Danh mục
Bài viết giới thiệu bản thân hài hước bằng tiếng Anh

Bài viết giới thiệu bản thân hài hước bằng tiếng Anh


Giới thiệu bản thân đã trở thành một chủ đề khá quen thuộc trong giao tiếp thường ngày cũng như trong các kì thi quan trọng. Vẫn những thông tin quen thuộc nhưng làm thế nào để có thể biến tấu và giới thiệu về bản thân một cách thú vị, hài hước hơn? Hãy cùng tham khảo bài viết giới thiệu bản thân hài hước bằng tiếng Anh sau đây và áp dụng nhé!

Bài viết giới thiệu bản thân hài hước bằng tiếng Anh

Bài viết giới thiệu bản thân hài hước bằng tiếng Anh

I never thought I had such an exciting life, before I heard what people talk about me. Everyone who knows me can be divided into two groups: those who like me and those who still don’t know me. I’m not sarcastic someone only when I sleep. When you stop worrying about what people will say, then you start being yourself. You are not supposed to like me, because I’m not a Facebook status.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một cuộc sống thú vị như vậy, trước khi tôi nghe những gì mọi người nói về tôi. Những người biết tôi đều có thể chia thành hai nhóm: những người thích tôi và những người vẫn chưa biết tôi. Tôi không châm biếm ai chỉ khi tôi ngủ. Khi bạn ngừng lo lắng về điều mọi người sẽ nói, thì bạn bắt đầu là chính mình. Bạn không phải là người thích tôi, bởi vì tôi không phải là một trạng thái trên facebook.

The reason why people don’t want to hear the truth about them is because they are afraid that their illusions about themselves might be destroyed. I love myself more than all. I’m not getting married or pregnant, simple lifestyle will be more awesome. I wish that running and I could be friends forever.

Lý do tại sao mọi người không muốn nghe sự thật về họ là bởi vì họ sợ rằng ảo tưởng của họ về bản thân có thể bị phá hủy. Tôi yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả. Tôi chưa kết hôn hoặc mang thai, lối sống đơn giản sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Tôi ước điều đó đang trôi qua và tôi có thể là bạn bè mãi mãi.

I think my fridge will have revenge on me by coming to my room, opening my door, staring at me for 3 minutes and then leaving again. I came to be on the same side with my inner demons when I stopped fighting them. If you are going to buy something new- just buy a new personality. You know that you’re doing something wrong when no one hates you. I’ll better fake a smile than explain what I really feel.

Tôi nghĩ tủ lạnh của tôi sẽ trả thù cho tôi bằng cách đến phòng tôi, mở cửa, nhìn tôi trong 3 phút rồi lại rời đi. Tôi đến cùng phe với những con quỷ bên trong của mình khi tôi ngừng chiến đấu với chúng. Nếu bạn định mua một cái gì đó mới, bạn chỉ cần mua một nhân cách mới. Bạn biết rằng bạn đang làm điều gì sai khi không ai ghét bạn. Tôi sẽ nở nụ cười giả tạo hơn là giải thích những gì tôi thực sự cảm thấy.

In 2012, I was rude, bad tempered and obnoxious. In 2013, I plan to be the same. I please only one person a day and today is not your day. Just as tomorrow won’t be your day either. If you think I have changed, it means you never knew me at all. The only thing that I do best during class is count how much time has left until the end.

Trong năm 2012 tôi đã thô lỗ, xấu tính và đáng ghét. Vào năm 2013, tôi dự định sẽ vẫn như vậy. Tôi chỉ xin một người một ngày và hôm nay không phải là ngày của bạn. Cũng như ngày mai sẽ không phải là ngày của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng tôi đã thay đổi, nó có nghĩa là bạn không bao giờ hiểu biết về tôi cả. Điều duy nhất tôi làm tốt nhất trong lớp học là đếm xem còn bao nhiêu thời gian cho đến khi giờ học kết thúc

Dear God, I have a huge problem. And it’s me. My mom has the most awesome daughter in the world! I feel sorry for people who don‘t know me. That may help you too: when I’m sad I start to sing. Then I realize that my voice is worse than my problems. My character is very normal, it’s you nerves that are weak…

Lạy Chúa, tôi có một vấn đề lớn. Và đó chính là tôi. Mẹ tôi có một cô con gái tuyệt vời nhất trên thế gian! Tôi cảm thấy tiếc cho những người không biết tôi. Điều này cũng có thể giúp bạn: khi tôi buồn, tôi bắt đầu hát. Sau đó, tôi nhận ra rằng giọng nói của tôi tồi tệ hơn những vấn đề của tôi. Tính cách của tôi rất bình thường, điều đó tức là bạn vực lại mạnh mẽ những điều yếu đuối.

Oh shit, I forgot to go to the gym today…. And that is already 8 years in a row this happens to me. Everyone has weaknesses, but I’m not everyone. I won’t change – I was ‘being grown’ and not ‘being adjusted to the opinion of the others”. Sometimes I think about all of the people in the world and wonder, why they are so stupid and why I’m not super rich then.

Ôi, tôi quên đi đến phòng thể hình hôm nay…. Và đó là điều đã 8 năm liên tiếp xảy ra với tôi. Mọi người đều có điểm yếu, nhưng tôi không phải mọi người. Tôi sẽ không thay đổi – tôi đã “trưởng thành” và không “bị điều chỉnh theo ý kiến ​​của những người khác”. Đôi khi tôi nghĩ về tất cả mọi người trên thế giới và tự hỏi, tại sao họ quá ngu ngốc và tại sao tôi không phải là người siêu giàu.

Đôi khi mọi thứ trở nên thú vị khi bạn thay đổi cách nói, nói quá hoặc hình tượng quá những gì bạn nói. Bạn có thể tham khảo và có một bài gioi thieu ban than hai huoc bang tieng anh cho riêng mình.

Những điều người đi làm quan tâm:


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:


sticky content