Danh mục
10 câu danh ngôn tiếng Anh bất hủ của các nhà khoa học vĩ đại

10 câu danh ngôn tiếng Anh bất hủ của các nhà khoa học vĩ đại


Trí tuệ của những nhà khoa học vĩ đại trong lịch sử được thể hiện qua những câu nói đầy cảm hứng về những phát hiện, quy luật và sự hiểu biết của họ về thế giới xung quanh chúng ta. Những câu danh ngôn tiếng Anh bất hủ của họ được trích dẫn sau đây đã truyền cảm hứng cho các thế hệ các nhà thám hiểm trẻ, mong muốn tìm hiểu thêm về thế giới và thúc đẩy những đổi mới.

10-cau-cham-ngon-tieng-anh-bat-hu-cua-cac-nha-khoa-hoc-vi-dai

10 câu danh ngôn tiếng Anh bất hủ của các nhà khoa học vĩ đại

Khi bạn cần nhiều động lực hơn bình thường, Aroma đang có thứ bạn cần. Đó là danh ngôn tiếng Anh hay của các nhà khoa học vĩ đại. Từ Einstein đến Newton đến Galileo, trí tuệ tuyệt vời của các nhà khoa học sẽ chạm vào tất cả những gì bạn đang cần để có được cảm hứng tiếp tục theo đuổi thứ mình mong muốn.

  1. I seem to have been only like a boy playing on the seashore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. – Isaac Newton

Tôi dường như chỉ giống như một cậu bé đang chơi trên bờ biển, và tự chuyển mình về phía trước và sau đó tìm thấy một viên sỏi mềm hơn hoặc một vỏ sò đẹp hơn bình thường, trong khi đó đại dương của chân lý vẫn chưa được khám phá đang trải ra trước mắt tôi.

  1. Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe. – Albert Einstein

Hai điều vô hạn là: vũ trụ và sự ngu dốt của con người; và tôi không chắc về vũ trụ.

  1. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. ― Marie Curie

Không có gì trong cuộc sống là đáng sợ, nó vốn chỉ để bạn hiểu nó. Bây giờ đã đến lúc để hiểu nhiều hơn, để chúng ta có thể sợ hãi ít hơn.

  1. You cannot teach a man anything; you can only help him discover it in himself. – Galileo

Bạn không thể dạy một người bất cứ điều gì; bạn chỉ có thể giúp anh ta khám phá ra nó trong chính mình.

  1. The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom. ― Isaac Asimov

Khía cạnh buồn nhất của cuộc sống hiện nay là khoa học thu thập kiến thức nhanh hơn xã hội thu thập trí tuệ.

  1. The black holes of nature are the most perfect macroscopic objects there are in the universe: the only elements in their construction are our concepts of space and time. – Subrahmanyan Chandrasekhar

Các hố đen của tự nhiên là những vật thể vĩ đại hoàn hảo nhất trong vũ trụ: những yếu tố duy nhất trong quá trình xây dựng chúng là các khái niệm của chúng ta về không gian và thời gian.

  1. Life cannot have had a random beginning … The trouble is that there are about 2000 enzymes, and the chance of obtaining them all in a random trial is only one part in 10^40,000, an outrageously small probability that could not be faced even if the whole universe consisted of organic soup. – Fred Hoyle

Cuộc sống không có một sự khởi đầu ngẫu nhiên … Vấn đề là có khoảng 2000 enzim, và cơ hội lấy tất cả chúng trong một thử nghiệm ngẫu nhiên chỉ là một phần trong 10 mũ 40.000, một xác suất cực kỳ nhỏ mà thậm chí không thể đối mặt nếu toàn bộ vũ trụ bao gồm súp hữu cơ.

  1. It is strange that only extraordinary men make the discoveries, which later appear so easy and simple. – Georg C. Lichtenberg

Thật kỳ lạ là chỉ có những người phi thường mới khám phá ra, điều này sau đó xuất hiện rất dễ dàng và đơn giản.

  1. There may be babblers, wholly ignorant of mathematics, who dare to condemn my hypothesis, upon the authority of some part of the Bible twisted to suit their purpose. I value them not, and scorn their unfounded judgment. – Nicolaus Copernicus

Có thể có những kẻ bắt nạt, hoàn toàn không biết gì về toán học, người dám lên án giả thuyết của tôi, khi thẩm quyền của một số phần của Kinh Thánh bị xoắn lại cho phù hợp với mục đích của họ. Tôi đánh giá họ không, và khinh miệt phán xét vô căn cứ của họ.

  1. There is no law except the law that there is no law. – John Archibald Wheeler

Không có luật nào ngoại trừ luật pháp không có luật.

Trên đây là một số câu danh ngôn tiếng Anh bất hủ của các nhà khoa học trên khắp thế giới và từ nhiều thế hệ cả trong quá khứ và ở hiện tại. Aroma hy vọng chúng đã cung cấp một số nguồn cảm hứng cho bạn và kích thích trí tưởng tượng của bạn để tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: