Danh mục
Tiếng Anh giao tiếp nhà hàng – cách xử lý phàn nàn của khách

Tiếng Anh giao tiếp nhà hàng – cách xử lý phàn nàn của khách


Bạn làm việc trong một nhà hàng và không ít lần gặp phải những phàn nàn từ khách hàng nước ngoài. Bạn phải xử lý với họ bằng những câu tiếng Anh giao tiếp nhà hàng như thế nào? Bài học hôm nay của trung tâm Anh ngữ Aroma sẽ gợi ý cho bạn các cách giải quyết nhé.

Tieng-anh-giao-tiep-nha-hang-cach-xu-ly-phan-nan-cua-khach

Tiếng Anh giao tiếp nhà hàng – cách xử lý phàn nàn của khách

Fred was having a hard time! He had to deal with the complaints from some customers. Fred đang có một khoảng thời gian khó khăn! Anh ấy phải đối phó với những lời phàn nàn từ một số khách hàng.

Tình huống khách đã đặt bàn nhưng không thấy trong danh sách

First a party of four came in. – Đầu tiên một nhóm 4 người bước vào.

Customer: I have a reservation. The name’s Dale. Tôi đã đặt bàn. Tên là Dale.

Fred apologized when he could not find their name in the reservation record. – Fred xin lỗi khi cậu ấy không thể tìm thấy tên họ trong sổ lưu đặt bàn.

Fred: I’m sorry sir, but there’s no record of your reservation. Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng không có thông tin lưu lại nào về việc đặt bàn của ông.

Customer: But I made a booking for this evening! – Nhưng tôi đã đặt bàn cho tối nay!

Fred listened carefully to their complaint. – Fred lắng nghe kĩ lời phàn nàn của họ.

He asked questions to find out the facts. – Cậu ấy hỏi các câu hỏi để tìm ra sự thật.

Fred: Could you tell me when you made the reservation, Mr Dale? – Ngài có thể nói cho tôi ngài đăt bàn lúc nào không, ngài Dale?

Customer: Er… I’m not sure. – Ừ… Tôi không chắc

… but I must have a table tonight! … -nhưng tôi phải có một bàn tối nay!

The guest insisted on a table, so Fred explained the situation… – Vị khách khăng khăng đòi một bàn, vậy nên Fred đã giải thích tình hình…

Fred: We are fully booked now, Mr Dale. – Chúng tôi đã kín chỗ, ông Dale.

… and offered him a possible solution. – … và đề nghị một phương án khả thi.

Fred: … but if you can wait about an hour, I will be able to give you a table. … nhưng nếu ông có thể chờ một tiếng, tôi sẽ có thể cho ông một bàn.

Fred: You may wish to have a drink at the bar, sir. – Ngài có thể muốn uống chút gì đó ở quầy bar.

Customer: All right, then. – Vậy được.

… and a place to wait for the table. The guest accepted the solution. – … và một nơi để chờ bàn. Vị khách chấp nhận phương án.

Tình huống tiếng Anh giao tiếp nhà hàng khi khách không hài lòng về món ăn

A guest at table 5 also had a problem. – Vị khách ở bàn 5 cũng có một vấn đề.

Customer: Excuse me! – Xin lỗi!

Fred: Yes, sir, can I help you? – Vâng, thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài?

He was not satisfied with his steak. Fred listened attentively. – Ông ấy không hài lòng với món bít tết. Fred chú tâm lắng nghe.

Customer: Look at this steak! I asked for medium, but this is overcooked! – Nhìn món bít tết này đi! Tôi gọi loại chín vừa, nhưng món này nấu quá chín!

He apologized to the guest. – Anh ấy xin lỗi vị khách.

Fred: Oh, I’m very sorry, sir. Ôi, tôi rất xin lỗi, thưa ngài.

…and offered to replace the steak. – … và đề nghị thay món bít tết.

Fred: I’ll inform the chef and get you another steak. – Tôi sẽ báo với bếp trưởng và lấy cho ngài đĩa bít tết khác ạ.

He asked for the guest’s agreement to the solution. – Anh ấy yêu cầu sự bằng lòng từ vị khách về cách giải quyết.

Fred: Will that be all right, sir, or would you prefer something else? – Nhưng thế được chưa ạ, hay ông muốn điều gì khác?

Customer; Yes, that’s fine. – Ừ, thế được rồi.

Fred took the plate to the kitchen and told the chef the problem. – Fred mang đĩa vào bếp và nói với bếp trưởng về vấn đề.

Fred: Table 5 does not want a well-done steak. He asked for medium. – Bàn 5 không muốn món bít tết nhừ. Ông ấy muốn vừa.

The chef prepared another steak. – Đầu bếp chuẩn bị món bít tết khác.

Fred took the meal to the table and apologized once again. – Fred mang bữa ăn đến bàn và xin lỗi lại lần nữa.

Fred: I’m sorry about this, sir. Thank you for your waiting. I hope this will be all right. – Tôi xin lỗi về việc này, thưa ngài. Cảm ơn vì đã đợi. Tôi hy vọng món này sẽ ổn.

Bài học tiếng Anh giao tiếp nhà hàng về cách đối phó với phàn nàn của khách hàng hy vọng đã cung cấp các kiến thức cần thiết đến bạn. Bạn hãy vận dụng các kiến thức được học thật tốt nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: