Danh mục
160 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng nhất

160 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng nhất


Kế toán là nghề nghiệp rất phổ biến hiện nay. Đây là công việc yêu cầu tính chuyên môn cao, theo đó nó có cho mình vốn tiếng Anh chuyên ngành đặc thù riêng. Trong bài viết dưới đây, AROMA sẽ cung cấp đến bạn 160 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán vô cùng hữu ích trong công việc.  

Danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng

 1. Accountant: —–Ngành kế toán
 2. Break-even point: —–Điểm hòa vốn
 3. Capital: —–Vốn
 4. Calls in arrear: —–Vốn gọi trả sau
 5. Business entity concept: —–Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
 6. Business purchase: —–Mua lại doanh nghiệp
 7. Issued capital: —–Vốn phát hành
 8. Uncalled capital: —–Vốn chưa gọi
 9. Working capital: —–Vốn lưu động (hoạt động)
 10. Authorized capital: —–Vốn điều lệ
 11. Called-up capital: —–Vốn đã gọi
 12. Capital expenditure: —–Chi phí đầu tư
 13. Invested capital: —–Vốn đầu tư
 14. Capital redemption reserve: —–Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
 15. Cash book: —–Sổ tiền mặt
 16. Cash discounts: —–Chiết khấu tiền mặt
 17. Cash flow statement: —– Phân tích lưu chuyển tiền mặt
 18. Category method: —–Phương pháp chủng loại
 19. Cheques: —–Sec (chi phiếu)
 20. Carriage: —–Chi phí vận chuyển
 21. Carriage inwards/ outwards : —–Chi phí vận chuyển hàng hóa mua/bán
 22. Carrying cost: —–Chi phí hàng lưu kho
 23. Concepts of accounting: —–Các nguyên tắc kế toán
 24. Conservatism: —–Nguyên tắc thận trọng
 25. Consistency: —–Nguyên tắc nhất quán
 26. Clock cards: —–Thẻ bấm giờ
 27. Closing an account: —–Khóa một tài khoản
 28. Closing stock: —–Tồn kho cuối kỳ
 29. Cost accumulation: —–Sự tập hợp chi phí
 30. Cost application: —–Sự phân bổ chi phí
 31. Cost concept: —–Nguyên tắc giá phí lịch sử
 32. Cost object: —–Đối tượng tính giá thành
 33. Cost of goods sold: —–Nguyên giá hàng bán
 34. Commission errors: —–Lỗi nhầm tài khoản thanh toán
 35. Company accounts: —–Kế toán công ty
 36. Company Act 1985: —–Luật công ty năm 1985
 37. Debentures: —–Trái phiếu, giấy nợ
 38. Debenture interest: —–Lãi trái phiếu
 39. Debit note: —–Giấy báo Nợ
 40. Debtor: —–Con nợ
 41. Depletion: —–Sự hao cạn
 42. Depreciation: —–Khấu hao
 43. Causes of depreciation: —–Các nguyên do tính khấu hao
 44. Depreciation of goodwill: —–Khấu hao uy tín
 45. Nature of depreciation: —–Bản chất của khấu hao
 46. Provision for depreciation: —–Dự phòng khấu hao
 47. Compensating errors: —–Lỗi tự triệt tiêu
 48. Conventions: —–Quy ước
 49. Conversion costs: —–Chi phí chế biến
 50. Credit balance: —–Số dư có
 51. Credit note: —–Giấy báo có
 52. Credit transfer: —–Lệnh chi
 53. Creditor: —–Chủ nợ
 54. Cumulative preference shares: —–Cổ phần ưu đãi có tích lũy
 55. Current accounts: —–Tài khoản vãng lai
 56. Current assets: —–Tài sản lưu động
 57. Current liabilities: —–Nợ ngắn hạn
 58. Current ratio: —–Hệ số lưu hoạt
 59. Reducing balance method: —–Phương pháp giảm dần
 60. Straight-line method: —–Phương pháp đường thẳng
 61. Direct costs: —–Chi phí trực tiếp
 62. Directors: —–Hội đồng quản trị
 63. Directors’ remuneration: —–Thù kim thành viên HĐ quản trị
 64. Discounts: —–Chiết khấu
 65. Discounts allowed: —–Chiết khấu bán hàng
 66. Cash discounts: —–Chiết khấu tiền mặt
 67. Provision for discounts: —–Dự phòng chiết khấu
 68. Discounts received: —–Chiết khấu mua hàng
 69. Dishonored cheques: —–Sec bị từ chối
 70. Disposal of fixed assets: —–Thanh lý tài sản cố định
 71. Dividends: —–Cổ tức
 72. Control accounts : —–Tài khoản kiểm tra
 73. Double entry rules: —— Nguyên tắc bút toán kép.
 74. Dual aspect concept: —–Nguyên tắc ảnh hưởng kép
 75. Drawing: —–Rút vốn
 76. Equivalent units: —–Đơn vị tương đương
 77. Equivalent unit cost: —–Giá đơn vị tương đương
 78. Errors: Sai sót
 79. Expenses prepaid: —–Chi phí trả trước
 80. Factory overhead expenses: —–Chi phí quản lý phân xưởng
 81. FIFO (First In First Out): —–Nguyên tắc nhập trước xuất trước
 82. Fixed assets: —–Tài sản cố định
 83. Fixed capital: —–Vốn cố định
 84. Fixed expenses: —–Chi phí cố định
 85. General ledger: —–Sổ cái
 86. General reserve: —–Quỹ dự trữ chung
 87. Going concerns concept: —–Nguyên tắc hoạt động lâu dài
 88. Goods stolen: —–Hàng bị đánh cắp
 89. Goodwill: —–Uy tín
 90. Gross loss: —–Lỗ gộp
 91. Gross profit: —–Lãi gộp
 92. Gross profit percentage: —–Tỷ suất lãi gộp
 93. Historical cost: —–Giá phí lịch sử
 94. Impersonal accounts: —–Tài khoản phí thanh toán
 95. Imprest systems: —–Chế độ tạm ứng
 96. Income tax: —–Thuế thu nhập
 97. Increase in provision: —–Tăng dự phòng
 98. Indirect costs: —–Chi phí gián tiếp
 99. Installation cost: —–Chi phí lắp đặt, chạy thử
 100. Final accounts: —–Báo cáo quyết toán
 101. Finished goods: —–Thành phẩm
 102. First call: —–Lần gọi thứ nhất
 103. Intangible assets: —–Tài sản vô hình
 104. Interpretation of accounts: ——Các phân tích báo cáo
 105. Investments: —–Đầu tư
 106. Invoice: —–Hóa đơn
 107. Issue of shares: —–Phát hành cổ phần
 108. Issued share capital:—–Vốn cổ phần phát hành
 109. Journal: —–Nhật ký chung
 110. Journal entries: —–Bút toán nhật ký
 111. Liabilities: —–Công nợ
 112. LIFO(Last In First Out): —–Nguyên tắc nhập sau xuất trước
 113. Limited company: —–Công ty TNHH
 114. Liquidity: —–Khả năng thanh toán bằng tiền mặt
 115. Liquidity ratio: —–Hệ số khả năng thanh toán
 116. Long-term liabilities: —–Nợ dài hạn
 117. Loss: —–Lỗ
 118. Gross loss: —–Lỗ gộp
 119. Net loss: —–Lỗ ròng
 120. Machine hour method: —–Phương pháp giờ máy
 121. Manufacturing account: —–Tài khoản sản xuất
 122. Paid-up capital: —–Vốn đã góp
 123. Periodic/Perpetual stock: —–Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ/liên tục
 124. Personal accounts: —–Tài khoản thanh toán
 125. Petty cash books: —–Sổ quỹ tạp phí
 126. Petty cashier: —–Thủ quỹ tạp phí
 127. Physical units: —–Đơn vị (thực tế)
 128. Posting: —–Vào sổ tài khoản
 129. Predetermined application rate: —–Tỉ lệ phân bổ chi phí định trước
 130. Preference shares: —–Cổ phần ưu đãi
 131. Preliminary expenses: —–Chi phí khởi lập
 132. Prepaid expenses: —–Chi phí trả trước
 133. Private company: —–Công ty tư nhân
 134. Profitability: —–Khả năng sinh lời
 135. Prime cost: —–Giá thành cơ bản
 136. Opening entries: —–Các bút toán khởi đầu
 137. Mark-up: —–Tỷ suất lãi trên giá vốn
 138. Margin: —–Tỷ suất lãi trên giá bán
 139. Materiality: —–Tính trọng yếu
 140. Materials: —–Nguyên vật liệu
 141. Net assets: —–Tài sản thuần
 142. Net book value: —–Giá trị thuần
 143. Nominal accounts: —–Tài khoản định danh
 144. Output in equivalent units: —–Lượng sp với đơn vị tương đương
 145. Nominal ledger: —–Sổ tổng hợp
 146. Notes to accounts: —–Ghi chú quyết toán
 147. Objectivity: —–Tính khách quan
 148. Omissions, errors: —–Lỗi ghi thiếu
 149. Opening stock: —–Tồn kho đầu kỳ
 150. Operating gains: —–lợi nhuận trong hoạt động
 151. Ordinary shares: —–Cổ phần thường
 152. Overdraft: —–Nợ thấu chi
 153. Overhead application rate: —–Tỉ lệ phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
 154. Principle, error of: —–Lỗi định khoản
 155. Product cost: —–Giá thành sản phẩm
 156. Production cost: —–Chi phí sản xuất
 157. Profits:—– lợi nhuận, lãi
 158. Appropriation of profit: —–Phân phối lợi nhuận
 159. Gross profit: —–Lãi gộp
 160. Net profit: —–Lãi ròng

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, vốn tiếng Anh chuyên ngành kế toán là yếu tố hỗ trợ đắc lực cho công việc kế toán. Đừng để tiếng Anh trở thành rào cản công việc của bản nhé. Chúc bạn thành công!


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content