Danh mục
5 bí kíp học tiếng Anh chuyên ngành kế toán hiệu quả

5 bí kíp học tiếng Anh chuyên ngành kế toán hiệu quả


Kế toán là vị trí không thể thiếu trong mọi công ty, tổ chức. Tuy nhiên, để ứng tuyển vào những doanh nghiệp quốc tế, bạn cần đầu tư thời gian và công sức học tiếng Anh chuyên ngành kế toán nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự giỏi tiếng Anh của các công ty.

5-bi-kip-hoc-tieng-anh-chuyen-nganh-ke-toan-hieu-qua

5 bí kíp học tiếng Anh chuyên ngành kế toán tốt nhất 

Trong bài viết này, Aroma sẽ giới thiệu đến bạn 5 phương pháp ghi nhớ từ vựng nhanh chóng để học tiếng Anh chuyên ngành kế toán thật hiệu quả.

 1. Ghi lại từ mới và đặt câu với từ mới đó

Hãy ghi lại những từ mới mà bạn gặp được vào sổ tay và đặt câu ví dụ cho từng từ trong các ngữ cảnh khác nhau. Điều này giúp bạn nắm được cách sử dụng và vị trí của từ đó trong câu cụ thể.

Nếu bạn gặp phải từ chuyên ngành quá khó thì hãy tra cứu từ điển tiếng Anh chuyên ngành kế toán để hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng từ đó trong ngữ cảnh cụ thể.

Ghi chú lại từ mới sẽ giúp bạn học tiếng Anh chuyên ngành kế toán tốt hơn, vận dụng các từ học được một cách tự nhiên và chính xác.

 1. Tìm kiếm những biến thể của từ

Khi học một từ mới, hãy cố gắng tìm thêm những từ loại khác của từ đó. Như vậy từ một từ vựng bạn có thể ghi nhớ được thêm 3-4 từ khác hoặc hơn. Đặc biệt khi học tiếng Anh chuyên ngành kế toán, bạn nên dành thời gian tìm những từ biến thể hay được sử dụng rồi ghi chú chúng lại theo cách dễ nhớ nhất.

VD: Nation (danh từ) – Nationalize (Động từ) – National (Tính từ) – Nationally (Trạng từ).

 1. Phân loại từ vựng và học theo chủ đề

Hãy phân loại các từ vựng và học từ theo từng chủ đề để ghi nhớ nhanh hơn và linh hoạt hơn khi sử dụng.

VD: Từ vựng thuộc chủ đề “Tiền”:

Cash: Tiền mặt

Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ

Cash in transit: Tiền đang chuyển

 1. Tìm những từ đồng nghĩa – trái nghĩa

Đừng quên tra từ điển thật cẩn thận để tìm thêm các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa. Bằng cách này, bạn sẽ học thêm được rất nhiều từ mới từ một từ vựng đã biết.

VD: Start (Bắt đầu)

Từ đồng nghĩa: Commence, Begin, Initiate, Rise, Activate…

Từ trái nghĩa: End, Stop, Finish, Conclude…

Tương tự như vậy, bạn có thể tìm và liệt kê ra những từ trái nghĩa hay đồng nghĩa khi học tiếng Anh chuyên ngành kế toán để dễ dàng ghi nhớ hơn.

 1. Luyện tập từ mới hàng ngày

Hãy liệt kê ra những từ mới bạn sẽ sử dụng trong ngày và cố gắng sử dụng chúng trong các cuộc hội thoại. Bạn sẽ học được cách dẫn dắt câu chuyện để có thể sử dụng tối đa các từ mà bạn muốn ghi nhớ. Việc này sẽ giúp ích rất nhiều trong việc ghi nhớ từ vựng cũng như trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán của bạn.

Mỗi ngày một từ mới, chẳng bao lâu bạn sẽ có thể thuộc cả cuốn từ điển đấy!

100 thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán

 1. Accounting entry/ə’kauntiɳ ‘entri/: bút toán
 2. Accrued expenses /iks’pens/—- Chi phí phải trả
 3. Accumulated /ə’kju:mjuleit/: lũy kế
 4. Advanced payments to suppliers /sə’plaiəs/: Trả trước người bán
 5. Advances to employees/,emplɔi’i:s/: Tạm ứng
 6. Assets /’æsets/: Tài sản
 7. Balance sheet/’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán
 8. Book-keeper/’buk,ki:pə/: người lập báo cáo (nhân viên kế toán)
 9. Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản
 10. Cash/kæʃ/: Tiền mặt
 11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng
 12. Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ
 13. Cash in transit: Tiền đang chuyển
 14. Check and take over: nghiệm thu
 15. Construction in progress/progress/: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
 16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng
 17. Current assets/’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
 18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn đến hạn trả
 19. Deferred expenses/iks’pens/: Chi phí chờ kết chuyển
 20. Deferred revenue/’revinju:/ —- Người mua trả tiền trước
 21. Depreciation of fixed assets/di,pri:ʃi’eiʃn/, /fikst/, /’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình
 22. Depreciation of intangible fixed assets/di,pri:ʃi’eiʃn/, /in’tændʤəbl/: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình
 23. Depreciation of leased fixed assets/di,pri:ʃi’eiʃn/: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính
 24. Equity and funds/’ekwiti/, /fʌnds/: Vốn và quỹ
 25. Exchange rate differences/iks’tʃeindʤ/, /reit/, /’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá
 26. Expense mandate/iks’pens ‘mændeit/: ủy nhiệm chi
 27. Expenses for financial activities/iks’pens/, /fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/: Chi phí hoạt động tài chính
 28. Extraordinary expenses/iks’trɔ:dnri/, /iks’pens/: Chi phí bất thường
 29. Extraordinary income/iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/: Thu nhập bất thường
 30. Extraordinary profit/iks’trɔ:dnri/, /’inkəm/: Lợi nhuận bất thường
 31. Figures in/’figəs/: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng
 32. Financial ratios/fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chính
 33. Financials/fai’nænʃəls/: Tài chính
 34. Finished goods: Thành phẩm tồn kho
 35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình
 36. Fixed assets: Tài sản cố định
 37. General and administrative expenses/’dʤenərəl/, /əd’ministrətiv/: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán
 39. Gross profit/grous/, /profit/: Lợi nhuận tổng
 40. Gross revenue/grous/, /’revinju:/: Doanh thu tổng
 41. Income from financial activities: Thu nhập hoạt động tài chính
 42. Instruments and tools/’instrumənt/: Công cụ, dụng cụ trong kho
 43. Intangible fixed asset costs/in’tændʤəbl/: Nguyên giá tài sản cố định vô hình
 44. Intangible fixed assets/in’tændʤəbl/: Tài sản cố định vô hình
 45. Intra-company payables/’peiəbls/: Phải trả các đơn vị nội bộ
 46. Inventory/in’ventri/: Hàng tồn kho
 47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển
 48. Itemize/’aitemaiz/: Mở tiểu khoản
 49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính
 50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính
 51. Liabilities/,laiə’biliti/: Nợ phải trả
 52. Long-term borrowings: Vay dài hạn
 53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 54. Long-term liabilities/,laiə’bilitis/: Nợ dài hạn
 55. Long-term mortgages/’mɔ:gidʒ/, collateral /kɔ’lætərəl/, deposits /di’pɔzit/: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn
 56. Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán dài hạn
 57. Merchandise inventory/’mə:tʃəndaiz/, /in’ventri/: Hàng hoá tồn kho
 58. Net profit: Lợi nhuận thuần
 59. Net revenue/’revinju:/: Doanh thu thuần
 60. Non-business expenditure source/iks’penditʃə/ : Nguồn kinh phí sự nghiệp
 61. Non-business expenditures/iks’penditʃə/: Chi sự nghiệp
 62. Non-current assets /’æsets/: Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
 63. Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
 64. Other current assets: Tài sản lưu động khác
 65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác
 66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác
 67. Other payables: Nợ khác
 68. Other receivables/ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu khác
 69. Other short-term investments/in’vestmənts/: Đầu tư ngắn hạn khác
 70. Owners’ equity: Nguồn vốn chủ sở hữu
 71. Payables to employees: Phải trả công nhân viên
 72. Prepaid expenses/iks’pens/: Chi phí trả trước
 73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế
 74. Profit from financial activities/fai’nænʃəl/, /æk’tivitis/: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính
 75. Provision for devaluation of stocks/,di:vælju’eiʃn/: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 76. Purchased goods in transit: Hàng mua đang đi trên đường
 77. Raw materials/rɔ: mə’tiəriəl/Nguyên liệu, vật liệu tồn kho
 78. Receivables/ri’si:vəbls/: Các khoản phải thu
 79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng
 80. Reconciliation/,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu
 81. Reserve fund/ri’zə:v/, /fʌnd/: Quỹ dự trữ
 82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối
 83. Revenue deductions/’revinju:/, /di’dʌkʃns/: Các khoản giảm trừ
 84. Sales expenses: Chi phí bán hàng
 85. Sales rebates/ri’beits/: Giảm giá bán hàng
 86. Sales returns/ri’tə:n/ : Hàng bán bị trả lại
 87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn
 88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
 89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn
 90. Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
 91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
 92. Stockholders’ equity: Nguồn vốn kinh doanh
 93. Surplus of assets awaiting resolution/’sə:pləs/: Tài sản thừa chờ xử lý
 94. Tangible fixed assets/’tændʤəbl/: Tài sản cố định hữu hình
 95. Taxes and other payables to the State budget/’peiəbl/, /’bʌdʤit/: Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 96. Total assets: Tổng cộng tài sản
 97. Total liabilities and owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn
 98. Trade creditors/’kreditəs/: Phải trả cho người bán
 99. Treasury stock/’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹ
 100. Credit Account: Tài khoản ghi Nợ

Với những phương pháp học từ vựng nhanh chóng mà Aroma vừa giới thiệu, chẳng mấy chốc bạn sẽ dễ dàng làm chủ kho từ vựng tiếng Anh “khó nuốt” của chuyên ngành kế toán.

Tuy nhiên, học từ vựng, thuật ngữ chỉ là bước khởi đầu của việc học tiếng Anh nói chung và học tiếng Anh chuyên ngành kế toán nói riêng. Ngoài việc thuộc lòng các thuật ngữ chuyên ngành, bạn còn phải biết cách ứng dụng chúng hợp lý trong giao tiếp và trong các văn bản phục vụ công việc.

Để làm được những điều đó, bạn cần tìm cho mình một địa chỉ học tiếng Anh chuyên ngành kế toán uy tín và chất lượng. Trung tâm Anh ngữ Aroma có kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh công sở qua những tình huống làm việc điển hình với giáo trình được xây dựng dành riêng cho người đi làm, chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu học tiếng Anh văn phòng của bạn. Đăng ký ngay hôm nay để nhận được ưu đãi lên tới 1.845.000VNĐ và cơ hội tham gia CLB tiếng Anh miễn phí. Thông tin chi tiết chương trình tại: http://aroma.vn/uu-dai-cuc-khung-va-duy-nhat-voi-khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep/


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content