Danh mục
Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu

Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu


Chủ đề về biến đổi khí hậu và hậu quả của nó đến sức khỏe loài người là vấn đề nóng hổi được nhiều người quan tâm trong những năm gần đây. Hôm nay, trung tâm Anh ngữ Aroma sẽ hướng dẫn các bạn cách thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu và sức khỏe loài người nhé.

Thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu
Thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu

Hướng dẫn thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu

Cách giới thiệu chủ đề thuyết trình (Introducing the structure)

Today I am here to present to you about….(Hôm nay tôi ở đây để trình bày với các bạn về…)

Cách kết thúc phần thuyết trình (Ending)

I would like to conclude by… (Tôi muốn kết luật lại bằng cách …)

Cách cảm ơn thính giả (Thanking your audience)

Thank you for your listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)

Nội dung phần thuyết trình tiếng Anh về biến đổi khí hậu:

The Earth is very old. It has changed often during its long life, and it is still changing. Millions of years ago, when dinosaurs like Tyrannosaurus rex were alive, the Earth was much warmer. There was very little ice on the land or on the sea, even in the very north or the very south of the world. And the sea was much higher than it is today.

Trái đất rất già. Nó đã thay đổi thường xuyên trong thời gian dài, và nó vẫn đang thay đổi. Hàng triệu năm trước, khi những con khủng long như Tyrannosaurus rex còn sống, Trái đất ấm hơn nhiều. Có rất ít băng trên đất hoặc trên biển, ngay cả ở phía bắc hay phía nam của thế giới. Và biển cao hơn nhiều so với ngày hôm nay.

There have been many changes since that time, sometimes to a warmer climate, sometimes to a colder one. About 20,000 years ago, for example, a time called an Ice Age began. There was ice over much of the world, and it was 3 kilometres deep over much of North America and Europe. And the sea was not as high as it is today. Our climate has changed many times, and it will change again.

Đã có nhiều thay đổi kể từ thời điểm đó, đôi khi đến một khí hậu ấm hơn, đôi khi đến một khí hậu lạnh hơn. Khoảng 20.000 năm trước, ví dụ, một thời gian gọi là Kỷ Băng Hà bắt đầu. Có băng trên nhiều thế giới, và nó dày hơn 3 km trên phần lớn của Bắc Mỹ và châu Âu. Và biển không cao như ngày nay. Khí hậu của chúng ta đã thay đổi nhiều lần, và nó sẽ thay đổi một lần nữa.

But now, for the very first time, people are changing the climate. In the year 1900, the Earth was 0.7 C colder than it was in 2000, just one hundred years later. This change did not happen because of the Earth’s orbit – it happened because of us. Some people think that this is a small change. But think about this. A change of just 5 to 7 C can start or finish an Ice Age.

Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, loài người đang thay đổi khí hậu. Vào năm 1900, Trái đất lạnh hơn 0,7 độ C so với năm 2000, chỉ một trăm năm sau đó. Sự thay đổi này không xảy ra vì quỹ đạo của Trái Đất – nó đã xảy ra vì chúng ta. Một số người nghĩ rằng đây là một thay đổi nhỏ. Nhưng hãy nghĩ về điều này. Thay đổi chỉ từ 5 đến 7 C có thể bắt đầu hoặc kết thúc Thời kỳ băng hà.

Can the climate change like this? Scientists think that it can – but not as quickly as this. Scientists do not always agree. Some think that the climate is changing a lot, and some think that it is changing a little. Some think that it will change quickly, and some slowly. But all scientists agree that climate change is happening. The important question is this: how dangerous will the change be?

Khí hậu có thể thay đổi như thế này không? Các nhà khoa học nghĩ rằng nó có thể – nhưng không nhanh như thế này. Các nhà khoa học không phải lúc nào cũng đồng ý. Một số người nghĩ rằng khí hậu đang thay đổi rất nhiều, và một số người nghĩ rằng nó đang thay đổi một chút. Một số người nghĩ rằng nó sẽ thay đổi một cách nhanh chóng, và một số từ từ. Nhưng tất cả các nhà khoa học đều đồng ý rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra. Câu hỏi quan trọng là: sự thay đổi sẽ nguy hiểm như thế nào?

Al Gore, who worked next to President Clinton of the USA between 1993 and 2001, thinks that the change will be dangerous. In his film An Inconvenient Truth, Al Gore describes how the Earth’s climate has changed. He has talked about the dangers of climate change for more than twenty years, but is he right? Is climate change a dangerous problem? Must we do something about it? And what can we do?

Al Gore, người làm việc bên cạnh Tổng thống Clinton của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001, cho rằng sự thay đổi sẽ nguy hiểm. Trong bộ phim của ông An Inconvenient Truth, Al Gore mô tả khí hậu của Trái Đất đã thay đổi như thế nào. Anh ta đã nói về những nguy hiểm của biến đổi khí hậu trong hơn hai mươi năm, nhưng liệu anh ta có đúng không? Biến đổi khí hậu có phải là một vấn đề nguy hiểm không? Chúng ta có phải làm gì đó không? Và chúng ta có thể làm gì? 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content