đạo: Một sales supervisor sẽ phải giám sát và hướng dẫn nhóm sales executive. Do đó, kỹ năng lãnh đạo là rất quan trọng để có thể điều hành công việc một cách hiệu quả.
 • Kỹ năng giao tiếp: Trong vai trò này, bạn sẽ phải tương tác nhiều hơn với các đồng nghiệp dưới quyền, với khách hàng và các bộ phận khác. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp bạn xây dựng mối quan hệ rộng rãi và hiệu quả trong công việc.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Sales supervisor thường có nhiều nhiệm vụ cần thực hiện bên cạnh giám sát nhóm nhân viên, vì vậy khả năng quản lý thời gian tốt sẽ giúp bạn hoàn thành công việc đúng hạn và hiệu quả.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề trong các tình huống bán hàng cho khách là yêu cầu cao nhất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ở một sales supervisor, nhằm đề ra những giải pháp tốt nhất để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Để phản xạ nhanh nhạy và giải quyết vấn đề nhanh chóng, chắc chắn bạn cần phải nắm vững những mẫu câu tiếng Anh bán hàng hữu ích theo tình huống

TỔNG HỢP BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH VỊ TRÍ SALES SUPERVISOR

bộ-câu-hỏi-phỏng-vấn-vị-trí-giám-sát-bán-hàng-bằng-tiếng-anh

Dưới đây là bộ câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh cho vị trí sales supervisor mà AROMA đã tổng hợp, cùng với gợi ý cách trả lời chuyên nghiệp nhất!

1. Can you describe your previous experience as a Sales Supervisor and the size of the team you managed?

Bạn có thể miêu tả kinh nghiệm làm việc trước đây của mình ở vị trí Sales Supervisor và quy mô của đội ngũ bạn quản lý không?

Gợi ý trả lời: 

I have been working as a Sales Supervisor at Company A for 2 years, where I am responsible for managing a team of 7 sales executives. We specialize in selling product B in the highly competitive market of C. In my role, I focus on devising sales strategies with my Manager, providing training to the team, and building strong relationships with clients to achieve our sales targets.

Tôi đã làm việc tại vị trí Sales Supervisor tại Công ty A trong 2 năm, nơi tôi chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ gồm 7 nhân viên bán hàng. Chúng tôi chuyên kinh doanh sản phẩm B trên thị trường C cạnh tranh khốc liệt. Trong vai trò này, tôi tập trung vào xây dựng các chiến lược bán hàng với quản lý trưởng, cung cấp đào tạo cho nhóm và xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng để đạt mục tiêu doanh số.

2. How do you motivate and inspire your sales team to achieve their targets?

Bạn đã làm thế nào để thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhóm của bạn để đạt được mục tiêu kinh doanh?

Gợi ý trả lời: 

I have been fostering a positive and supportive team culture as a supervisor. I always recognize and celebrate the achievements of my team members, which helps to boost their morale and motivation. Additionally, I conduct regular one-on-one meetings to understand their challenges and provide necessary support and guidance.

Với tư cách là một người giám sát thì tôi đã xây dựng một văn hóa làm việc tích cực và luôn hỗ trợ cho nhóm của mình. Tôi luôn ghi nhận và chúc mừng những thành tựu của các thành viên, điều này giúp nâng cao tinh thần và động lực của họ. Ngoài ra, tôi cũng thường họp riêng định kỳ với từng cá nhân để hiểu rõ các khó khăn mà họ đang gặp phải và cung cấp sự hỗ trợ cũng như hướng dẫn cần thiết.

3. How do you handle underperforming team members and help them improve their sales performance?

Bạn làm thế nào để xử lý các thành viên trong đội ngũ bán hàng không đạt hiệu suất và giúp họ cải thiện hiệu suất bán hàng?

Gợi ý trả lời: 

When dealing with underperforming team members, I believe in taking a supportive and proactive approach. First, I would have a private conversation with the individual to understand the root causes of their underperformance and any challenges they may be facing. Then, I would work together with them to set realistic and achievable goals. If needed, I might also explore ways to reallocate workload and responsibilities or provide additional mentoring to help them succeed in their role.

Khi đối diện với các thành viên đội bán hàng không đạt hiệu suất, tôi tin tưởng vào việc tiếp cận hỗ trợ và chủ động. Đầu tiên, tôi sẽ có cuộc trò chuyện riêng tư với cá nhân đó để hiểu nguyên nhân gốc rễ của hiệu suất không tốt và bất kỳ thách thức nào mà họ đang gặp phải. Sau đó, tôi sẽ cùng họ đặt ra những mục tiêu thực tế và có thể đạt được. Nếu cần, tôi cũng có thể xem xét cách phân chia lại khối lượng công việc và trách nhiệm hoặc hướng dẫn thêm để giúp họ thành công trong nhiệm vụ của mình.

4. How do you train and develop your sales team to enhance their skills and performance?

Bạn đào tạo và phát triển đội ngũ nhóm mình để nâng cao kỹ năng và hiệu suất của họ như thế nào?

Gợi ý trả lời: 

To improve the skills and performance of my sales team, I implement a comprehensive training program. I identify areas where individual team members may need improvement and tailor training sessions accordingly. This can include sales techniques, product knowledge, or customer relationship management. Moreover, I encourage a culture of continuous learning within the team, promoting self-development and sharing best practices among team members.

Để nâng cao kỹ năng và hiệu suất của đội bán hàng, tôi triển khai một chương trình đào tạo toàn diện. Tôi xác định các lĩnh vực mà từng thành viên trong đội cần cải thiện và tùy chỉnh các phương pháp đào tạo cho phù hợp. Điều này có thể bao gồm kỹ thuật bán hàng, kiến thức về sản phẩm hoặc quản lý mối quan hệ khách hàng. Ngoài ra, tôi khuyến khích tinh thần học hỏi liên tục trong nội bộ nhóm, khuyến khích phát triển bản thân và chia sẻ lẫn nhau các phương pháp tốt nhất.

5. How do you track and analyze sales data to make informed decisions and improve sales performance?

Bạn làm thế nào để theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng để đưa ra quyết định thông minh và cải thiện hiệu suất bán hàng?

Gợi ý trả lời: 

To track and analyze sales data, I use advanced CRM tools and customized reports provided by Company D. Regular sales meetings with the team help discuss insights, and I also monitor market trends and competitors on a daily basis for better decision-making.

Để theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng, tôi sử dụng các công cụ CRM tiên tiến và các báo cáo tùy chỉnh được cung cấp bởi công ty D. Các cuộc họp doanh số thường xuyên cùng đội nhóm giúp chia sẻ thông tin, tôi cũng theo dõi các xu hướng thị trường và đối thủ hàng ngày để đưa ra quyết định tốt hơn.

6. Can you provide an example of a successful sales campaign you led and the key factors that contributed to its success?

Bạn có thể cung cấp một ví dụ về chiến dịch bán hàng thành công mà bạn phụ trách và những yếu tố chính góp phần vào thành công của nó không?

Gợi ý trả lời: 

Last year, I led a successful sales campaign for our new product that resulted in a 30% increase in sales revenue compared to the previous year. The key factors that contributed to its success were a comprehensive market research that identified the target audience’s needs, a well-trained sales team that achieved a 25% higher conversion rate, and strategic partnerships with key influencers that expanded our reach by 40%. Additionally, we utilized social media platforms to reach over 100,000 potential customers and implemented a time-limited promotional offer that led to a 50% increase in sales during the period.

Năm ngoái, tôi đã chịu trách nhiệm cho chiến dịch ra mắt sản phẩm mới thành công, doanh số tăng 30% so với năm trước. Những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của chiến dịch là việc nghiên cứu thị trường toàn diện, xác định nhu cầu của khách hàng mục tiêu, đội ngũ của tôi được đào tạo tốt đạt tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 25%, và liên kết với người nổi tiếng mở rộng phạm vi tiếp cận hơn 40%. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng các nền tảng xã hội để tiếp cận hơn 100,000 khách hàng tiềm năng và triển khai chương trình khuyến mãi giới hạn, dẫn tới tăng trưởng 50% doanh số trong suốt thời gian đó.

7. How do you ensure effective communication and collaboration between your sales team and other departments within the company?

Bạn làm thế nào để đảm bảo giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa đội ngũ của bạn và các phòng ban khác trong công ty?

Gợi ý trả lời: 

I have been organizing regular cross-departmental meetings, fostering an open-door policy for feedback and ideas, and using project management tools to track progress and tasks. This approach helps streamline processes, align goals, and create a cohesive team that works together efficiently.

Tôi đã tổ chức các cuộc họp định kỳ giữa các phòng ban, khuyến khích sự cởi mở để nhận phản hồi và ý kiến đóng góp, và sử dụng các công cụ quản lý dự án để theo dõi tiến độ và nhiệm vụ. Phương pháp này giúp tối ưu hóa quy trình, điều hòa mục tiêu và tạo ra một đội ngũ gắn kết làm việc hiệu quả cùng nhau.

8. How do you stay updated with industry trends and market changes to adapt your sales strategies accordingly?

Bạn làm thế nào để cập nhật với các xu hướng ngành nghề và thay đổi thị trường để điều chỉnh chiến lược bán hàng của bạn phù hợp?

Gợi ý trả lời: 

I stay updated with industry trends and market changes by regularly attending industry conferences, networking with industry professionals, and subscribing to relevant publications and newsletters. This helps me adapt our sales strategies to meet current market demands and stay ahead of the competition.

Tôi cập nhật các xu hướng ngành và thay đổi thị trường bằng cách tham gia định kỳ các hội thảo ngành, gặp gỡ các chuyên gia trong ngành và đăng ký nhận các tạp chí và bản tin liên quan. Điều này giúp tôi điều chỉnh chiến lược bán hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại và giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành.

KẾT LUẬN

Trên đây là bộ câu hỏi phỏng vấn tiếng anh cho vị trí sales supervisorcâu hỏi phỏng vấn tiếng Anh cho vị trí sales supervisor và gợi ý cách trả lời chuyên nghiệp nhất. Chúc bạn có một buổi phỏng vấn suôn sẻ và thành công. 

Và để tự tin giao tiếp tiếng Anh mượt mà tại công sở, bạn có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh cho người đi làm tại AROMA.

Xem thêm:

 • Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh cho vị trí Sales Executive
 • Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh cho vị trí Sales Manager

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content