Danh mục
Châm ngôn bằng tiếng Anh hay về quyền tự do của con người

Châm ngôn bằng tiếng Anh hay về quyền tự do của con người


Quyền tự do là một trong những giá trị cao quý của nhân loại. Không có chế độ xã hội nào, không có nhà nước đương đại nào dám phủ nhận giá trị đó. Từ trước đến nay, cũng đã có rất nhiều châm ngôn bằng tiếng Anh hay nêu cao quyền này của con người. Hãy cùng Aroma tìm hiểu nhé.

Cham-ngon-bang-tieng-anh-hay-ve-quyen-tu-do-cua-con-nguoi

9 câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay về quyền tự do của con người

  • All mankind… being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions. – John Locke

Tất cả nhân loại … đều bình đẳng và độc lập, không ai được gây tổn hại đến cuộc đời của người khác, về sức khoẻ, tự do hay tài sản.

  • The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.- Thomas Jefferson

Cái cây tự do phải được làm mới theo thời gian bằng máu của những người yêu nước và những kẻ bạo ngược.

  • Happiness is being content with what you have, living in freedom and liberty, having a good family life and good friends. – Divyanka Tripathi

Hạnh phúc là hài lòng với những gì bạn có, sống trong tự quyết và tự do, có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và bạn bè tốt.

  • We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.- Thomas Jefferson

Chúng tôi cho những sự thật này là hiển nhiên: tất cả mọi người đều được tạo ra bình đẳng; rằng họ được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền nhất định không ai có thể thể lay chuyển được; trong đó có quyền được sống, quyền được tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc.

  • There is a certain enthusiasm in liberty, that makes human nature rise above itself, in acts of bravery and heroism.- Alexander Hamilton

Có một sự hào hứng nhất định trong tự do, nó làm cho bản chất con người nổi lên trên chính nó, trong những hành động dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng.

  • I believe in Liberty for all men: the space to stretch their arms and their souls, the right to breathe and the right to vote, the freedom to choose their friends, enjoy the sunshine, and ride on the railroads, uncursed by color; thinking, dreaming, working as they will in a kingdom of beauty and love.- W. E. B. Du Bois

Tôi tin tưởng vào Sự Tự do cho tất cả mọi người: không gian để kéo cánh tay và linh hồn của họ, quyền hít thở và quyền bầu cử, sự tự do lựa chọn bạn bè, tận hưởng ánh nắng mặt trời, và lái xe trên đường, không gặp nguy hiểm bởi màu sắc; suy nghĩ, mơ mộng, làm việc như họ đang sống trong một vương quốc của vẻ đẹp và tình yêu.

  • Freeing yourself was one thing, claiming ownership of that freed self was another. – Toni Morrison

Tự giải thoát chính mình là một điều, tuyên bố quyền sở hữu của cái tự giải thoát đó là cái khác.

  • When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw. – Nelson Mandela

Khi một người đàn ông bị từ chối quyền sống mà anh ta tin vào, anh ta không có lựa chọn nào ngoài việc trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật.

  • Some birds are not meant to be caged, that’s all. Their feathers are too bright, their songs too sweet and wild. So you let them go, or when you open the cage to feed them they somehow fly out past you. And the part of you that knows it was wrong to imprison them in the first place rejoices, but still, the place where you live is that much more drab and empty for their departure. – Stephen King

Một số loài chim không có ý nghĩa khi được nuôi trong lồng, đó là tất cả. Lông của chúng quá bóng bẩy, tiếng hót quá ngọt ngào và hoang dã. Vì vậy, bạn cho chúng đi, hoặc khi bạn mở lồng để cho ăn, chúng bằng cách nào đó bay qua bạn. Và một phần của bạn biết rằng việc giam cầm chúng ở nơi đầu tiên sẽ trở nên vui vẻ, nhưng đến khi đó, nơi bạn sống càng buồn tẻ và trống rỗng hơn cho sự ra đi của chúng.

Trên đây là 9 câu châm ngôn bằng tiếng Anh hay về quyền tự do của con người. Hy vọng các bạn sẽ ngày một trân quý sự tự do mà mình đang có và sẽ hành động hết mình vì sự tự do của mình và người thân nhé.

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content