Danh mục
Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu

Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu


Chủ đề về biến đổi khí hậu và hậu quả của nó đến sức khỏe loài người là vấn đề nóng hổi được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây. Hôm nay, trung tâm Anh ngữ AROMA sẽ hướng dẫn các bạn cách thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu và sức khỏe loài người nhé.

thuyết-trình-tiếng-anh-về-biến-đổi-khí-hậu

Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu

Cách giới thiệu chủ đề thuyết trình (Introducing the structure)

 • Today I am here to present to you about….(Hôm nay tôi ở đây để trình bày với các bạn về…)
 • Today I will be presenting on the topic of… (Hôm nay tôi sẽ hùng biện về chủ đề…)
 • My speech will delve into the urgent issue of… (Bài hùng biện của tôi sẽ đào sâu về vấn đề cấp bách của…).

Cách kết thúc phần thuyết trình (Ending)

 • I would like to conclude by… (Tôi muốn kết luận lại bằng cách …)
 • In conclusion, we all can see that… (Tóm lại thì tất cả chúng ta có thể thấy rằng…)
 • To sum up, we have explored various aspects of…, highlighting… (Tổng kết lại, chúng ta đã khám phá nhiều khía cạnh khác nhau về vấn đề… và làm nổi bật…)

Cách cảm ơn thính giả (Thanking your audience)

 • Thank you for your listening / for your attention. (Cảm ơn mọi người đã lắng nghe/ tập trung)
 • I appreciate the opportunity to share my thoughts today. (Tôi rất cảm kích cơ hội ngày hôm nay khi được chia sẻ suy nghĩ của mình.)
 • I want to express my sincere gratitude to you for your attention. (Cho phép tôi được bày tỏ lời biết ơn chân thành mọi người vì đã lắng nghe).

Nội dung phần thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu

Bài thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu số 1

The Earth is very old. It has changed often during its long life, and it is still changing. Millions of years ago, when dinosaurs like Tyrannosaurus rex were alive, the Earth was much warmer. There was very little ice on the land or on the sea, even in the very north or the very south of the world. And the sea was much higher than it is today.

Trái Đất rất già. Trái Đất đã thay đổi thường xuyên trong suốt quãng đời của nó, và sự thay đổi vẫn chưa dừng lại. Hàng triệu năm trước, khi những con khủng long như Tyrannosaurus rex còn sống, Trái đất ấm hơn nhiều. Có rất ít băng trên đất liền hoặc trên biển, ngay cả ở phía bắc hay phía nam của thế giới. Và biển cao hơn nhiều so với ngày hôm nay.

There have been many changes since that time, sometimes to a warmer climate, sometimes to a colder one. About 20,000 years ago, for example, a time called The Ice Age began. There was ice over much of the world, and it was 3 kilometres deep over much of North America and Europe. And the sea was not as high as it is today. Our climate has changed many times, and it will change again.

Đã có nhiều thay đổi kể từ thời điểm đó, đôi khi đến một khí hậu ấm hơn, đôi khi đến một khí hậu lạnh hơn. Khoảng 20.000 năm trước, ví dụ, một thời gian gọi là Kỷ Băng Hà bắt đầu. Băng bao phủ rất nhiều nơi trên thế giới, và lớp băng dày tới hơn 3km trên hầu hết Bắc Mỹ và châu Âu. Mực nước biển không cao như ngày nay. Khí hậu của chúng ta đã thay đổi nhiều lần, và nó sẽ thay đổi một lần nữa.

But now, for the very first time, people are changing the climate. In the year 1900, the Earth was 0.7 degrees Celsius colder than it was in 2000, just one hundred years later. This change did not happen because of the Earth’s orbit – it happened because of us. Some people think that this is a small change. But think about this. A change of just 5 to 7 degrees can start or finish an Ice Age.

Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, loài người đang thay đổi khí hậu. Vào năm 1900, Trái đất lạnh hơn 0,7 độ C so với năm 2000, chỉ một trăm năm sau đó. Sự thay đổi này không xảy ra vì quỹ đạo của Trái Đất – nó đã xảy ra vì chúng ta. Một số người nghĩ rằng đây là một thay đổi nhỏ. Nhưng hãy nghĩ về điều này. Một thay đổi chỉ từ 5 đến 7 độ C có thể bắt đầu hoặc kết thúc Kỷ Băng Hà.

Can the climate change like this? Scientists think that it can – but not as quickly as this. Scientists do not always agree. Some think that the climate is changing a lot, and some think that it is changing a little. Some think that it will change quickly, and some slowly. But all scientists agree that climate change is happening. The important question is this: how dangerous will the change be?

Khí hậu có thể thay đổi như thế này không? Các nhà khoa học nghĩ rằng nó có thể – nhưng không nhanh như thế này. Các nhà khoa học không phải lúc nào cũng đồng ý. Một số người nghĩ rằng khí hậu đang thay đổi rất nhiều, và một số người nghĩ rằng nó đang thay đổi một chút. Một số người nghĩ rằng nó sẽ thay đổi một cách nhanh chóng, số khác lại nghĩ từ từ. Nhưng tất cả các nhà khoa học đều đồng ý rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra. Câu hỏi quan trọng là: biến đổi khí hậu có thể sẽ nguy hiểm đến mức nào?

Al Gore, who worked next to President Clinton of the USA between 1993 and 2001, thinks that the change will be dangerous. In his film An Inconvenient Truth, Al Gore describes how the Earth’s climate has changed. He has talked about the dangers of climate change for more than twenty years, but is he right? Is climate change a dangerous problem? Must we do something about it? And what can we do?

Al Gore, Phó Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1993 đến 2001, dưới thời của Tổng thống Clinton, cho rằng sự thay đổi sẽ nguy hiểm. Trong bộ phim của ông An Inconvenient Truth, Al Gore đã mô tả cách khí hậu của Trái Đất biến đổi. Ông đã nói về những nguy hiểm của biến đổi khí hậu trong hơn hai mươi năm, nhưng liệu ông có đúng không? Biến đổi khí hậu có phải là một vấn đề nguy hiểm không? Chúng ta có phải làm gì đó không? Và chúng ta có thể làm gì? 

Bài thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu số 2

Ladies and gentlemen,

Today, I am here to address a critical issue that affects us all – climate change. Our planet, The Earth, has experienced countless transformations over its history, but the changes we are witnessing now are very alarming.

Kính thưa quý vị,

Hôm nay, tôi đứng trước quý vị để nói về một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta – biến đổi khí hậu. Hành tinh của chúng ta, Trái Đất, đã trải qua vô số sự thay đổi trong lịch sử, nhưng những thay đổi chúng ta đang chứng kiến bây giờ rất đáng báo động.

The term “climate change” refers to the long-term alteration of Earth’s temperature and weather patterns, primarily caused by human activities. The increase in carbon dioxide and other greenhouse gases due to activities such as burning fossil fuels and deforestation has led to global warming. This warming has resulted in the melting of polar ice caps, rising sea levels, and extreme weather events.

Thuật ngữ “biến đổi khí hậu” ám chỉ sự biến đổi dài hạn về nhiệt độ và mô hình thời tiết của Trái Đất, chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Sự gia tăng khí CO2 và các khí nhà kính khác do việc đốt nhiên liệu hóa thạch và tàn phá rừng đã dẫn đến sự nóng lên toàn cầu. Sự nóng lên này đã dẫn đến việc tan chảy các tảng băng ở cực, làm tăng mực nước biển và gây ra các biến đổi thời tiết cực đoan.

We must recognize that climate change is not just a distant threat but a present reality. It impacts communities, economies, and ecosystems worldwide. To mitigate its effects, we need to transition towards renewable energy sources, reduce our carbon footprint, and adopt sustainable practices. Governments, industries, and individuals all have a role to play in addressing this crisis.

Chúng ta phải nhận thức rằng biến đổi khí hậu không chỉ là một mối đe dọa xa xôi mà còn là một hiện thực hiện tại. Nó ảnh hưởng đến cộng đồng, kinh tế và hệ sinh thái trên toàn thế giới. Để giảm thiểu tác động của nó, chúng ta cần chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, giảm dấu chân carbon và áp dụng các biện pháp bền vững. Chính phủ, ngành công nghiệp và cá nhân đều có vai trò quan trọng trong việc giải quyết khủng hoảng này.

As we reflect on the changes our planet has undergone and the challenges it currently faces, we must act collectively to safeguard its future. By raising awareness, taking responsible actions, and advocating for policies that prioritize environmental conservation, we can create a better world for ourselves and generations to come.

Khi chúng ta suy ngẫm về những thay đổi mà hành tinh của chúng ta đã trải qua và những thách thức mà nó đang đối diện, chúng ta cần hành động cùng nhau để bảo vệ tương lai của nó. Bằng việc nâng cao nhận thức, thực hiện hành động trách nhiệm và đề xuất chính sách ưu tiên bảo vệ môi trường, chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt hơn cho chính mình và các thế hệ sắp tới.

Thank you.

Xin cảm ơn.

Từ vựng trong bài thuyết trình

 • Climate change – /ˈklaɪmət ʧeɪndʒ/ – Biến đổi khí hậu
 • The Ice Age – /ðiː aɪs eɪʤ/ – Kỷ Băng hà
 • Orbit – /ˈɔrˌbɪt/ – Quỹ đạo
 • Carbon dioxide – /ˈkɑrbən daɪˌɒksaɪd/ – Khí carbonic
 • Greenhouse gases – /ˈɡrinhaʊs ˈɡæsɪz/ – Khí nhà kính
 • Global warming – /ˈɡloʊbl ˈwɔrmɪŋ/ – Sự nóng lên toàn cầu
 • Sea level rise – /si ˈlɛvəl raɪz/ – Tăng mực nước biển
 • Temperature – /ˈtɛmpərətʃər/ – Nhiệt độ
 • Ice melting- /aɪs ˈmɛltɪŋ/ – Băng tan
 • Environmental impact – /ɪnˌvaɪrənˈmɛntl ˈɪmpækt/ – Tác động môi trường
 • Human activities – /ˈhjuːmən ækˈtɪvɪtiz/ – Hoạt động của con người
 • Deforestation – /ˌdiːfɔrɪˈsteɪʃən/ – Tàn phá rừng
 • Pollution – /pəˈluʃən/ – Ô nhiễm
 • Renewable energy – /rɪˈnjuːəbl ˈɛnərdʒi/ – Năng lượng tái tạo
 • Sustainability – /səsˌteɪnəˈbɪləti/ – Bền vững
 • Adaptation – /ˌædæpˈteɪʃən/ – Thích ứng
 • Mitigation – /ˌmɪtɪˈɡeɪʃən/ – Giảm nhẹ
 • Biodiversity – /ˌbaɪoʊdɪˈvɜrsəti/ – Đa dạng sinh học
 • Climate model – /ˈklaɪmət ˈmɒdəl/ – Mô hình khí hậu
 • Carbon footprint – /ˈkɑrbən ˈfʊtˌprɪnt/ – Dấu carbon

Trên đây là phần hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh về chủ đề biến đổi khí hậu. AROMA rất mong những chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn trên chặng đường học tiếng Anh. Và nếu bạn muốn thông thạo giao tiếp tại công sở, bạn có thể tham khảo các khóa học tiếng Anh cho người đi làm tại AROMA nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content