Danh mục
Tình huống: Giới thiệu nơi làm việc – tiếng Anh công sở

Tình huống: Giới thiệu nơi làm việc – tiếng Anh công sở


Với bất cứ ai và học tiếng Anh vì mục đích gì thì việc bắt đầu học từ việc giới thiệu sẽ là điều quan trọng và cơ bản nhất. Hãy cùng tham khảo series tiếng Anh công sở bắt đầu từ tình huống giới thiệu nơi làm việc sau đây nhé!

Tinh-huong-gioi-thieu-noi-lam-viec-tieng-anh-cong-so

Tình huống: Giới thiệu nơi làm việc – tiếng Anh công sở

Có rất nhiều tình huống tiếng Anh công sở khác nhau, nhưng trong bài viết này aroma sẽ giới thiệu tới bạn tình huống đơn giản và dễ hiểu nhất để bạn có thể nắm bạn được một đoạn hội thoại giới thiệu là như thế nào.

Narrator
Hi, I’m Neil. Thanks for joining me on English at Work – a new series of programmes set in an office, full of top tips to help you learn some useful business language which you could use in the workplace. In the next few minutes you can join me on an introductory tour around one of London’s biggest imitation plastic fruit manufacturers, called Tip Top Trading. We’re going to hear from some of the employees that work so hard to keep the business running smoothly. So come on then! Let’s step into the office and eavesdrop on Tip Top Trading’s possible newest recruit. I say ‘possible’ because she is still being interviewed for the job of Sales Executive…
Người dẫn chuyện

Xin chào, Tôi là Neil. Cảm ơn vì đã mời tôi tham gia chương trình English at Work- một chương trình mới được đặt trong môi trường văn phòng nơi cung cấp đầy đủ các mẹo hàng đầu để giúp bạn học tiếng Anh kinh doanh hiệu quả và bạn có thể sử dụng nó tại nơi làm việc. Trong vài phút tới, bạn có thể tham gia cùng tôi trong tour du lịch giới thiệu về một trong những nhà sản xuất trái cây nhựa lớn nhất ở Luân Đôn, được gọi là Tip Top Trading. Chúng ta sẽ tới đó để nghe một số nhân viên chăm chỉ nói về cách giữ cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Hãy bước vào văn phòng và nghe về cuộc tuyển dụng mới nhất của Tip Top Trading. Tôi nói ‘có thể’ bởi vì cô ấy vẫn đang được phỏng vấn cho vị trí Nhân viên kinh doanh.

Anna
Firstly, this job is an ideal match for my skills and experience: I’ve spent several years working in sales and I get on with people easily. Well, I mean, apart from the ones I don’t like of course! Secondly, I know Tip Top Trading is one of the fastest-growing companies in London, and I want to be part of that.
Anna
Trước hết, công việc này là một sự kết hợp lý tưởng của kỹ năng và kinh nghiệm của tôi: Tôi đã có nhiều năm trong việc bán hàng và tôi tiếp cận với mọi người khá dễ dàng. Vâng, tất nhiên là ngoài những người mà tôi không thích! Thứ hai, tôi biết Tip Top Trading là một trong những công ty tăng trưởng nhanh nhất ở London và tôi muốn trở thành một phần trong đó.
Paul
That’s absolutely right. Tip Top Trading is the fastest-growing company in the plastic fruits sector.
Paul
Điều đó hoàn toàn đúng. Tip Top Trading là công ty tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực trái cây nhựa.
Narrator
Well said, Anna! If she gets that job I’m sure she’ll be an asset to the company. The decision is in the hands of Manager, Paul. He’s a nice guy really, a little disorganised, but when things go wrong he’s got to take charge…a bit like this…
Người dẫn chuyện

Vâng,  như Anna đã nói! Nếu như cô ấy nhận được công việc này, tôi chắc chắn cô ấy sẽ là một tài sản quý giá của công ty. Quyết định thuộc về Giám đốc, Paul. Anh ấy là một chàng trai tốt, thực sự có một chút không tổ chức, nhưng khi mọi thứ sai trái anh ấy phải chịu trách nhiệm… một chút như thế này…

Paul
Yesterday was not a great day. Two clients came in with serious complaints. Mrs Kumquat received a delivery of imitation bananas that were purple – not very convincing, and Mr Lime ordered grapefruits, but got pineapples. Tom!
Paul
Hôm qua không phải là một ngày tuyệt vời. Hai khách hàng đến với những khiếu nại nghiêm trọng. Bà Kumquat nhận được một loạt chuối giả màu tím – điều này thật không thuyết phục lắm, và ông Lime gọi món bưởi, nhưng ông ta lại nhận dứa. Tom!
Tom
Yeah, listen…
Tom
Vâng, nghe này …
Paul
Were you responsible for these errors?
Paul
Bạn có chịu trách nhiệm cho những nhầm lẫn này không?
Tom
Well… yes, but –
Tom
Ồ … vâng, nhưng…
Paul
Look, mistakes happen. But it seems that Mrs Kumquat left our offices even angrier than when she came in and she says she will never use Tip Top Trading again!
Paul
Hãy nhìn xem, những sai lầm đã xảy ra. Nhưng có vẻ như bà Kumquat đã rời văn phòng của chúng ta với cơn tức giận còn lớn hơn khi bà ấy bước vào và bà ấy nói bà ấy sẽ không bao giờ sử dụng Tip Top Trading nữa!
Tom
I tried my best.
Tom
Tôi đã cố gắng hết sức.
Paul
Hmmm.
Paul
Hmmm.
Narrator
Ah yes, Tom! I hadn’t warned you about Tom, one of the company’s top Sales Executives – he’s good….
Người dẫn chuyện
À vâng, Tom! Tôi đã không cảnh báo bạn về Tom, một trong những nhân viên bán hàng hàng đầu của công ty – anh ấy rất tốt….
Tom
[on phone] Tom speaking. Yah! Frankie! So what’s the latest, are we on?
Tom
[nói chuyện điện thoại] Tom đang nghe ạ. Yah! Frankie! Có gì mới không nào?
Narrator
…but his interpersonal skills need working on. Listen to this!
Người dẫn chuyện
… nhưng kỹ năng giao tiếp của anh ấy cần phải chú ý hơn. Hãy nghe đoạn hội thoại này!
Tom
My computer has crashed. I’ve lost my phone. And there’s a big, BIG problem with my timetable. I have two meetings scheduled at the same time with two extremely important clients. I can’t do them both at once!
Tom
Máy tính của tôi đang bị lỗi. Tôi mất điện thoại. Và có một vấn đề lớn, rất lớn với thời gian biểu của tôi. Tôi có hai cuộc họp được lên lịch cùng lúc với hai khách hàng cực kỳ quan trọng. Tôi không thể làm cả hai cùng một lúc được!
Narrator
See what I mean! Now, every office needs a good office assistant – and Tip Top Trading is no exception. It’s got Denise, who’s there to assist, organise and sometimes make the tea…
Người dẫn chuyện
Đó bạn thấy chưa! Bây giờ, mọi văn phòng đều cần một trợ lý văn phòng tốt – và Tip Top Trading cũng không ngoại lệ. Denise, người ở đó để hỗ trợ, sắp xếp và đôi khi pha trà…
Denise
Oh sorry excuse me, here’s your tea Paul.
Denise
Oh xin lỗi, trà của anh đây, Paul.
Paul
Thanks Denise.
Paul
Cảm ơn Denise.
Denise
Really! “Denise do this! Denise do that!” I’m telling you Sharon, I’ve almost had enough! I get treated like I’m some kind of servant!
Denise
Có thật không! “Denise làm điều này! Denise làm điều đó!” Tôi kể với cô này, Sharon, tôi chịu đủ rồi! Tôi bị đối xử như tôi là một đầy tớ!
Narrator
That’s Denise! I think we’ll just leave the office now and let them get on with their work. So that’s Tip Top Trading.
Người dẫn chuyện
Đó là Denise! Tôi nghĩ chúng ta sẽ rời văn phòng ngay bây giờ và để họ tiếp tục công việc của họ. Đó chính là Tip Top Trading.

Đó là một mẫu giao tiếp trong văn phòng trong tieng anh cong so về tình huống giới thiệu nơi làm việc. Hy vọng bạn sẽ học được nhiều điều từ đoạn giao tiếp này.

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content