Danh mục
Bài luận tiếng Anh về nghề công an súc tích

Bài luận tiếng Anh về nghề công an súc tích


Viết luận về một nghề nghiệp cụ thể là một tình huống khá thường gặp trong các bài kiểm tra hay các kì thi quan trọng. Để làm tốt những dạng bài này, bạn cần có những hiểu biết nhất định về nghề nghiệp đó. Trong bài viết này, aroma giới thiệu đến bạn bài luận tiếng Anh về nghề công an nhé.

 Bai luan tieng anh ve nghe cong an

Bài luận tiếng Anh về nghề công an

Police is not just the principle executor of the laws but also the primary keeper of peace and order. Its functions include enforcing the laws, enacted by the legislature as well as the decisions of the court, besides, of course, preventing crime.

Police officers have a lot of authority in society and they are very important people for enforcing the law and ensuring the safety.

Police officer is an official employee of the police force. “Police officers help to prevent crime and disorder, and uphold the law”.

A decision to become a police officer is not an easy one. Not only because it involves a lot of risky and dangerous situations, but because it puts a great responsibility on you. Being a police officer is not just a job, even though you have salary.

You definitely have to think hard before you take a decision. It’s well known that many young people’s police officer’s carriers end soon after they get started. “When young men and women begin their law enforcement careers as police officers, they have no idea just how many pitfalls lay before them. Too many new police officers listen to bad advice, and they develop bad working habits”.

Moreover, to become a police officer you have to meet a number of essentially important requirements which are, for example, to be physically available for those kinds of activities that being a police force employee must perform. All your abilities and skills are thoroughly checked, since your level of competence and the quality of your performance will probably result in human life rescuing.

If thinking about future prospects, “employment of police is expected to increase about as fast as the average for all occupations through 2020. This is because people are concerned about crime and safety”. And probably, that’s a change for the better.

Bài dịch:

Công an không chỉ là người thực thi nguyên tắc của pháp luật mà còn là người giữ gìn hòa bình và trật tự. Các chức năng của họ bao gồm thực thi pháp luật, được ban hành bởi cơ quan lập pháp cũng như các quyết định của tòa án, ngoài ra, tất nhiên còn ngăn ngừa tội phạm.

Công an có nhiều thẩm quyền trong xã hội và họ là những người rất quan trọng để thực thi pháp luật và đảm bảo an toàn.

Công an viên là một nhân viên chính thức của lực lượng giữ gìn trật tự. “Công an giúp ngăn ngừa tội phạm và tình trạng mất trật tự, và duy trì luật pháp”.

Quyết định trở thành công an không phải là một quyết định dễ dàng. Không chỉ vì nó liên quan đến rất nhiều tình huống rủi ro và nguy hiểm, mà bởi vì nó đặt ra cho bạn một trách nhiệm rất lớn. Là một sĩ quan công an không chỉ là một công việc, mặc dù bạn có tiền lương.

Bạn chắc chắn phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Rất nhiều người biết rằng: sự nghiệp của nhiều công an trẻ đã kết thúc sớm ngay sau khi họ vừa bắt đầu. “Khi những người đàn ông và phụ nữ trẻ bắt đầu sự nghiệp thực thi pháp luật của họ với tư cách là công an, họ không biết có bao nhiêu cạm bẫy trước mắt họ. Quá nhiều công an mới lắng nghe lời khuyên tệ hại, và họ phát triển những thói quen làm việc xấu”.

Hơn nữa, để trở thành một sĩ quan công an, bạn phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản quan trọng, ví dụ, có khả năng thể chất cho những loại hoạt động mà một công an phải làm. Tất cả khả năng và kỹ năng của bạn được kiểm tra kỹ lưỡng, vì trình độ năng lực của bạn và chất lượng làm của bạn sẽ có thể dẫn đến cứu sống con người.

Nếu suy nghĩ về triển vọng tương lai, “việc làm của công an dự kiến sẽ tăng nhanh hơn mức trung bình cho tất cả các nghề nghiệp đến năm 2020. Đây là lí do vì sao mọi người quan tâm đến tội phạm và an toàn”. Và có lẽ, đó là một sự thay đổi cho tốt hơn.

Nghề công an mang tính đặc thù cao nên sẽ tương đối khó triển khai ý nếu bạn không tìm hiểu kĩ. Với bai luan tieng anh ve nghe cong an này, hi vọng bạn đã có được những kiến thức tham khảo bổ ích. Chúc bạn học học tốt!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content