Danh mục
Đàm thoại tiếng anh thương mại thực tế

Đàm thoại tiếng anh thương mại thực tế


Đàm thoại tiếng anh thương mại là một lĩnh vực khá rộng, bao gồm nhiều tình huống phong phú, đa dạng. Với mỗi tình huống, mỗi chủ đề khác nhau thì từ vựng và cấu trúc lại khác nhau. Hôm nay, Aroma xin mang đến một đoạn hội thoại mẫu: Họp khẩn cấp. Tình huống là một người sếp nhận lệnh từ trên xuống phải nộp một báo cáo cắt giảm chi tiêu, nên đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các trưởng phòng ban bàn việc.

dam-thoai-tieng-anh-thuong-mai-1

Hãy cùng Aroma theo dõi tình huống đàm thoại tiếng anh thương mại nhé:

Judy: Thank you all for coming at such short notice. Please help yourselves coffee, and we’ll get down to the agenda in front of you. As you see, there are only two items to discuss.

Cảm ơn mọi người đã đến. Mời mọi người dùng cà phê, chúng ta sẽ bắt đầu ngay với danh mục ngay trước mặt. Như các bạn thấy, chúng ta chỉ có 2 mục cần thảo luận.

Henry: Yes Judy. But I would like to add something to the list if that’s okay?

Vâng Judy. Nhưng tôi muốn thêm vài thứ được chứ?

Judy: Sorry, Henry. I’m flying to New York at 11.30 o’clock this morning, and I simply don’t have the time. Can you wait till I get back?

Xin lỗi Henry. Tôi chuẩn bị bay đi New York lúc 11 giờ 30 sáng nay, và tôi không có nhiều thời gian. Anh có thể chờ khi tôi về không?

Henry: Of course – you’re the boss!

Tất nhiên – chị là sếp mà!

Judy: Good. Right, as you know, we’ve been spending too much on expenses recently, and now I’ve got a direct order from the MD to send him a report suggesting cutbacks. This means that I’d like each of you department heads to make me a list when I get back, concerning your own department. I know you are all pressed for time, but a directive is a directive.

Tốt. Như mọi người biết, chúng tôi đã chi tiêu quá nhiều gần đây, và bây giờ tôi vừa nhận một lệnh trực tiếp từ tổng phải gửi cho anh ấy một báo cáo cắt giảm. Điều này có nghĩa là tôi muốn mỗi người đứng đầu phòng ban lập cho tôi một danh sách khi tôi trở lại, liên quan đến phòng ban của bạn. Tôi biết tất cả các bạn đều bị ép về thời gian, nhưng một chỉ thị là một chỉ thị.

Sam: Concerning the other item, Judy …

Còn vấn đề kia sao Judy?

Judy: Yes, Sam. Do you have any ideas?

Chị có ý tưởng gì không Sam?

Sam: Actually, yes, I do. I’ve noted my ideas down on how this particular problem can be solved. I’ve also made a copy for each of you. Here you are.

Trên thực tế, tôi có. Tôi đã ghi những ý tưởng của tôi có thể giải quyết vấn đề này. Tôi cũng đã phô-tô một bản cho mỗi người. Của bạn đây.

Judy: Excellent, Sam. That’s what we need more of here – initiative! Now I have to go. I’ll check it out on the plane, and the rest of you can discuss Sam’s ideas with her now. I’ll call a meeting when I get back. Bye, everybody!

Tuyệt vời, Sam. Đó là những gì chúng ta cần ở đây nhiều hơn – sáng kiến! Bây giờ tôi phải đi. Tôi sẽ kiểm tra nó trên máy bay, và các bạn còn lại có thể thảo luận về ý tưởng của Sam với cô ấy bây giờ. Tôi sẽ gọi một cuộc họp khi tôi trở lại. Tạm biệt tất cả mọi người!

All: Bye!

Tạm biệt!

Đây là một ví dụ điển hình trong tiếng anh chuyên ngành thương mại . Hãy đón chờ thêm nhiều tình huống nữa từ Aroma nhé. Chúc các bạn thành công.

Các bài luận mẫu giới thiệu về gia đình bằng tiếng anh hay nhất


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: