Danh mục
Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Cặp Từ Trái Nghĩa

Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Cặp Từ Trái Nghĩa


Học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày qua các cặp từ trái nghĩa là một cách học khá hiệu quả. Các bạn đã thử bao giờ chưa?
Trong bài học hôm nay, aroma sẽ giới thiệu với các bạn một vài cặp từ trái nghĩa thông dụng. 

hoc tieng anh online, học tiếng anh online

%CODE9%

 • above /ə’bʌv/ trên >< below /bi’lou/ dưới (prep)
 • add /æd/ cộng, thêm vào ><  subtract/səb’trækt/ trừ (v)
 • all /ɔ:l/ tất cả ><  none /nʌn/ không chút nào (pro)
 • alone /ə’loun/ đơn độc  ><  together /tə’geðə/ cùng nhau (adv)
 • back /bæk/ phía  sau ><  front /frʌnt/ phía trước (n)
 • before /bi’fɔ:/ trước  >< after /ɑ:ftə/ sau (adv)
 • begin /bi’gin/ bắt đầu >< end /end/ kết thúc (v)
 • big /big/ to >< little /’litl/ nhỏ (adj)
 • cold /kould/ lạnh ><  hot /hɔt/ nóng (adj)
 • cool /ku:l/ >< warm /wɔ:m/ ấm áp (adj)
 • dark /dɑ:k/ tối  >< light /lait/ sang (adj)
 • difficult /’difikəlt/ khó ><  easy /’i:zi/ dễ (adj)
 • dry /drai/ khô >< wet /wet/ ướt (adj)
 • east /i:st/ đông  ><  west /west/ tây (n)
 • empty /’empti/ trống không  ><  full /ful/ đầy (adj)
 • enter /’entə/ lối vào >< exit /’eksit/ lối ra (n)
 • even /’i:vn/ chẵn ><  odd /ɒd/ lẻ (adj)
 • fact /fækt/ sự thật  >< fiction /’fik∫n/ điều hư cấu (n)
 • first /fə:st/ đầu tiên >< last /lɑ:st/ cuối cùng (n)
 • get /get/ nhận được ><  give /giv/ cho, biếu, tặng (v)
 • high /hai/ cao ><  low /lou/ thấp (adj)
 • inside /in’said/ trong >< outside /’autsaid/ ngoài (adv)
 • jolly /’dʒɔli/ đùa bỡn >< serious /’siəriəs/ hệ trọng (adj)
 • know /nou/ biết >< guess /ges/ đoán (v)
 • leave /li:v/ rời đi >< stay /stei/  lưu lại (v)
 • left /left/ trái >< right /rait/ phải (adj)
 • loud /laud/ ồn ào >< quiet /’kwaiət/ yên lặng (adj)
 • most /moust/ hầu hết >< least /li:st/ ít nhất (adv)
 • near /niə/ gần >< far /fɑ:/ xa (adj)
 • north /nɔ:θ/ bắc >< south / saʊθ/ nam (n)
 • on /on/ bật  >< off /ɔ:f/ tắt (adv)
 • open /’oupən/ mở >< close /klouz/ đóng (v)
 • over /’ouvə/ trên >< under /’ʌndə/ dưới (prep)
 • part /pa:t/ phần, bộ phận >< whole /həʊl/ toàn bộ (n)
 • play /plei/ chơi >< work /wɜ:k/ làm (v)
 • private /ˈpraɪvɪt/ riêng tư, cá nhân >< public /’pʌblik/ chung, công cộng (adj)
 • push /puʃ/ đẩy >< pull /pul/ kéo (v)
 • question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >< answer /’ɑ:nsə/ trả lời (v)
 • raise /reiz/ tăng >< lower /’louə/ giảm (v)
 • right /rait/ đúng >< wrong /rɒŋ/ sai (adj)
 • sad /sæd/ buồn rầu >< happy /ˈhæpi/ vui sướng, hạnh phúc (adj)
 • safe /seif/ an toàn >< dangerous /´deindʒərəs/ nguy hiểm (adj)
 • same /seim/ giống nhau >< different /’difrәnt/ khác biệt (adj)
 • sit /sit/ ngồi >< stand /stænd/ đứng (v)
 • sweet /swi:t/ ngọt >< sour /’sauə/ chua (adj)
 • through /θru:/ ném >< catch /kætʃ/ bắt lấy (v)
 • true /truː/ đúng >< false /fɔːls/ sai (adj)
 • up /ʌp/ lên >< down /daun/ xuống (adv)
 • vertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >< horizontal /,hɔri’zɔntl/ ngang (adj)
 • wide /waid/ rộng >< narrow /’nærou/ chật hẹp (adj)
 • win /win/ thắng >< lose /lu:z/ thua (v)
 • young /jʌɳ/ trẻ>< old /ould/ già (adj)

Các bạn còn biết thêm cặp từ trái nghĩa nào khác không? Hãy chia sẻ cho mọi người nhé! 

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích và thú vị thì hãy like/share/+1 trang này (click bên trái) để bạn bè, người khác cũng biết đến nhé.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


4 lời nhắn tới nội dung “Học Từ Vựng Tiếng Anh Qua Cặp Từ Trái Nghĩa”

 • Lê Thị Thùy Trang

  Bắc Giang


  AROMA


  Thùy Trang thân mến,
  Để nhận được tài liệu tiếng Anh của aroma, bạn vui lòng làm theo các hướng dẫn trên website.
  Tài liệu của aroma sẽ được gửi qua email cho bạn, bạn check email trong cả inbox và spam để chắc chắn nhận được thông tin nhé!
  Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui!

 • Nguyễn Thị Quyên

  Thái Nguyên

 • TRAN THI HUONG HUYEN

  DA NANG

 • Tô Huỳnh Như Ý

  Mình vẫn chưa nhận được email về bài kiểm tra. Check spam luôn vẫn ko thấy.


  AROMA Sài Gòn


  Chị Như Ý Thân mến,
  Bài Test kiểm tra đầu vào đã được gửi vào email cho chị. Chị kiểm tra cả trong inbox và spam để chắc chắn nhận được thông tin chị nhé.
  Chúc chị một ngày cuối tuần hạnh phúc!

sticky content