Danh mục
Tổng hợp 185 từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thường gặp

Tổng hợp 185 từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thường gặp


Ngày nay, dưới tác động của ô nhiễm môi trường và ô nhiễm thực phẩm, con người ngày càng gặp phải nhiều loại bệnh khác nhau. Trong bài viết này, AROMA xin gửi tới bạn tổng hợp 185 từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thường gặp.

Tiếng Anh về các loại bệnh thường gặp
Tiếng Anh về các loại bệnh thường gặp

Tổng hợp các từ vựng tiếng anh về các loại bệnh thường gặp

 1. Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/ Đau bụng
 2. Abscess /ˈæbses/ Nổi mụn nhọt
 3. Acariasis  Bệnh ghẻ
 4. Acne /ˈækni/ Mụn trứng cá
 5. Acute appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/ Viêm ruột thừa cấp
 6. Acute bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/ Viêm tiểu phế quản cấp
 7. Acute gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Cấp tính viêm nướu
 8. Acute laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm thanh quản cấp tính
 9. Acute myocardial infarction  Nhồi máu cơ tim cấp
 10. Acute myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/ Viêm cơ tim cấp
 11. Acute nasopharyngitis (common cold)  Viêm mũi họng cấp (cảm thường)
 12. Acute nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/ Hội chứng viêm cầu thận cấp
 13. Acute pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/ Viêm tụy cấp tính
 14. Acute pancreatitis  Viêm tuỵ cấp
 15. Acute pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/ Viêm ngoại tim cấp tính
 16. Acute pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm họng cấp tính
 17. Acute renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/  Suy thận cấp
 18. Acute rheumatic fever  /əˈkjuːt/ /ruˈmætɪk/ /ˈfiːvər/ Thấp khớp cấp
 19. Acute sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/ Viêm xoang cấp tính
 20. Acute tonsilitis  Viêm amiđan
 21. Acute tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/ Viêm khí quản cấp
 22. Acute upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/ Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính
 23. Aeremia  Bệnh khí ép
 24. Ague /ˈeɪɡjuː/ Bệnh sốt rét cơn
 25. Albinism /ˈælbɪnɪzəm/ Bệnh bạch tạng
 26. Allergic reaction /əˈlɜːrdʒɪk/ /riˈækʃn/ Phản ứng dị ứng
 27. Allergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/ Viêm mũi dị ứng
 28. Allergy /ˈælərdʒi/ Dị ứng
 29. Ancylostomiasis  Bệnh giun móc
 30. Anemia /əˈniːmɪə/ Bệnh thiếu máu
 31. Angina pectoris /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/ Cơn đau thắt ngực
 32. Anthrax /ˈænθræks/ Bệnh than
 33. Aphtha /ˈafθə/ Lở miệng/đẹn trong miệng
 34. Appendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/ Viêm ruột thừa
 35. Arterial embolism and thrombosis  Thuyên tắc và huyết khối động mạch
 36. Arthritis /ɑːrˈθraɪtɪs/ Viêm khớp
 37. Ascariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/ Bệnh giun đũa
 38. Asthma /ˈæzmə/ Hen suyễn
 39. Atheroscclerosis  Xơ vữa động mạch
 40. Athlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/ Bệnh nấm bàn chân
 41. Atopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm da dị ứng
 42. Atrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/ Rung nhĩ
 43. Backache /ˈbækeɪk/ Đau lưng
 44. Bacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/ Vi khuẩn ruột
 45. Bacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/ Vi khuẩn phổi
 46. Bilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/ Bệnh giun chỉ
 47. Black eye /blæk/ /aɪ/ Thâm mắt
 48. Bleeding /ˈbliːdɪŋ/ Chảy máu
 49. Blindness /ˈblaɪndnəs/ Mù
 50. Blister /ˈblɪstər/ Phồng giộp
 51. Bradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/ Nhịp tim chậm
 52. Breast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/ Hạch vú
 53. Broken bone /ˈbroʊkən/ /boʊn/ Gãy xương
 54. Bronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/ Giãn phế quản
 55. Bronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/ Viêm phế quản
 56. Bruise /bruːz/ Vết thâm
 57. Burn /bɜːrn/ Bị bỏng
 58. Cancer  /ˈkænsər/ Bệnh ung thư
 59. Candidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/ Bệnh nấm candida
 60. Carcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/ Ung thư biểu bì
 61. Cardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/ Ngừng tim
 62. Cardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/ Rối loạn nhịp tim
 63. Cardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/ Bệnh cơ tim
 64. Cataract /ˈkætərækt/ Đục thủy tinh thể
 65. Cerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/ Chảy máu não
 66. Cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi / Bệnh liệt não
 67. Cerebro-vascular accident (cva) Tai biến mạch máu não
 68. Cervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/ Polyp cổ tử cung
 69. Cervicitis Viêm cổ tử cung
 70. Chest pain /tʃest/ /peɪn/ Đau ngực
 71. Chicken pox /ɑːks / Bệnh thủy đậu
 72. Chill /tʃɪl/ Cảm lạnh
 73. Cholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/ Viêm túi mật
 74. Cholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/ Sỏi mật
 75. Cholera /ˈkɑːlərə/ Bệnh tả
 76. Chronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Viêm nướu mãn tính
 77. Chronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/ Viêm gan mãn tính
 78. Chronic ischaemic heart diseases  Bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn
 79. Chronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm thanh quản mạn tính
 80. Chronic nasopharyngitis Viêm mũi họng mãn tính
 81. Chronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/ Hội chứng viêm cầu thận mạn
 82. Chronic pancreatitis  /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/ Viêm tụy mãn tính
 83. Chronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/ Viêm họng mãn tính
 84. Chronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/ Suy thận mãn tính
 85. Chronic rheumatic heart diseases  Bệnh tim mãn tính
 86. Chronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/ Viên mũi mãn tính
 87. Chronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/ Viêm xoang mãn tính
 88. Cirrhosis /səˈroʊsɪs/ Xơ gan
 89. Cold /koʊld/ Cảm lạnh
 90. Colic /ˈkɑːlɪk/ Đau bụng gió (thường gặp ở trẻ em)
 91. Color vision deficiencies /ˈkʌlər/ /ˈvɪʒn/ /dɪˈfɪʃnsi/ Mù màu
 92. Conjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/ Viêm kết mạc
 93. Constipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/ Táo bón
 94. Contact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm da tiếp xúc
 95. Corneal abrasion /ˈkɔːrniəl/ /əˈbreɪʒn/ Mài mòn giác mạc
 96. Cough /kɔːf/ Ho
 97. Cramps /kræmp/ Chuột rút
 98. Cystitis /sɪˈstaɪtɪs/ Viêm bàng quang
 99. Deaf /def/ Điếc
 100. Dengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/ Sốt xuất huyết
 101. Dental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/ Sâu răng
 102. Depression /dɪˈpreʃn/ Trầm cảm
 103. Dermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/ Viêm da
 104. Dermatomycosis Bệnh nấm da
 105. Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/ Bệnh tiểu đường
 106. Diaphragmatic hernia  Thoát vị cơ hoành
 107. Diarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/ Bệnh tiêu chảy
 108. Diphtheria /dɪfˈθɪriə/ Bệnh bạch hầu
 109. Diseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/ Các bệnh của lưỡi
 110. Dizziness /ˈdɪzinəs/ Chóng mặt
 111. Dumb /dʌm/ Câm
 112. Duodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/ Loét tá tràng
 113. Duodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/ Viêm tá tràng
 114. Dysentery /ˈdɪsənteri/ Bệnh kiết lị
 115. Dyspepsia /dɪsˈpepʃə/ Rối loạn tiêu hoá
 116. Earache /ˈɪreɪk/ Đau tai
 117. Endometriosis  Bệnh lạc nội mạc tử cung
 118. Epididymitis  Viêm mào tinh hoàn
 119. Erythema /,eri’θi:mə/ Ban đỏ
 120. Eye dryness /aɪ/ /ˈdraɪnəs/ Mắt bị khô
 121. Eye itching /aɪ/ /ɪtʃiŋ/ Ngứa mắt
 122. Female infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/ Vô sinh nữ
 123. Fever /ˈfiːvər/ Sốt
 124. Food allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/ Dị ứng thực phẩm
 125. Food poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/ Ngộ độc thực phẩm
 126. Fracture /ˈfræktʃər/ Gãy xương
 127. Fungus /ˈfʌŋɡəs/ Nấm
 128. Ganglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/ U hạch
 129. Gastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/ Loét dạ dày
 130. Gastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/ Viêm dạ dày
 131. Gastrointestinal hemorrhage  /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/ Xuất huyết dạ dày
 132. Gingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/ Viêm nướu
 133. Glaucoma /ɡlaʊˈkoʊmə/ Bệnh tăng nhãn áp
 134. Glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə / Bệnh tiểu đường
 135. Gonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/ Bệnh lậu
 136. Gout /ɡaʊt/ Bệnh gút
 137. Headache /ˈhedeɪk/ Nhức đầu
 138. Hearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/ Nghe kém
 139. Heart attack /hɑːrt/ /əˈtæk/ Đau tim
 140. Heart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/ Bệnh tim
 141. Heart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/ Suy tim
 142. Hemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/ Bệnh trĩ
 143. Hepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/ Suy gan
 144. Hepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/ Viêm gan
 145. Hepatitis a  Viêm gan a
 146. Hepatitis b  Viêm gan b
 147. Hepatitis c  Viêm gan c
 148. High blood pressure  Cao huyết áp
 149. Hiv disease Hiv /dɪˈziːz/ Bệnh HIV
 150. Hypertensive diseases Bệnh cao huyết áp
 151. Hypotension  Huyết áp thấp
 152. Hypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/ Suy giáp
 153. Hysteropathy  Bệnh tử cung
 154. Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/ Bệnh lở da
 155. Infection /ɪnˈfekʃn/ Nhiễm trùng
 156. Inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/ Viêm
 157. Influenza /ˌɪnfluˈenzə/ Cúm
 158. Injury to nerve & spinal cord  Tổn thương thần kinh và cột sống
 159. Insomnia /ɪnˈsɑːmniə/ Mất ngủ
 160. Intertrigo Chốc mép
 161. Intestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/ Ruột kém hấp thu
 162. Intracerebral haemorrhage  Xuất huyết trong não
 163. Iritis /aiə’raitis/ Viêm mống mắt
 164. Irregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/  Kinh nguyệt không đều
 165. Ischaemic heart diseases  Bệnh tim do thiếu máu cục bộ
 166. Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/ Bệnh vàng da
 167. Joint pain /dʒɔɪnt/ /peɪn/ Đau khớp
 168. Keratitis /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/ Viêm giác mạc
 169. Kwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/ Suy dinh dưỡng thể phù
 170. Laryngopathy  Bệnh thanh quản
 171. Leukoplakia  Bạch sản
 172. Lipoma  U mỡ
 173. Liver cirrhosis  Gan xơ gan
 174. Lues /’lu:i:z/ Bệnh giang mai
 175. Lump /lʌmp/ Bướu
 176. Lung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/ Ung thư phổi
 177. Malaria /məˈleriə/ Bệnh sốt rét
 178. Male infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/ Vô sinh nam
 179. Malnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/ Suy dinh dưỡng
 180. Mastitis /mæˈstaɪtɪs/ Viêm vú
 181. Measles /ˈmiːzlz/ Bệnh sởi
 182. Meningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/ Viêm màng não
 183. Menopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/ Các triệu chứng mãn kinh
 184. Miscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/ Sẩy thai

Hy vọng bài tổng hợp 185 từ vựng tiếng Anh về các loại bệnh thường gặp ở trên sẽ cung cấp cho bạn một vốn từ vựng phong phú về chủ đề y học. Hãy nhớ theo dõi website của AROMA thường xuyên để cập nhật các bài học mới về chủ đề y học cũng như các chủ đề khác thường gặp trong đời sống nhé!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content