Danh mục
Mở đầu và kết thúc cuộc họp bán hàng trong tiếng anh thương mại (part 1)

Mở đầu và kết thúc cuộc họp bán hàng trong tiếng anh thương mại (part 1)


Với những ai làm trong lĩnh vực bán hàng thì những cuộc họp bàn chiến  lược bán hàng hay tổng kết doanh số là quá quen thuộc. Nhưng đó là với tiếng việt. Còn trong ngành tiếng anh thương mại, những mẫu câu trong những cuộc họp như vậy được dùng như thế nào? Hãy cùng Aroma đến với những mẫu câu dùng để bắt đầu và kết thúc trong một cuộc họp mẫu về kế hoạch phát triển bán hàng nhé.

INTRODUCTIONS: GIỚI THIỆU

Meeting Chairman (MC): If we are all here, let’s get started. First of all, I’d like you to join me and welcome Jack Peterson, our Southwest Area Sales Vice President.

(Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta hãy bắt đầu. Trước hết, tôi muốn mọi người cùng chào đón Jack Peter, phó phòng kinh doanh khu vực Tây Nam

Jack Peterson (JP): Thank you for having me, I’m looking forward to today’s meeting.

(Cảm ơn vì đã mời tôi, tôi đã mong đợi cuộc họp này từ lâu.)

MC:  I’d also like to introduce Margaret Simmons who recently joined our team.

(Tôi muốn giới thiệu Margaret Simmons, người mới tham gia vào nhóm chúng tôi.)

Margaret Simmons: May I also introduce my assistant, Bob Hamp.

(Cho phép tôi được giới thiệu trợ lý của tôi, Bob Hamp.)

MC:  Welcome Bob. I’m afraid our national sales director, Anne Williams, can’t be with us today. She is in Japan at the moment, developing our Far East sales force.

(Chào mừng Bob. Tôi nghĩ là giám đốc kinh doanh toàn miền, Anne Williams không thể có mặt với chúng ta hôm nay. Cô ấy đang ở Nhật, phát triển đội kinh doanh ở khu vực phía Đông.)

REVIEWING PAST BUSINESS: TÓM TẮT LẠI NỘI DUNG BUỔI HỌP TRƯỚC 

MC:  Let’s get started. We’re here today to discuss about ways of improving sales in rural market areas. Firstly, let’s go over the report from the previous meeting which was held on June 25th. Right, Tom, over to you. (hãy bắt đầu nhé. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những cách để phát triển kinh doanh ở khu vực thị trường nông thôn. Đầu tiên, hãy xem qua báo cáo của buổi họp hôm trước ngày 25 tháng 7. Tom, mời anh.

Tom Robbins: Thank you. Let me just summarize the main points of the last meeting. We began the meeting by approving the changes in our sales reporting system discussed on May 31th. After briefly revising the changes that would take place, we moved on to a brainstorming session related to after customer support improvements. There is a copy of the main ideas developed and discussed in these sessions in front of you. The meeting was declared closed at 11.30.

(Cảm ơn. Để tôi tóm tắt những ý chính của buổi họp trước. Chúng ta bắt đầu cuộc họp bằng cách đưa ra những thay đổi trong hệ thống báo cáo doanh thu bàn hôm 31 tháng 5. Sau khi nghiên cứu những thay đổi có thể xảy ra, chúng ta chuyển sang phần nghiên cứu liên quan đến cải thiện hỗ trọ khách hàng. Có một bản copy về những mục chính được xây dựng và bàn luận trong những phần này trước mặt các bạn. Cuộc họp kết thúc lúc 11.30.

BEGINNING THE MEETING: BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

MC:  Thank you Tom. So, if there is nothing else that we need to discuss, let’s move on to today’s agenda. Have you all received a copy of today’s agenda? If you don’t mind, I’d like to skip item 1 and move on to item 2: Sales improvement in rural market areas. Jack has kindly agreed to give us a report on this matter. Jack? (Cảm ơn Tom. Nếu không còn gì cần bàn thêm, chúng ta hãy đến với biên bản họp. Mọi người nhận được biên bản họp hết chưa? Nếu không cón gì cần bàn luận, tôi xin phép bỏ qua mục 1 đến với mục 2: phát triển bán hàng ở khu vực nông thôn. Jack đã đồng ý cung cấp cho chúng ta một bản báo cáo về vấn đề này. Đúng không Jack?

FINISHING THE MEETING: KẾT THÚC CUỘC HỌP

Kết thúc cuộc họp bằng cách tóm tắt lại những ý đã bàn và lên lịch buổi họp tiếp

MC:  Unfortunately, we’re running short of time. We’ll have to leave that to another time.

(Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Chúng ta phải đề đến lần sau thôi.)

JP: Before we close, let me just summarize the main points: (Trước khi kết thúc, tôi sẽ tổng kết những ý chính:)

  • Rural customers need special help to feel more valued. (Khách hàng ở nông thôn cần được giúp đỡ để cảm thấy có giá trị hơn.)
  • Our sales teams need more accurate information on our customers. (Đội kinh doanh cần thêm những thông tin chính xác về khách hàng.)
  • A survey will be completed to collect data on spending habits in these areas. (Một cuộc thăm dòn cần được làm để thu thập thông tin về thói quen tiêu dùng ở những khu vực này.)
  • The results of this survey will be delivered to our sales teams. (Kết quả của cuộc thăm dò sẽ được gửi đến độ kinh doanh.)
  • We are considering specific data mining procedures to help deepen our understanding. (Chúng ta đang xem xét quá trình khai thác dữ liệu để chuyên sâu hiểu biết.

MC: Thank you very much Jack. Right, it looks as though we’ve covered the main items Is there any other business?

(Cảm ơn Jack. Xem như chúng ta đã bàn luận về hết các mục rồi đấy.)

Donald Peters: Can we fix the next meeting, please? (Buổi họp tiếp theo thì sao?)

MC:  Good idea Donald. How about Thursday in two weeks’ time? Let’s meet at 9 o’clock. Is that OK for everyone? Excellent. I’d like to thank you Jack for coming to our meeting today. The meeting is closed.

(Ý hay đó Donald. Thứ năm 2 tuần nữa thì sao? Vào lúc 9 giờ. Mọi người thấy sao? Tốt lắm. Tôi muốn cảm ơn Jack vì đã đến buổi họp hôm nay. Cuộc họp kết thúc.

Aroma tin rằng, với những mẫu câu trên, các bạn sẽ không còn hoang mang, lúng túng khi sử dụng ngành tiếng anh thương mại trong những cuộc họp nữa. Hãy đón chờ những bài viết tiếp theo về những mẫu câu trong cuộc họp để có một cuộc họp mẫu hoàn chỉnh để tự tin tỏa sáng nhé. Aroma chúc các bạn thành công.

Học tiếng anh online qua video song ngữ – Truyện cổ tích chú cuội


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: