Danh mục
Phỏng vấn nhân viên kinh doanh – Tiếng Anh giao tiếp công sở (P2)

Phỏng vấn nhân viên kinh doanh – Tiếng Anh giao tiếp công sở (P2)


Với bài học hôm trước, bạn chắc hẳn dễ dàng nhận thấy Anna đang lúng túng với câu hỏi của Paul, người phụ trách phỏng vấn. Cô ấy sẽ tiếp tục cuộc phỏng vấn ra sao và sử dụng tiếng Anh giao tiếp công sở như thế nào? Bạn hãy cùng AROMA – TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM  tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn này nhé!

Phong-van-nhan-vien-kinh-doanh-tieng-anh-giao-tiep-cong-so-p2

Phỏng vấn nhân viên kinh doanh – Tiếng Anh giao tiếp công sở (P2)

Tiếp tục đoạn hội thoại phỏng vấn bằng tiếng Anh, Anna sẽ trả lời câu hỏi của Paul:

Anna: I am… Well, I really, really want this job and I am willing to work very hard if I get it. – Tôi … Vâng, tôi thực sự, thực sự muốn công việc này và tôi sẵn sàng làm việc rất chăm chỉ nếu tôi được nhận

Paul: So you’re very motivated, then? – Vì vậy, cô rất năng động?

Anna: Motivated! Yes, that’s it. I am really motivated. – Năng động! Vâng, đúng vậy. Tôi thực sự năng động.

Paul: Good! Why? – Tốt! Tại sao?

Anna: Firstly! – Đầu tiên!

Paul: Firstly…? – Đầu tiên…?

Anna: Firstly, this job is an ideal match for my skills and experience: I’ve spent several years working in sales and I get on with people easily. Well, I mean, apart from the ones I don’t like, of course. Secondly, I know Tip Top Trading is one of the fastest-growing companies in London, and I want to be part of that. – Thứ nhất, công việc này là một sự kết hợp lý tưởng cho các kỹ năng và kinh nghiệm của tôi: Tôi đã dành nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bán hàng và tôi tạo dựng mối quan hệ với mọi người một cách dễ dàng. Ý tôi là, tất nhiên ngoài những người tôi không thích. Thứ hai, tôi biết Tip Top Trading là một trong những công ty phát triển nhanh nhất ở London và tôi muốn trở thành một phần trong đó.

Paul: That’s absolutely right. Tip Top Trading is the fastest-growing company in the plastic fruit sector. But enough about the company; this is all about you, Annabel. – Điều đó hoàn toàn đúng. Tip Top Trading là công ty phát triển nhanh nhất trong ngành trái cây nhựa. Nhưng để đầy đủ về công ty thôi; đây là tất cả về bạn hả, Annabel.

Anna: Anna. – Anna

Paul: Sorry, Anna. Where were we? – Xin lỗi, Anna. Chúng ta đến đâu rồi?

Anna: Well, I said that firstly, this job is an ideal match for my skills and experience, secondly, the company is growing fast… and… and… above all… the reason I want this job is… – Vâng, tôi đã nói trước hết, công việc này là một sự kết hợp lý tưởng cho kỹ năng và kinh nghiệm của tôi, thứ hai, công ty đang phát triển nhanh chóng … và … và … trên tất cả … lý do tôi muốn công việc này là …

Paul: Yes? (knock on the door) Denise! Is everything alright? – Vâng? (tiếng gõ cửa) Denise! Mọi việc ổn chứ?

Denise: No Paul, it’s not. Everything is not OK! – Không Paul, không phải. Mọi thứ đều không ổn!

Paul: You look pale. Here, sit down. – Anh trông nhợt nhạt quá. Lại đây, ngồi xuống nào..

Denise: Well, it’s terrible… I don’t know what to do!  – Ồ, thật khủng khiếp … Tôi không biết phải làm gì!

Paul: So what’s the matter, Denise? – Vì vậy, vấn đề là gì thế, Denise?

Denise: You know the PowerPoint presentation? – Anh biết bản thuyết trình Powerpoint chứ?

Paul: The one we’ve been preparing for the last two months? – Cái mà chúng ta đã chuẩn bị trong hai tháng qua đúng không?

Denise: Yes. – Vâng.

Paul: The one that’s very, very important and that we need this afternoon? – Cái đó rất, rất quan trọng và chúng ta cần chiều nay đúng không?

Denise: That one. – Cái đó đấy.

Paul: Aha. – Aha

Denise: We’ve lost everything! – Chúng ta đã mất mọi thứ!

Paul: No! – Không!

Denise: I had it on a USB stick, to transfer it, but the stick has vanished! – Tôi đã cho nó vào một cái USB, để chuyển nó vào, nhưng cái USB đã biến mất!

Paul: But don’t you have it saved on your computer? – Nhưng anh không lưu nó trên máy tính của anh à?

Denise: No, it was taking up a lot of space, so I deleted it. – Không, nó chiếm rất nhiều bộ nhớ, vì vậy tôi đã xóa nó.

Paul: So you have lost the only copy we have. – Vì vậy, anh đã làm mất bản sao duy nhất chúng ta có.

Denise: Yes. – Vâng.

Anna: Can I make a suggestion? – Tôi có thể nêu một gợi ý được không?

Paul: Yes, please do! – Được!

Anna: Why don’t you try looking in your recycle bin? It might still be there. – Tại sao anh không thử tìm trong thùng rác? Nó vẫn có thể ở đó.

Denise: I did. It isn’t. – Tôi đã làm rồi. Nó không phải có.

Anna: Have you tried asking your colleagues if they’ve seen the memory stick? – Anh đã thử hỏi các đồng nghiệp của bạn liệu họ đã nhìn thấy cái USB lưu lại không?

Denise: I did. They haven’t. – Tôi đã hỏi. Họ không biết.

Anna: How about looking through your rubbish bin to see if you threw it away by mistake? – Còn về kiểm tra thùng rác của anh liệu anh có ném nó đi do nhầm lẫn không?

Denise: (getting shirty) I don’t do silly things like that! – (Nổi giận) Tôi không làm những điều ngớ ngẩn như thế!

Paul: All very sensible suggestions, Anna, thank you. – Tất cả những gợi ý rất hợp lý, Anna, cảm ơn cô.

Anna: Maybe I could do a big office search for you…? I’m good at finding things. – Có lẽ tôi có thể tìm kiếm văn phòng cho anh …? Tôi giỏi tìm mọi thứ.

Denise: There are confidential documents in this office – non-staff are not allowed to see them. – Có những tài liệu mật trong văn phòng này – không phải nhân viên thì không được phép xem chúng.

Paul: Now, now Denise. Why don’t you drink up that nice tea? – Bây giờ, bây giờ Denise. Tại sao bạn không uống cạn chén trà ngon này?

Anna: I have an idea! Did you ever email the presentation to anyone? – Tôi có ý này! Anh đã gửi bản thuyết trình qua email cho bất kỳ ai chưa?

Paul: Golly gosh, you did, Denise! You emailed it to me to proof-read. It’ll be in my inbox somewhere. Good thinking Anna! – Ô, anh đã làm, Denise! Anh đã gửi email cho tôi để đọc duyệt. Nó sẽ ở đâu đó trong hộp thư đến của tôi. Giỏi lắm, Anna!

Denise: I was just about to suggest that myself. – Tôi chỉ đề nghị ý kiến của bản thân mình thôi.

Paul: Problem solved. Thank you Anna! – Đã giải quyết vấn đề. Cảm ơn cô Anna!

Anna: Pleasure. – Rất hân hạnh.

Paul: Right, now please leave us Denise. Anna and I will continue our interview. Would you like a biscuit Anna? – Phải, giờ hãy để chúng tôi tiếp tục, Denise. Anna và tôi sẽ tiếp tục cuộc phỏng vấn. Cô có muốn một chiếc bánh quy không, Anna?

Anna: Thank you. Oh, what’s that? – Cảm ơn anh. Ô .. cái đó là gì thế?

Paul: Oh golly gosh, the USB stick! It was mixed in with the plate of biscuits that Denise brought in. – Ôi trời, thanh USB! Nó bị để lẫn với đĩa bánh quy mà Denise mang vào.

Anna: It’s wet. – Nó ướt rồi.

Paul: Yes, I think maybe I stirred my tea with it at one point. Oh well. Now, where were we…? My goodness, it’s 11 o’clock! I have a meeting right now! I’m afraid I’m going to have to go. But I’ve made my mind up about you anyway. I suppose you’d like to know if you’ve got the job? – Vâng, tôi nghĩ có lẽ tôi đã khuấy trà của mình bằng nó. Oh well. Bây giờ, chúng ta ở đâu rồi …? Trời ơi, đã 11 giờ rồi! Tôi có một cuộc họp ngay bây giờ! Tôi e rằng tôi phải đi rồi. Nhưng dù sao tôi vẫn nghĩ về cô. Tôi cho rằng cô muốn biết nếu cô có được nhận cho công việc?

Anna: Yes please! – Vâng!

Paul: Anna, we need someone who can think on her feet and who is a first-rate person. Someone who sees solutions, not problems… someone like you! So if you want the job, it’s yours!- Anna, chúng ta cần một người có thể tự suy nghĩ và ai là một người xuất sắc nhất. Ai đó nhìn thấy giải pháp, không phải vấn đề … ai đó giống cô! Vì vậy, nếu bạn muốn công việc, đó là của cô!

Anna: I would definitely like the job! Thank you! – Tôi chắc chắn sẽ thích công việc này! Cảm ơn anh!

Với buổi phỏng vấn hôm nay, Anna đã thể hiện năng lực xuất sắc cùng kĩ năng vượt trội của mình. Chính vì vậy, cô ấy đã được nhận làm việc. Bạn có tự tin với vốn tieng anh giao tiep cong so và thể hiện kỹ năng của mình giống như doan hoi thoai phong van bang tieng anh trên đây?

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content