Danh mục
Thuyết trình tiếng Anh về ly hôn: Cách giúp con trẻ vượt qua cú sốc

Thuyết trình tiếng Anh về ly hôn: Cách giúp con trẻ vượt qua cú sốc


Hôm nay Aroma xin gửi đến các bạn bài thuyết trình tiếng Anh về ly hôn về chủ đề giúp con trẻ vượt qua cú sốc.

 Thuyết trình tiếng Anh về ly hôn: Cách giúp con trẻ vượt qua cú sốc

One out of every two marriages nowadays ends in divorce and lots of divorcing families include children. Parents who are obtaining a divorce are usually worried about the impact the divorce will have on their children. During this difficult period, parents may be absorbed with their own problems, but continue to be the most important people in their children’s lives.

Một trong hai cuộc hôn nhân ngày nay kết thúc bằng việc ly hôn và nhiều gia đình ly hôn bao gồm trẻ em. Cha mẹ đang ly hôn thường xuyên lo lắng về ảnh hưởng của việc ly dị đối với con cái của họ. Trong giai đoạn khó khăn này, cha mẹ có thể bận tâm với những vấn đề của chính họ, nhưng tiếp tục là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của con họ.

 Thuyết trình tiếng Anh về ly hôn
Thuyết trình tiếng Anh về ly hôn

While parents may be ravaged or relieved by the divorce, children are constantly frightened and confused by the threat to their security. Some parents feel so overwhelmed or hurt by the divorce that they may turn to the child for direction or comfort. Divorce could be misinterpreted by children unless parents tell them what is happening, how they are involved and not involved, and what will happen to them.  

Trong khi cha mẹ có thể bị tàn phá hoặc thuyên giảm bởi việc ly hôn, trẻ em luôn sợ hãi và bối rối bởi mối đe dọa đến an ninh của họ. Một số phụ huynh cảm thấy bị tổn thương hoặc bị choáng ngợp bởi việc ly dị rằng họ có thể quay sang đứa trẻ để được an ủi hoặc chỉ dẫn. Ly hôn có thể được hiểu sai bởi trẻ em trừ khi cha mẹ nói với họ điều gì đang xảy ra, cách họ tham gia và không tham gia, và điều gì sẽ xảy ra với họ.

 • thuyết trình tiếng Anh về ly hôn

Talking to children about a divorce is difficult. The following tips can help both the young and the old with the challenge and stress of these conversations:

 • Don’t keep it a secret or wait until the last minute.
 • Tell your child together with your spouse.
 • Keep things simple and straight-forward.
 • Inform them the divorce is not their fault.
 • Admit that this will be upsetting and sad for everyone.
 • Reassure your child that you both still love them and will be their parents forever.
 • Do not discuss each other’s faults or problems with the child.

Nói chuyện với trẻ em về ly hôn là khó khăn. Những lời khuyên sau đây có thể giúp cả trẻ em và phụ huynh với thách thức và căng thẳng của các cuộc hội thoại này:

 • Đừng giữ bí mật hoặc chờ đến phút chót.
 • Nói cho con của bạn cùng với vợ / chồng của bạn.
 • Giữ mọi thứ đơn giản và dễ hiểu.
 • Nói với họ việc ly dị không phải là lỗi của họ.
 • Thừa nhận rằng điều này sẽ buồn và phiền toái cho mọi người.
 • Hãy trấn an con bạn rằng cả hai bạn vẫn yêu thương và sẽ luôn là cha mẹ của chúng.
 • Đừng thảo luận về các lỗi hoặc vấn đề của nhau với đứa trẻ.

Children will do best if they know that their mother and father will still be their parents and remain involved with them even though the marriage is ending and the parents won’t live together. Pressure on a child to “choose” sides or long custody disputes can be particularly harmful for the youngster and can add to the damage of the divorce. Research indicates that children do best when parents can cooperate on behalf of the child.

Trẻ em sẽ làm tốt nhất nếu chúng biết rằng cha mẹ của chúng sẽ vẫn là cha mẹ của chúng và vẫn còn tham gia với chúng ngay cả khi cuộc hôn nhân kết thúc và cha mẹ sẽ không sống cùng nhau. Áp lực đối với một đứa trẻ để “chọn” các bên hoặc các tranh chấp về quyền nuôi con hoặc có thể đặc biệt gây hại cho người trẻ và có thể thêm vào thiệt hại của việc ly dị. Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em làm tốt nhất khi cha mẹ có thể hợp tác thay mặt cho đứa trẻ.

Parents’ ongoing commitment to the child’s well-being is vital. If a child shows signs of distress, the family doctor or pediatrician can refer the parents to a child and adolescent psychiatrist for evaluation and treatment. In addition, the child and adolescent psychiatrist can meet with the parents to help them learn how to make the strain of the divorce easier on the entire family. Psychotherapy for the children of a divorce, and the divorcing parents, can be helpful.

Sự cam kết liên tục của cha mẹ đối với sự an toàn của đứa trẻ là rất quan trọng. Nếu một đứa trẻ có dấu hiệu đau khổ, bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ nhi khoa có thể giới thiệu cha mẹ cho một bác sĩ tâm thần trẻ em và vị thành niên để đánh giá và điều trị. Ngoài ra, các bác sĩ tâm thần trẻ em và vị thành niên có thể gặp gỡ với cha mẹ để giúp họ tìm hiểu làm thế nào để làm cho sự căng thẳng của ly hôn dễ dàng hơn trên toàn bộ gia đình. Tâm lý trị liệu cho trẻ em ly dị, và cha mẹ ly hôn, có thể hữu ích.

Trên đây là bài thuyết trình tiếng Anh về ly hôn. Hy vọng rằng các bạn đã có những kiến thức bổ ích.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content