Danh mục
Tình huống nhắc nhở và khen ngợi – tiếng Anh văn phòng thông dụng

Tình huống nhắc nhở và khen ngợi – tiếng Anh văn phòng thông dụng


Nhân viên làm việc sẽ có lúc tốt, lúc không tốt, đó là khi người quản lý cần khen ngợi hoặc cảnh cáo để nhắc nhở nhân viên. Chính vì vậy, đây là tình huống tiếng Anh văn phòng thông dụng, có thể diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Bạn có thể theo dõi hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng sau đây cùng aroma!

tiếng Anh văn phòng thông dụng

Hội thoại nhắc nhở và khen thưởng – tiếng Anh văn phòng thông dụng

Hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng thông dụng sau đây sẽ thể hiện rõ với trường hợp này: khen thưởng Anna, nhắc nhở Tom về các sai phạm trong quá trình làm việc:

Paul: Good afternoon. – Xin chào.

Anna & Tom: Hi, good afternoon. – Xin chào.

Paul: Anna, Tom, room 301 please. Now. – Anna, Tom, vào phòng 301. Ngay bây giờ.

Anna: Oh dear. – Ôi trời ạ.

In room 301- Trong phòng 301

Paul: Well, Tom, Anna… Yesterday was not a great day. Two clients came in with serious complaints. Mrs Kumquat received a delivery of imitation bananas that were purple, not very convincing. And Mr Lime ordered grapefruits, but got pineapples. Tom. – À, Tom, Anna … Hôm qua không phải là một ngày tuyệt vời. Hai khách hàng đến với những khiếu nại nghiêm trọng. Bà Kumquat nhận được một loạt chuối giả màu tím, rất không thuyết phục. Và ông Lime gọi bưởi, nhưng lại nhận dứa. Tom.

Tom: Yes. – Vâng.

Paul: Were you responsible for these errors? – Anh có chịu trách nhiệm cho những lỗi này không?

Tom: Well… yes, but… – À … vâng, nhưng …

Paul: Look, mistakes happen. But it seems that Mrs Kumquat left our offices even angrier than when she came in and she says she will never use Tip Top Trading again. – Nhìn đi, những sai lầm đã xảy ra. Nhưng có vẻ như bà Kumquat đã rời khỏi văn phòng của chúng ta thậm chí còn giận dữ hơn khi bà ấy bước vào và bà ấy nói rằng bà ấy sẽ không bao giờ sử dụng Tip Top Trading nữa.

Tom: I tried my best. – Tôi đã cố hết sức.

Paul: Hmmm. I understand you told her to spray-paint the bananas and to ‘stop being such a miserable old witch’. – Hmmm. Tôi hiểu bạn nói với cô ấy để phun sơn chuối và ‘biểu hiện thật khổ sở’.

Tom: Yeah, well look, she’d been very rude to me. – Vâng, nhìn xem, bà ấy rất thô lỗ với tôi.

Paul: If you weren’t such a good salesman I would fire you for that. Anna. – Nếu anh không phải là một nhân viên kinh doanh giỏi, tôi sẽ sa thải anh vì điều đó. Anna.

Anna: Yes. – Vâng.

Paul: Well done. Not only was Mr Lime satisfied that his problem would be resolved, but we might even get some extra business from him, thanks to your Imperial Lemon proposal. – Làm tốt lắm. Không chỉ có ông Lime hài lòng rằng vấn đề của ông ta sẽ được giải quyết, nhưng chúng ta thậm chí có thể kiếm thêm một số mối hàng từ ông ấy, nhờ đề nghị về Chanh Hoàng gia của cô.

Anna: I hope so. – Tôi hy vọng vậy.

Paul: You were in a difficult situation and you handled it well. You remained calm, friendly and professional. So, great job. I’m really impressed. I’m going to… – Cô đang ở trong một tình huống khó khăn và cô xử lý nó rất tốt. Cô vẫn bình tĩnh, thân thiện và chuyên nghiệp. Vì vậy, làm tốt lắm. Tôi thực sự ấn tượng. Tôi sẽ …

(phone rings) – (chuông điện thoại)

Paul: Who’s that? Oh no. It’s a call from the USA. – Ai vậy? Ồ không. Đó là một cuộc gọi từ Mỹ.

Tom: Oh god! – Ôi trời!

Anna: What? – Cái gì?

Tom: It’s the boss! – Đó là ông chủ!

Anna: Whose boss? – Ông chủ của ai?

Tom: Ours! The big, big boss, based in America. – Của chúng ta! Ông chủ lớn, có trụ sở tại Mỹ.

Paul: Shhhh! (on the phone) Hellooo? Ah, good afternoon Mr Socrates, I mean, er- morning, ha ha, where you are it’s … yes, no, n-yes …. I’m not sure. Mrs Kumquat … did she? … well, it was very unfortunate …. purple, yes …. totally unacceptable …. I will. If you’d like I could …. Mr Socrates? Hello? Mr Socrates? Oh, he’s gone. Right where was I? Tom, great work. Anna, I’m disappointed. No, no, Anna, great work, I want you to take charge of the Imperial Lemon presentation. Tom, if you speak to a client like that again there will be disciplinary action. Mrs Kumquat was so angry she even emailed Mr Socrates. Ok, that’s it. – Shhhh! (nói chuyện điện thoại) Xin chào? À, chào buổi chiều, ông Socrates, ý tôi là, buổi sáng, ha ha, ông đang ở đâu vậy… vâng, không, n-vâng…. Tôi không chắc. Bà Kumquat … phải không? … Ừm, thật không may…. màu tím, vâng…. hoàn toàn không thể chấp nhận…. Tôi sẽ. Nếu ông muốn, tôi có thể…. Ông Socrates? Xin chào? Ông Socrates? Oh, ông ấy đã đi rồi. Tôi đã ở đâu vậy nhỉ? Tom, công việc tuyệt vời. Anna, tôi thất vọng. Không, không, Anna, công việc tuyệt vời, tôi muốn cô phụ trách bài thuyết trình về Chanh. Tom, nếu anh nói chuyện với một khách hàng như vậy một lần nữa sẽ có hành động kỷ luật. Bà Kumquat tức giận đến nỗi bà ấy thậm chí còn gửi email cho ông Socrates. Ok, đúng rồi.

(Một lát sau)

Paul: First thing tomorrow we need to sort this mess out. Tom, I want you to phone every single client and check the orders. Anna, you can go to the warehouse and find out what’s going on in there! – Điều đầu tiên vào ngày mai chúng ta cần phải làm là phân loại mớ hỗn độn này. Tom, tôi muốn bạn gọi điện cho mọi khách hàng lẻ và kiểm tra các đơn đặt hàng. Anna, cô có thể vào nhà kho và tìm xem chuyện gì đang xảy ra ở đó!

Các mẫu câu sử dụng để khen ngợi nhân viên trong công việc

Trong tiếng Anh văn phòng thông dụng, các mẫu câu sau sẽ giúp nhà quản lý khen ngợi nhân viên và khích lệ họ thật hiệu quả:

  • You were in a difficult situation and you handled it well. – Bạn đang ở trong một tình huống khó khăn và bạn xử lý nó tốt.
  • So, great job. I’m really impressed. – Vì vậy, công việc tuyệt vời. Tôi thực sự ấn tượng.
  • Well done. – Làm tốt.
  • You handled it well. – Bạn xử lý nó tốt.
  • Great job. – Làm tốt lắm.
  • I’m really impressed. – Tôi thực sự ấn tượng.
  • You remained calm, friendly and professional. – Bạn vẫn bình tĩnh, thân thiện và chuyên nghiệp.

Các mẫu câu và hội thoại tieng anh van phong thong dung trên đây được chia sẻ để giúp bạn có thể nhắc nhở và động viên, khen ngợi nhân viên kịp thời. Hãy vận dụng tốt và bạn sẽ trở thành một nhà quản lý chuyên nghiệp!

Xem thêm:

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content