Danh mục
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng phần 2

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng phần 2


Để phục vụ việc học tốt tiếng Anh lĩnh vực xây dựng cho người đi làm, AROMA xin chia sẻ  tiếp tục cập nhật từ vựng tiếng anh chuyên ngành xây dựng . Các bạn cùng tham khảo nhé!

 

Bài thơ tiếng anh về thầy cô giáo gây xúc động

 

 1. Trade /treɪd/:  Một ngành nghề, một chuyên ngành
 2. Specialized trade /speʃ.əl.aɪzd, treɪd/:  /: chuyên ngành
 3. Soil investigation /sɔɪl/ /ɪn,ves.tɪ.ɡeɪ.ʃən/ : thăm dò địa chất
 4. Soil boring /sɔɪl/ /’bɔ:r.ɪŋ/: khoan đất
 5. Survey /’sɜ:.veɪ/  : khảo sát, đo đạc
 6. Triangulation /traɪ,æŋ.ɡjʊ’leɪ.ʃən/ : Tam giác đạc
 7. Architecture /’ɑ:r.kɪ.tek.tʃɚ/: Kiến trúc
 8. Structure /strʌk.tʃər/ : kết cấu
 9. Mechanics /mə’kæn·ɪks/: Cơ khí, cơ khí học
 10. Electricity /ɪ,lek’trɪs.ɪ.ti/: Điện (nói về tính năng)
 11. Power /paʊər/: Điện (nói về năng lượng)
 12. Architectural /,ɑ:r.kɪ’tek.tʃɚ-/: Thuộc về kiến trúc
 13. Structural /’strʌk.tʃər.əl/: Thuộc về kết cấu
 14. Mechanical /mə’kæn.ɪ.kəl/:  Thuộc về cơ khí, thuộc về nước
 15. Electrical /ɪ’lek.trɪ.kəl/: Thuộc về điện
 16. M&E: Điện – Nước
 17. Water supply /‘wɔ:tər/ /sə’plai/: Cấp nước
 18. Plumbing system /’plʌm.ɪŋ/ /’sɪs.təm/: Hệ thống cấp nước
 19. Water supply system /‘wɔ:tər/ /sə’plai//’sɪs.təm/: Hệ thống cấp nước
 20. Drainage /’dreɪ.nɪdʒ/: Thoát nước
 21. Drainage system /’dreɪ.nɪdʒ//’sɪs.təm/ : Hệ thống thoát nước
 22. Storm-water /stɔ:rm//‘wɔ:tər/, rainwater /’reɪn,wɔ:tər/          : Nước mưa
 23. Waste water /weɪst//‘wɔ:tər/: Nước thải
 24. Sewage /’su:.ɪdʒ/: Nước thải trong cống
 25. Sewer /sʊər/: Ống cống
 26. Sewerage /’sʊə.rɪdʒ/: Hệ thống ống cống
 27. Culvert /’kʌl.vət/ : Ống BTCT lớn
 28. Ventilation /,ven.tɪ’leɪ.ʃən/ : Thông gió
 29. Ventilation system /,ven.tɪ’leɪ.ʃən/ /’sɪs.təm/: Hệ thống thông gió
 30. Air conditioning /eər/ /kən’dɪʃ.ən/: Điều hòa không khí
 31. Heating system /’hi:.tɪŋ/ /’sɪs.təm/: Hệ thống sưởi
 32. Interior decoration /ɪn’tɪə.ri.ər//,dek.ə’reɪ.ʃən/: Trang trí nội thất
 33. Landscaping /’lænd.skeɪp/: Tạo cảnh ngoại vi

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content