Danh mục
Mẫu câu trả lời phỏng vấn tiếng anh [p2]

Mẫu câu trả lời phỏng vấn tiếng anh [p2]


Hôm trước aroma đã giới thiệu với các bạn những mẫu câu trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh và được rất nhiều bạn quan tâm. Hôm nay hãy tiếp tục tham khảo những mẫu câu tiếp theo nhé. Không gì là không thể! Tự tin trả lời phỏng vấn rồi nhé:
Muc-tieu-nghe-nghiep
%CODE9%
4. “What are your short term goals? : “Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì?”
Trả lời:

+ “My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to take part in the growth and success of the company I work for.”
“Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho.”

+ “I’ve learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst.”
“Tôi đã học được những điều cơ bản của việc tiếp thị trong hai năm đầu tiên. Tôi muốn thực hiện bước tiếp theo bằng cách tham gia vào những dự án đầy thách thức. Mục tiêu ngắn hạn của tôi là trở thành một nhà phân tích tiếp thị.”

+ “As a program manager, it’s important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency.”
“Là một người quản lý chương trình, điều quan trọng là phải hiểu mọi khía cạnh của dự án. Mặc dù tôi có những khả năng kỹ thuật để thành công trong công việc của tôi, nhưng tôi muốn tìm hiểu những ứng dụng phần mềm khác mà có thể giúp đỡ hiệu quả công việc.”

+ “My goal is to always perform at an exceptional level. But a short term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency.”
“Mục tiêu của tôi là luôn hoàn thành ở mức độ nổi bật. Tuy nhiên, mục tiêu ngắn hạn mà tôi đã đặt ra cho bản thân tôi là thực hiện việc làm tăng hiệu quả công việc.”

Mẫu câu trả lời phỏng vấn tiếng anh phần 1: tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


1 lời nhắn tới nội dung “Mẫu câu trả lời phỏng vấn tiếng anh [p2]”

  • Trần Thị Hà My

    Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ

sticky content