Danh mục
Tình huống nhắc nhở và khen ngợi – tiếng Anh văn phòng thông dụng

Tình huống nhắc nhở và khen ngợi – tiếng Anh văn phòng thông dụng


Nhân viên làm việc sẽ có lúc tốt, lúc không tốt, đó là khi người quản lý cần khen ngợi hoặc cảnh cáo để nhắc nhở nhân viên. Chính vì vậy, đây là tình huống tiếng Anh văn phòng thông dụng, có thể diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Bạn có thể theo dõi hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng sau đây cùng aroma!

tiếng Anh văn phòng thông dụng

I. Những lợi ích khi biết khen thưởng nhận viên đúng lúc

Là người quản lý, bạn cần phải biết kịp thời khen ngợi nhân viên, điều này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của của công ty nói chung và nhân viên nói riêng, đồng thời cũng tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

 1. Tăng động lực và tinh thần làm việc: những lời khen ngợi có thể làm tăng động lực và tinh thần làm việc của nhân viên. Nó giúp họ cảm thấy đánh giá và công bằng, tạo động lực để tiếp tục nỗ lực và cống hiến hơn.
 2. Xây dựng tinh thần đồng đội: lời khen sẽ tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thân thiện và hỗ trợ. Điều này có thể giúp xây dựng tinh thần đồng đội mạnh mẽ, tạo ra một đội nhóm hiệu quả và đồng thuận.
 3. Tăng cường sự tự tin: những lời khen thường đi kèm với việc công nhận thành công và nỗ lực cá nhân, từ đó tăng cường sự tự tin của nhân viên. Sự tự tin có thể làm cho họ làm việc hiệu quả hơn và đối mặt với thách thức một cách tích cực.
 4. Duy trì sự hài lòng và giữ chân nhân viên: lời khen là một phương tiện hiệu quả để giữ chân nhân viên. Khi họ cảm thấy nỗ lực của mình được đánh giá, họ có thể cảm thấy hài lòng và có khả năng cao họ sẽ ở lại tổ chức thay vì tìm kiếm cơ hội mới
 5. Giao tiếp hiệu quả: các câu khen ngợi bằng tiếng Anh tích cực giúp quản lý sẽ giúp giao tiếp hiệu quả với nhân viên hơn. Sự rõ ràng và tích cực trong thông điệp giúp truyền đạt ý kiến và mục tiêu một cách dễ dàng. 

II. Nhắc nhở nhân viên cũng là nghệ thuật của nhà quản lý

Ngoài việc khen thưởng thì nhắc nhở nhân viên kịp thời và chính xác với thái độ tích cực cũng thể hiện khả năng “dùng người” của nhà quản lý.

 1. Tạo nhận thức về mục tiêu và kỳ vọng: nhắc nhở nhân viên về mục tiêu và kỳ vọng giúp duy trì sự tập trung và sự hỗ trợ về mục tiêu tổ chức. Thông điệp của nhà quản lý cần rõ ràng và chính xác về những gì được mong đợi giúp nhân viên hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của họ.
 2. Xử lý vấn đề kịp thời: nhắc nhở nhân viên đúng lúc sẽ giúp cấp quản lý nhanh chóng xử lý vấn đề hiệu quả.  Điều này giúp ngăn chặn các vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn cũng như duy trì môi trường làm việc tích cực.
 3. Phát triển sự hiểu biết và nâng cao kỹ năng: nhắc nhở không chỉ là để chỉ ra sai lầm mà còn để giúp nhân viên phát triển. Sử dụng ngôn ngữ xây dựng và khuyến khích sẽ giúp họ cải thiện kỹ năng và trình độ của mình.

III. Học tiếng Anh qua đoạn hội thoại nhắc nhở và khen thưởng – tiếng Anh văn phòng thông dụng

Hội thoại 1: 

Khi khen thưởng hay nhắc nhở nhân viên bằng tiếng Anh thì sự chính xác và rõ ràng là rất quan trọng. Vì vậy, hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng sau đây sẽ thể hiện rõ với trường hợp này: khen thưởng Anna, nhắc nhở Tom về các sai phạm trong quá trình làm việc:

Paul: Good afternoon. – Xin chào.

Anna & Tom: Hi, good afternoon. – Xin chào.

Paul: Anna, Tom, room 301 please. Now. – Anna, Tom, vào phòng 301. Ngay bây giờ.

Anna: Oh dear. – Ôi trời ạ.

In room 301- Trong phòng 301

Paul: Well, Tom, Anna… Yesterday was not a great day. Two clients came in with serious complaints. Mrs Kumquat received a delivery of imitation bananas that were purple, not very convincing. And Mr Lime ordered grapefruits, but got pineapples. Tom. – À, Tom, Anna … Hôm qua không phải là một ngày tuyệt vời. Hai khách hàng đến với những khiếu nại nghiêm trọng. Bà Kumquat nhận được một loạt chuối giả màu tím, rất không thuyết phục. Và ông Lime gọi bưởi, nhưng lại nhận dứa. Tom.

Tom: Yes. – Vâng.

Paul: Were you responsible for these errors? – Anh có chịu trách nhiệm cho những lỗi này không?

Tom: Well… yes, but… – À … vâng, nhưng …

Paul: Look, mistakes happen. But it seems that Mrs Kumquat left our offices even angrier than when she came in and she says she will never use Tip Top Trading again. – Nhìn đi, những sai lầm đã xảy ra. Nhưng có vẻ như bà Kumquat đã rời khỏi văn phòng của chúng ta thậm chí còn giận dữ hơn khi bà ấy bước vào và bà ấy nói rằng bà ấy sẽ không bao giờ sử dụng Tip Top Trading nữa.

Tom: I tried my best. – Tôi đã cố hết sức.

Paul: Hmmm. I understand you told her to spray-paint the bananas and to ‘stop being such a miserable old witch’. – Hmmm. Tôi hiểu bạn nói với cô ấy để phun sơn chuối và ‘biểu hiện thật khổ sở’.

Tom: Yeah, well look, she’d been very rude to me. – Vâng, nhìn xem, bà ấy rất thô lỗ với tôi.

Paul: If you weren’t such a good salesman I would fire you for that. Anna. – Nếu anh không phải là một nhân viên kinh doanh giỏi, tôi sẽ sa thải anh vì điều đó. Anna.

Anna: Yes. – Vâng.

Paul: Well done. Not only was Mr Lime satisfied that his problem would be resolved, but we might even get some extra business from him, thanks to your Imperial Lemon proposal. – Làm tốt lắm. Không chỉ có ông Lime hài lòng rằng vấn đề của ông ta sẽ được giải quyết, nhưng chúng ta thậm chí có thể kiếm thêm một số mối hàng từ ông ấy, nhờ đề nghị về Chanh Hoàng gia của cô.

Anna: I hope so. – Tôi hy vọng vậy.

Paul: You were in a difficult situation and you handled it well. You remained calm, friendly and professional. So, great job. I’m really impressed. I’m going to… – Cô đang ở trong một tình huống khó khăn và cô xử lý nó rất tốt. Cô vẫn bình tĩnh, thân thiện và chuyên nghiệp. Vì vậy, làm tốt lắm. Tôi thực sự ấn tượng. Tôi sẽ …

(phone rings) – (chuông điện thoại)

Paul: Who’s that? Oh no. It’s a call from the USA. – Ai vậy? Ồ không. Đó là một cuộc gọi từ Mỹ.

Tom: Oh god! – Ôi trời!

Anna: What? – Cái gì?

Tom: It’s the boss! – Đó là ông chủ!

Anna: Whose boss? – Ông chủ của ai?

Tom: Ours! The big, big boss, based in America. – Của chúng ta! Ông chủ lớn, có trụ sở tại Mỹ.

Paul: Shhhh! (on the phone) Hellooo? Ah, good afternoon Mr Socrates, I mean, er- morning, ha ha, where you are it’s … yes, no, n-yes …. I’m not sure. Mrs Kumquat … did she? … well, it was very unfortunate …. purple, yes …. totally unacceptable …. I will. If you’d like I could …. Mr Socrates? Hello? Mr Socrates? Oh, he’s gone. Right where was I? Tom, great work. Anna, I’m disappointed. No, no, Anna, great work, I want you to take charge of the Imperial Lemon presentation. Tom, if you speak to a client like that again there will be disciplinary action. Mrs Kumquat was so angry she even emailed Mr Socrates. Ok, that’s it.

Shhhh! (nói chuyện điện thoại) Xin chào? À, chào buổi chiều, ông Socrates, ý tôi là, buổi sáng, ha ha, ông đang ở đâu vậy… vâng, không, n-vâng…. Tôi không chắc. Bà Kumquat … phải không? … Ừm, thật không may…. màu tím, vâng…. hoàn toàn không thể chấp nhận…. Tôi sẽ. Nếu ông muốn, tôi có thể…. Ông Socrates? Xin chào? Ông Socrates? Oh, ông ấy đã đi rồi. Tôi đã ở đâu vậy nhỉ? Tom, công việc tuyệt vời. Anna, tôi thất vọng. Không, không, Anna, công việc tuyệt vời, tôi muốn cô phụ trách bài thuyết trình về Chanh. Tom, nếu anh nói chuyện với một khách hàng như vậy một lần nữa sẽ có hành động kỷ luật. Bà Kumquat tức giận đến nỗi bà ấy thậm chí còn gửi email cho ông Socrates. Ok, đúng rồi.

(Một lát sau)

Paul: First thing tomorrow we need to sort this mess out. Tom, I want you to phone every single client and check the orders. Anna, you can go to the warehouse and find out what’s going on in there! – Điều đầu tiên vào ngày mai chúng ta cần phải làm là phân loại mớ hỗn độn này. Tom, tôi muốn bạn gọi điện cho mọi khách hàng lẻ và kiểm tra các đơn đặt hàng. Anna, cô có thể vào nhà kho và tìm xem chuyện gì đang xảy ra ở đó!

Các mẫu câu sử dụng để khen ngợi nhân viên trong công việc

Trong tiếng Anh văn phòng thông dụng, các mẫu câu sau sẽ giúp nhà quản lý khen ngợi nhân viên và khích lệ họ thật hiệu quả:

 • You were in a difficult situation and you handled it well. – Bạn đang ở trong một tình huống khó khăn và bạn xử lý nó tốt.
 • So, great job. I’m really impressed. – Vì vậy, công việc tuyệt vời. Tôi thực sự ấn tượng.
 • Well done. – Làm tốt.
 • You handled it well. – Bạn xử lý nó tốt.
 • Great job. – Làm tốt lắm.
 • I’m really impressed. – Tôi thực sự ấn tượng.
 • You remained calm, friendly and professional. – Bạn vẫn bình tĩnh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Hội thoại 2: 

Đoạn hội thoại tiếng Anh về tình huống khi người quản lý khen thưởng nhân viên: 

Manager (M): Good morning, everyone! I hope you’re all doing well today. I wanted to take a moment to recognize someone on the team who has been doing exceptional work lately. Tom, could you step forward for a moment?

Chào buổi sáng, mọi người! Hy vọng mọi người đều có một ngày tốt lành. Tôi muốn dành một chút thời gian để công nhận một người trong nhóm đã làm việc xuất sắc gần đây. Tom, có thể bạn bước lên một lát được không?

Tom (T): Sure, thank you.

Chắc chắn, cảm ơn.

M: Tom, your dedication and hard work have not gone unnoticed. Your recent project on improving customer satisfaction has been outstanding. The feedback from clients has been overwhelmingly positive, and your efforts have significantly contributed to the success of the team. We appreciate your commitment to excellence.

Tom, sự tận tâm và làm việc chăm chỉ của bạn đã không bị bỏ qua. Dự án gần đây của bạn về cải thiện sự hài lòng của khách hàng đã là một thành công xuất sắc. Phản hồi từ khách hàng rất tích cực, và sự nỗ lực của bạn đã góp phần lớn vào thành công của nhóm. Chúng tôi đánh giá cao cam kết của bạn đối với sự xuất sắc.

T: Thank you so much, I really appreciate that.

Cảm ơn rất nhiều, tôi thật sự đánh giá điều đó.

M: As a token of our appreciation, the company would like to present you with this certificate of recognition and a gift card to your favorite restaurant. We believe it’s important to acknowledge and reward exceptional performance. Keep up the great work, Tom!

Như một biểu hiện của sự đánh giá của chúng tôi, công ty muốn trao cho bạn chiếc giấy khen này và một thẻ quà tặng cho nhà hàng yêu thích của bạn. Chúng tôi tin rằng việc công nhận và đền đáp hiệu suất xuất sắc là rất quan trọng. Tiếp tục công việc tuyệt vời, Tom!

T: Wow, I’m truly honored. Thank you, everyone!

Wow, tôi thật sự rất tôn kính. Cảm ơn mọi người!

M: It’s well-deserved, Tom. Your dedication sets a high standard for the rest of the team, and we look forward to seeing more of your great work in the future. Congratulations once again!

Đó là xứng đáng, Tom. Sự tận tâm của bạn thiết lập một tiêu chuẩn cao cho toàn bộ nhóm, và chúng tôi mong đợi sẽ thấy nhiều công việc tuyệt vời khác của bạn trong tương lai. Chúc mừng một lần nữa!

T: Thanks again, I’ll continue to give my best.

Cảm ơn mọi người, tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình.

Hội thoại 3: 

Đoạn hội thoại tiếng Anh về tình huống khi người quản lý nhắc nhở nhân viên: 

Manager (M): Hello, team! I hope everyone is having a good day. I’d like to take a moment to address something important. As you know, we value open communication and continuous improvement here.

Chào các bạn trong nhóm! Hy vọng mọi người đang có một ngày tốt lành. Tôi muốn dành chút thời gian để thảo luận về một vấn đề quan trọng. Như các bạn đã biết, chúng tôi coi trọng sự giao tiếp mở cửa và sự cải tiến liên tục ở đây.

Anna (A): Sure, what’s up?

Dĩ nhiên, có chuyện gì vậy?

M: Well, I’ve noticed a slight dip in punctuality with our project deadlines recently. I want to emphasize that we’re all working hard, but meeting our timelines is crucial for the success of the team.

Như bạn đã biết, tôi đã nhận thấy sự suy giảm nhỏ về tính đúng giờ với các hạn chót dự án gần đây. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đều đang làm việc chăm chỉ, nhưng việc tuân thủ tiến độ là quan trọng để đảm bảo sự thành công của nhóm.

Jake (J): I apologize if I’ve contributed to that, and I’ll make sure to improve.

Tôi xin lỗi nếu đã góp phần vào điều đó, và tôi sẽ đảm bảo cải thiện.

M: Thanks, Jake. I appreciate your willingness to address this. And I want to highlight that this is not about blame; it’s about finding solutions together. Punctuality is essential for our projects to run smoothly.

Cảm ơn, Jake. Tôi đánh giá cao sự sẵn lòng của bạn để giải quyết vấn đề này. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng điều này không phải là về việc đổ lỗi; đây là về việc tìm giải pháp cùng nhau. Sự đúng giờ là rất quan trọng để dự án của chúng ta diễn ra suôn sẻ.

Sara (S): I agree. What can we do to get back on track?

Tôi đồng ý. Chúng ta có thể làm gì để quay lại đúng hướng?

M: Great question, Sara. One suggestion is for each of us to review our project timelines and assess whether they are realistic. If adjustments are needed, let’s discuss them as a team. Additionally, if anyone is facing challenges or needs extra support, please don’t hesitate to reach out.

Câu hỏi tốt, Sara. Một gợi ý là mỗi người chúng ta xem xét lại lịch trình dự án của mình và đánh giá xem chúng có thực tế không. Nếu cần điều chỉnh, hãy thảo luận với nhau. Ngoài ra, nếu có ai đang gặp khó khăn hoặc cần hỗ trợ thêm, đừng ngần ngại liên hệ.

Tom (T): I appreciate the reminder, and I’ll make sure to double-check my timelines.

Tôi đánh giá lời nhắc nhở, và tôi sẽ đảm bảo kiểm tra lại các hạn chót của mình.

M: Thank you, Tom. Remember, this is an opportunity for growth and improvement. We’re a strong team, and I believe that by addressing this together, we’ll become even more efficient.

Cảm ơn bạn, Tom. Hãy nhớ, đây là cơ hội để phát triển và cải tiến. Chúng ta là một nhóm mạnh mẽ, và tôi tin rằng bằng cách giải quyết này cùng nhau, chúng ta sẽ trở nên hiệu quả hơn.

A: Absolutely, let’s work together to ensure we meet our deadlines and maintain the high standards we’ve set for ourselves.

Chính xác, hãy cùng nhau làm việc để đảm bảo chúng ta đạt đến các hạn chót và duy trì các tiêu chuẩn cao mà chúng ta đã đặt ra.

M: That’s the spirit, Anna! I have full confidence in each of you, and I know we can overcome any challenges that come our way. Let’s keep the positive momentum going. If anyone has further suggestions or concerns, my door is always open.

Chính xác là tinh thần đó, Anna! Tôi tin tưởng đầy đủ vào mỗi người bạn và tôi biết rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức. Hãy duy trì đà tích cực này. Nếu ai có thêm đề xuất hoặc lo ngại, cửa của tôi luôn mở.

J: Thanks for the guidance, and I appreciate the positive approach.

Cảm ơn vì sự hướng dẫn, và tôi đánh giá sự tiếp cận tích cực này.

M: You’re welcome, Jake. Let’s continue to support each other and strive for success as a team.

Không có gì, Jake. Hãy tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau và hướng đến sự thành công như một nhóm.

Các mẫu câu và hội thoại tiếng anh văn phòng thông dụng trên đây được chia sẻ để giúp bạn có thể nhắc nhở và động viên, khen ngợi nhân viên kịp thời. Hãy vận dụng tốt và bạn sẽ trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp!

Xem thêm:

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content