Danh mục
Tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong hợp đồng quốc tế

Tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong hợp đồng quốc tế


Tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại đóng vai trò thiết yếu trong các giao dịch, đàm phán quốc tế. Đây là kỹ năng bắt buộc phải có với người đi làm không chỉ trong ngành luật mà còn cả trong các ngành kinh tế, thương mại.

Tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong hợp đồng quốc tế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong hợp đồng quốc tế

Khi làm việc trong môi trường quốc tế, các mẫu hợp đồng tiếng Anh thương mại có thể sẽ tham chiếu các bộ luật thương mại quốc tế khác nhau, tùy vào thỏa thuận giữa 2 bên, chính vì thế, khó có thể có được một mẫu hợp đồng tiếng Anh thương mại cố định cho tất cả các giao dịch.

Tuy nhiên, nhìn chung, một hợp đồng quốc tế thường gồm những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại sau:

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại tổng quát:

 1. Be in the process of: trong tiến trình
 2. Job opening: công việc đang được tuyển dụng
 3. Keep an open mind: sẵn sàng học hỏi, tiếp thu
 4. Take the floor: phát biểu ý kiến
 5. Impeach: đặt vấn đề
 6. Stock market: thị trường chứng khoán
 7. Transaction: thương vụ, giao dịch
 8. Income = revenue: doanh thu
 9. Emergency supplies: nguồn hàng khẩn cấp
 10. provisions applied: điều khoản áp dụng
 11. port: cảng hàng hóa
 12. arbitrator: trọng tài
 13. appendix: phụ lục
 14. purchase contract: hợp đồng mua bán hàng hóa
 15. other provisions: những điều khoản khác
 16. commercial term : thuật ngữ thương mại
 17. certificate of origin: chứng nhận xuất xứ (của hàng hóa)
 18. buyer’s choice: sư lựa chọn của bên mua
 19. consumer market: thị trường tiêu thụ
 20. modified: sửa đổi
 21. breach of contract: vi phạm hợp đồng
 22. appropriate rates: tỉ lệ tương ứng
 23. other incomes: các nguồn thu nhập khác
 24. modification of contract: sửa đổi hợp đồng
 25. investment lisence: giấy phép đầu tư
 26. decree: nghị định
 27. circulars: thông tư
 28. decision of establishment: quyết định thành lập
 29. trade registration certificate: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 30. head office: trụ sở chính
 31. the contents in contract: nội dung được nêu trong hợp đồng
 32. the bargained parties: các bên giao kết hợp đồng
 33. date of issue: ngày cấp/ngày phát hành
 34. the certificate of land ownership: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 35. the certificate of flat ownership: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 36. law consequence: hậu quả pháp lý
 37. legal benefit: lợi ích hợp pháp
 38. the ban of law: điều cấm của pháp luật
 39. the notary public: công chứng viên
 40. pleading: tranh tụng
 41. lawsuit: vụ kiện
 42. defedant: bị đơn
 43. plaintiff: nguyên đơn
 44. Ordinance: pháp lệnh
 45. economic arbitrator: trọng tài kinh tế
 46. complaints related to: những khiếu nại liên quan đến….
 47. letter of authority: giấy ủy quyền
 48. reconcilation : hòa giải
 49. name of company: tên doanh nghiệp
 50. deploying: bố trí, triển khai
 51. civil code: bộ luật dân sự
 52. Code of Civil Procedure: Bộ luật tố tụng dân sự
 53. the transfer conditions: điều kiện chuyển nhượng, thế chấp
 54. Representative office: Văn phòng đại diện
 55. trade service lisence: giấy phép kinh doanh dịch vụ
 56. abbreviated name: tên viết tắt
 57. name of company = enterprise’ name: tên doanh nghiệp
 58. documents of guiding the implementation: các văn bản hướng dẫn thi hành
 59. amendments and additions: sửa đổi và bổ sung
 60. the same value: có giá trị như nhau
 61. liquidation: thanh lý
 62. the guarantee fees: phí bảo lãnh
 63. place of work: nơi làm việc
 64. type of work: loại công việc
 65. probation time: thời gian thử việc
 66. in accordance with law: theo quy định của pháp luật
 67. take responsbilities for: chịu trách nhiệm
 68. rights and obligations: quyền và nghĩa vụ
 69. other cost: chi phí khác
 70. in cheque: chuyển khoản
 71. in the scale: trong phạm vi
 72. from the day: kể từ ngày
 73. did not have effect any more: không còn hiệu lực nữa
 74. mortgage contract of land use right: hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
 75. mortgagee: bên nhận thế chấp
 76. mortgage: bên thế chấp
 77. type of land: loại đất
 78. Commitment = pledgement: cam kết
 79. qualification: trình độ chuyên môn
 80. appendix of the contract: phụ lục hợp đồng
 81. economic contract: hợp đồng kinh tế
 82. stipulate: quy định
 83. investor: chủ đầu tư
 84. letter of proxy = letter of authority: giấy ủy quyền
 85. represented by: đại diện là, được đại diện bởi
 86. preciseness: chắc chắn
 87. phase: khâu, giai đoạn
 88. assign: người thừa kế, giao, phân công
 89. trading lisence: giấy phép kinh doanh
 90. the currency using to pay: đồng tiền dùng để thanh toán
 91. method of payment: phương thức thanh toán
 92. as agreed: như đã thỏa thuận
 93. the law regulation: theo quy định của pháp luật
 94. at all cost: bằng mọi giá
 95. performing the work as authorized: thực hiện công việc theo ủy quyền
 96. the last term: điều khoản cuối cùng
 97. at the time of notarizing: tại thời điểm công chứng
 98. the third party=the third person: bên thứ 3
 99. end the contract: chấm dứt hợp đồng
 100. singboard: bảng hiệu
 101. consiger: bên giao hàng
 102. consigee: bên nhận hàng
 103. the following terms: các điều khoản sau
 104. according to statistics: theo số liệu thống kê
 105. according to estimation: theo ước tính
 106. according to survey data: theo số liệu điều tra, theo số liệu khảo sát
 107. within the authority scale: trong phạm vi ủy quyền
 108. is there are any dispute: nếu có tranh chấp
 109. the rate of progress and results: tiến độ và kết quả thực hiện công việc
 110. company’s charter: điều lệ của công ty
 111. business activity: hoạt động kinh doanh
 112. payment ability: khả năng chi trả, khả năng thanh toán
 113. other service: các dịch vụ khác
 114. incurring: phát sinh
 115. constant=consecutive: liên tục
 116. other agreement: các thỏa thuận khác
 117. the business line: ngành nghề kinh doanh
 118. actual market transaction: giao dịch thực tế trên thị trường

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

 1. the mortgaged land area: diện tích đất đem thế chấp
 2. the amount of loan: số tiền vay
 3. in word: bằng chữ
 4. in number: bằng số
 5. total mortgage value: tổng giá trị tài sản thế chấp
 6. mode of payment: phương thức thanh toán
 7. the deadline of clearing debt: thời hạn trả nợ
 8. market value: giá thị trường
 9. single property: tài sản riêng biệt
 10. similar property: tài sản tương tự

Trên đây là những từ vựng tieng anh chuyen nganh luật thương mại căn bản mà bạn cần nắm vững khi học tiếng Anh chuyên ngành luật, kinh tế, thương mại. Tuy nhiên, chỉ học từ vựng thôi là chưa đủ, để ứng dụng tiếng Anh chuyên ngành luật thương mại trong công việc một cách hiệu quả, bạn cần học cách sử dụng mẫu câu, soạn thảo các văn bản chuyên ngành, giao tiếp và đàm phán với người bản xứ. Những kiến thức trên khó mà học được từ các chương trình học tiếng Anh thông thường mà cần giáo trình riêng và sự hướng dẫn bài bản từ những giảng viên giàu kinh nghiệm đào tạo cho người đi làm. Aroma tự tin đáp ứng tất cả những yếu tố ấy. Hãy để lại thông tin liên lạc để nhận được tư vấn lộ trình học tiếng Anh dành riêng cho người đi làm hoàn toàn miễn phí nhé!

Xem thêm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN: